Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

nScrypt uvádí na trh 3D biotiskárnu nRugged

Pátek, 18 Říjen 2019 10:39

Tags: 3D biotiskárny | 3D tisk | BAT | BioAssembly Tool | Factory in a Tool | FIT | Hardware | nRugged | nScrypt

nscrypt1-1942Po ozná­me­ní part­ner­ství s ame­ric­kou ar­má­dou le­tos v lé­tě se fir­ma nScrypt za­mě­ři­la na ver­zi bi­o­tis­kár­ny Bi­o­As­sem­bly Tool (BAT) ur­če­nou pro ná­roč­ná pro­stře­dí. V čer­ven­ci se tis­kár­na do­sta­la do kos­mu na pa­lubě Me­zi­ná­rod­ní kos­mic­ké sta­ni­ce (ISS). Plat­for­ma pro 3D bi­o­lo­gic­ký tisk má oz­na­če­ní nRu­g­ged a je po­sta­ve­na na di­gi­tál­ním vý­rob­ním sys­té­mu Fac­to­ry in a Tool (FIT), umo­ž­ňu­jí­cím au­to­ma­tic­kou vý­mě­nu ná­stro­jů buď pro 3D tisk, nebo bi­o­lo­gic­ký tisk. Což v pra­xi zna­me­ná, že např. elek­tro­nic­ké za­ří­ze­ní a bi­o­ak­tiv­ní obvaz lze vy­tisk­nout sou­čas­ně na jed­nom za­ří­ze­ní.

Tis­kár­na má vněj­ší kost­ru z uh­lí­ko­vé­ho vlák­na, vy­hří­va­né lůž­ko má roz­mě­ry 150 × 150 mm, tis­ko­vá plo­cha či­ní až 238 (X) × 173 (Y) × 152 (Z) mm, při­čemž se dá upra­vit po­dle po­tře­by. 3D tis­kár­na mů­že být vy­ba­ve­na až čtyř­mi vy­mě­ni­tel­ný­mi hla­vi­ce­mi ná­stro­jů pro mi­k­ro­dáv­ko­vá­ní, vy­tla­čo­vá­ní ma­te­ri­á­lu, fré­zo­vá­ní a vy­hla­zo­vá­ní, a také funk­ce­mi pro umís­tě­ní růz­ných kom­po­nent. Dal­ší­mi vo­li­tel­ný­mi mož­nost­mi jsou za­mě­řo­va­cí ka­me­ra pro mi­k­ro­sko­pic­ké a X–Y za­rov­ná­ní, mo­ni­to­ro­vá­ní pro­ce­su v re­ál­ném čase, řádkový skener Keyen­ce nebo bo­do­vý sen­zor a čtyř­ka­ná­lo­vý ovla­dač tep­lo­ty.

nscrypt3-1942

Tis­kár­na nRu­g­ged je na­pá­je­na stej­no­směr­ným na­pě­tím 24–28 V nebo stří­da­vým 100–240 V a může pra­co­vat až 48 hodin na ba­te­rii (vo­li­tel­né pří­slu­šen­ství), která může být na­bí­je­na so­lár­ně. Stroj a in­te­gro­va­ná pře­prav­ka spolu váží asi 110 ki­lo­gra­mů (v zá­vis­los­ti na kon­fi­gu­ra­ci a zvo­le­ném pří­slu­šen­ství) a může být zved­ána a pře­sou­vána 3–4 lidmi nebo tla­če­na jed­nou oso­bou.
Tis­kár­na je nyní v na­bíd­ce pro běžný ko­merč­ní pro­dej.


Mohlo by vás zajímat: