Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OPEN MIND nabízí CAM řešení pro 3D tisk

Čtvrtek, 17 Říjen 2019 14:37

Tags: 3D tisk | CAM | DED | Open Mind | Simulace | WAAM

3d-printing-3-z-1942No­vin­kou v CAD/CAM řa­dě Open Mind hy­per­MILL je im­ple­men­ta­ce hy­per­MILL Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­rin­gu pro pod­po­ru adi­tiv­ní vý­ro­by. Soft­ware hy­per­MILL Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring na­bí­zí fle­xi­bil­ní mož­nos­ti pro pro­ce­sy Di­rec­ted Ener­gy De­po­si­ti­on (DED) a Wi­re Arc Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring (WAAM) s kom­plex­ním pě­ti­osým sou­běž­ným zpra­co­vá­ním. Po­mo­cí to­ho­to soft­wa­ru lze kon­t­ro­lo­vat a ovlá­dat se­lek­tiv­ní na­va­řo­vá­ní ma­te­ri­á­lu jak u ob­rá­bě­cích hlav s trys­ka­mi vy­u­ží­va­jí­cí­mi laser a prá­šek, tak při vý­ro­bě po­mo­cí ná­stři­ků elek­tric­kým ob­lou­kem.

Rov­něž je mož­né pro­vést au­to­ma­tic­ké si­mu­la­ce, aby se za­brá­ni­lo ko­li­zím, vy­u­žít Pow­der Bed Fusi­on (PBF), ana­ly­zo­vat tiš­tě­né kom­po­nen­ty, opra­vit zni­če­né, pří­pad­ně se dají i kom­bi­no­vat různé ma­te­ri­á­ly.
Více na www.openmind-tech.com.


Mohlo by vás zajímat: