Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inovace vakuových a emisních řešení v Edwards

Úterý, 08 Srpen 2023 11:20

Tags: 3DEXPERIENCE | Edwards | Technodat | Vakuum | Vývěvy

edwards-platform-image-2332Ed­wards je glo­bál­ním líd­rem v ob­las­ti v ob­las­ti va­ku­o­vých ře­še­ní a ře­še­ní pro sni­žo­vá­ní emisí. Spo­leč­nost za­ča­la po­u­ží­vat prů­mys­lo­vé ře­še­ní Di­gi­tal Equip­ment Con­ti­nu­i­ty na plat­for­mě 3D­Ex­pe­ri­en­ce, aby mohla řídit všech­ny aspek­ty ži­vot­ní­ho cyklu vý­vo­je pro­duk­tu a za­jis­tit bez­pro­blé­mo­vý tok dat. Bez vakua – pro­sto­ru zba­ve­né­ho hmoty – by dnes mno­ho prů­mys­lo­vých od­vět­ví a vý­rob­ků ne­e­xis­to­va­lo.

Vše od far­ma­ceu­tic­kých vý­rob­ků až po li­thi­um­‑ion­to­vé ba­te­rie v elek­tro­mo­bi­lech musí být vy­rá­bě­no ve ste­ril­ním pro­stře­dí nebo za níz­ké­ho tlaku, a to je možné pouze po­mo­cí vývěv.
Ve­dou­cí po­sta­ve­ní na svě­to­vém trhu s va­ku­o­vý­mi vý­vě­va­mi za­u­jí­má spo­leč­nost Ed­wards. Tato spo­leč­nost je sou­čás­tí Atlas Copco a její di­vi­ze v České re­pub­li­ce vy­ví­jí va­ku­o­vé vý­věvy a sys­témy pro prů­mys­lo­vé zá­kaz­ní­ky na­příč od­vět­ví­mi. V nej­mo­der­něj­ším zá­vo­dě v Lutí­ně vy­rá­bí Ed­wards va­ku­o­vé vý­věvy, které ob­sto­jí v si­tu­a­cích, které jsou spo­je­ny s ma­ni­pu­la­cí s ko­ro­ziv­ní­mi, hoř­la­vý­mi, vý­buš­ný­mi a to­xic­ký­mi che­mi­ká­li­e­mi.

Ed­wards pů­so­bí na špič­ko­vé úrov­ni, musí být ve spo­je­ní s vý­zkum­ný­mi a vý­vo­jo­vý­mi týmy svých zá­kaz­ní­ků, aby mohla vy­tvá­řet vý­věvy na míru, která za­jis­tí bez­peč­něj­ší, rych­lej­ší, udr­ži­tel­něj­ší a úspor­něj­ší pro­ce­sy a zá­ro­veň splní ná­roč­né tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry a po­ža­dav­ky.

Po­tře­bu­je sdí­let data rych­lým a velmi bez­peč­ným způ­so­bem, proto jsou nutné nej­no­věj­ší tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti, aby udr­že­la krok. S ros­tou­cí po­ptáv­kou po vý­vě­vách na míru se roz­hod­li pře­su­nout své pro­ce­sy vý­vo­je pro­duk­tů na plat­for­mu 3D­Ex­pe­ri­en­ce. Než k tomu došlo, chy­bě­lo cen­t­ra­li­zo­va­né pro­stře­dí pro uklá­dá­ní všech dat, které by umož­ni­lo týmům vý­zku­mu a vý­vo­je, kon­struk­ce a kva­li­ty efek­tiv­ně­ji spo­lu­pra­co­vat.

Tech­no­dat na­bí­dl skvě­lý před­pro­dej­ní ser­vis, pokud jde o tes­to­vá­ní li­cen­cí na da­tech a 3D mo­de­lech Ed­wards. Po­mohl si­mu­lo­vat in­ter­ní pro­ce­sy k ur­če­ní nej­lep­ší­ho ře­še­ní a vždy po­sky­tl pod­po­ru nad rámec svých mož­nos­tí.

Již dříve spo­leč­nost po­u­ží­va­la pro na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ků CATIA V5 a byla při­pra­ve­na pře­jít na plat­for­mu 3DE­x­pe­ri­en­ce, aby sjed­no­ti­la sprá­vu dat a vy­u­ži­la její při­dru­že­né apli­ka­ce Eno­via a Del­mia.

Hlav­ním po­zi­ti­vem je, že se jedná o da­ta­bá­zi a všech­ny in­for­ma­ce jsou chrá­ně­né a na jed­nom místě. Data, lidé a zdro­je jsou plně pro­po­je­ny. Už není nutné hle­dat po­drob­nos­ti v ta­bul­kách. Při práci se při­hlá­sí­te do plat­for­my 3D­Ex­pe­ri­en­ce a vi­dí­te všech­ny sou­vi­se­jí­cí úkoly a vý­sled­ky. Je to síť pro všech­ny na­příč or­ga­ni­za­cí.

V době rych­le ros­tou­cích ná­kla­dů na ener­gie čelí Ed­wards a její zá­kaz­ní­ci ros­tou­cí­mu tlaku na udr­že­ní zis­ko­vos­ti. Proto se za­mě­řu­jí na vývoj ře­še­ní vývěv, která jsou spo­leh­li­vá, udr­ži­tel­ná, ná­kla­do­vě efek­tiv­ní a šetří ener­gii ve vý­ro­bě.

Plat­for­ma 3D­Ex­pe­ri­en­ce po­má­há op­ti­ma­li­zo­vat návrh vý­rob­ků a ob­rá­bě­ní dílů. Díky pod­po­ře ino­va­cí hraje klí­čo­vou roli v cíli vy­ví­jet a vy­rá­bět va­ku­o­vé pro­duk­ty, které zá­kaz­ní­kům při­ná­še­jí dal­ších 5 % z hle­dis­ka ener­ge­tic­ké účin­nos­ti vý­rob­ních pro­ce­sů. To bude mít vý­znam­ný dopad na je­jich vlast­ní úsilí o sní­že­ní spo­tře­by ener­gie.

Ed­wards je pře­svěd­če­na o své schop­nos­ti do­dá­vat va­ku­o­vé vý­věvy na míru, které jejím zá­kaz­ní­kům po­skyt­nou kon­ku­renč­ní vý­ho­du a zá­ro­veň za­jis­tí, že bude i na­dá­le udr­ži­tel­ně ino­vo­vat.

 


Mohlo by vás zajímat: