Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Workshop Digitální realita přináší skutečnou efektivitu

Pátek, 18 Říjen 2019 14:37

Tags: Digitální realita | Efektivita | Gefos | Geospatial | Green Point | Hexagon | Praha | Workshop

hexagon-1942He­xa­gon Ge­o­spa­tial ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Gefos po­řá­dá ve čtvr­tek 24. října 2019 v Kon­fe­renč­ním cen­t­ru Green Point, Praha–Straš­ni­ce, od­bor­ný work­shop za­mě­ře­ný na té­ma 3D mrač­na bodů. Na work­sho­pu se účast­ní­ci se­zná­mí s po­ří­ze­ním 3D ba­rev­ných mra­čen bodů, je­jich zpra­co­vá­ním a hlavě sdí­le­ním a vi­zu­a­li­za­ce­mi pro další užití. Díky tech­no­lo­giím He­xa­gon jsou nyní tyto pra­cov­ní pro­ce­sy snad­něj­ší a do­stup­něj­ší než kdy­ko­liv před­tím.

Workshop bude za­hr­no­vat živou ukáz­ku po­stu­pu ske­no­vá­ní 3D mra­čen bodů tech­no­lo­gi­e­mi Leica Ge­o­sys­tems, po které bude ná­sle­do­vat pre­zen­ta­ce tech­no­lo­gie, za­jiš­ťu­jí­cí oka­mži­té zpří­stup­ně­ní na­mě­ře­ných dat v pro­stře­dí vaší or­ga­ni­za­ce v roz­hra­ní ten­ké­ho kli­en­ta. Sami se pře­svěd­čí­te, že takto po­ří­ze­ná data mají ob­rov­skou hod­no­tu a že pro mnohé užití právě rych­lost po­ří­ze­ní, kva­li­ta a přes­nost těch­to dat mnoh­dy plně na­hra­dí kla­sic­ké způ­so­by do­ku­men­ta­ce ob­jek­tů. Účast na worksho­pu je zdar­ma.

Registrovat se můžete ZDE

Velmi často se dnes se­tká­vá­me se si­tu­a­cí, kdy správ­ce ma­jet­ku po­ža­du­je ak­tu­ál­ní do­ku­men­ta­ci ob­jek­tů ve sprá­vě, a ta bo­hu­žel ne­e­xis­tu­je. Ať už se jedná o his­to­ric­ké bu­do­vy, roz­sáh­lé are­á­ly typu školy nebo ne­moc­ni­ce, ob­chod­ní cen­t­ra, tech­nic­ké bu­do­vy, in­frastruk­tur­ní ob­jek­ty jako jsou mosty nebo že­lez­nič­ní ná­dra­ží a mnohé další. Všude je do­ku­men­ta­ce ne­zbyt­ná pro sprá­vu sou­čas­né­ho stavu, plá­no­vá­ní in­ves­tic a údrž­by nebo ově­ře­ní spl­ně­ní bez­peč­nost­ních před­pi­sů. Právě do­ku­men­ta­ce ob­jek­tů pro­střed­nic­tvím 3D mrač­na bodů zpří­stup­ně­né­ho v pro­stře­dí jed­no­du­ché apli­ka­ce velmi efek­tiv­ně a rych­le pro­blém chy­bě­jí­cí do­ku­men­ta­ce pro­blém řeší.


Mohlo by vás zajímat: