Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley kupuje firmy Citilabs a Orbit Geospatial

Středa, 23 Říjen 2019 11:46

Tags: Akvizice | Bentley Systems | Citilabs | Infrastruktura | Orbit Geospatial Technologies | YII

cube HR-1943Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems, která ce­lo­svě­to­vě na­bí­zí soft­ware a clou­do­vé služ­by di­gi­tál­ních dvoj­čat pro na­vr­ho­vá­ní, vý­stav­bu a prá­ce na in­frastruk­tu­ře, na své ten­to tý­den (21. 10.–25. 10. 2019) pro­bí­ha­jí­cí kon­fe­ren­ci Year in In­fra­stru­ctu­re v Sin­ga­pu­ru ozná­mi­la akvi­zi­ci Ci­ti­labs, glo­bál­ní­ho po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru pro si­mu­la­ce mo­bi­li­ty (CUBE) a s tím spo­je­nou ana­ly­ti­ku (Street­ly­tics). Dá­le Ben­te­ly ku­pu­je ce­lo­svě­to­vé­ho po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru pro 3D a mo­bil­ní ma­po­vá­ní, Or­bit Ge­o­spa­tial Tech­no­lo­gies (Orbit GT). No­vě zís­ka­né tech­no­lo­gie bu­dou za­čle­ně­ny do exis­tu­jí­cí na­bíd­ky spo­leč­nos­ti Bent­ley pro na­vr­ho­vá­ní di­gi­tál­ních měst a umož­ní ná­sled­nou mo­bi­li­tu di­gi­tál­ních dvoj­čat.

Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta v ob­las­ti sil­nič­ní mo­bi­li­ty budou ob­sa­ho­vat di­gi­tál­ní kon­text měst (včet­ně 4D prů­zku­mu pro­vá­dě­né­ho fir­mou Orbit GT pro mo­bil­ní ma­po­vá­ní po­mo­cí dronů a vo­zi­del) a di­gi­tál­ní kom­po­nen­ty (včet­ně in­že­nýr­ských apli­ka­cí Ope­nRoads od Bent­ley) se si­mu­la­ce­mi CUBE. Do­prav­ní data ze Street­ly­tics budou do­stup­něj­ší pro­střed­nic­tvím clou­do­vých slu­žeb pro ka­lib­ra­ci a va­li­da­ci.

cube HR-640-1943

Si­mu­lač­ní soft­ware Ci­ti­labs CUBE po­sky­tu­je pre­dik­tiv­ní do­prav­ní tech­no­lo­gii, která po­má­há in­že­ný­rům a pro­jek­tan­tům na­vr­ho­vat a op­ti­ma­li­zo­vat bez­peč­né, vý­kon­né, efek­tiv­ní a eko­lo­gic­ky udr­ži­tel­né sys­témy mo­bi­li­ty.

streetlyics-product-hr-640-1943

Soft­ware Street­ly­tics od Ci­ti­labs po­sky­tu­je údaje o mo­bi­li­tě a ana­ly­tic­ká data po­hy­bu­jí­cí se po­pu­la­ce pro pro­jek­tan­ty, in­že­ný­ry a správ­ce in­frastruk­tu­ry, aby na zá­kla­dě dat mohli roz­ho­do­vat o tren­dech v do­pra­vě.

 Orbit GT-1943

Soft­wa­re fir­my Orbit GT po­má­há uži­va­te­lům spra­vo­vat, zpra­co­vá­vat a sdí­let velmi velké množ­ství sním­ků, clou­do­vých bodů a 3D ma­po­vých dat pro vyu­ži­tí s mo­de­lo­vá­ním re­a­li­ty a di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty.


Mohlo by vás zajímat: