Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SPECapc pro Solidworks 2019

Pátek, 25 Říjen 2019 09:11

Tags: 3D CAD | Benchmark | Solidworks 2019 | SPECapc

specpas-spaceshipcrawler-home-1943Pro­jek­to­vá sku­pi­na SPEC’s Ap­pli­cati­on Per­for­man­ce Cha­rac­te­ri­zati­on (SPE­Capc) vy­da­la no­vý soft­wa­re pro hod­no­ce­ní vý­ko­nu ur­če­ný pro sys­té­my s CAD/CAM apli­ka­ce­mi So­lid­works od Das­sault Sys­tè­mes. Bench­mark bě­ží na 64­bi­to­vých plat­for­mách s Mi­cro­soft Win­dows 10. SPE­Capc pro So­lid­works 2019 ob­sa­hu­je 10 ak­tu­a­li­zo­va­ných ne­bo no­vých testů, jež pro­zkou­še­jí v plném roz­sa­hu funk­ce gra­fi­ky a CPU a jde vy­u­žít jak stan­dard­ní, tak roz­ší­ře­ný mód. Ten do­ká­že vy­u­žít adap­té­ry mo­der­ní gra­fi­ky pro za­jiš­tě­ní lep­ší­ho vý­ko­nu a v So­lid­works 2019 je pro­za­tím vo­li­tel­ný.

No­vý vy­kres­lo­vač So­lid­works Vi­su­a­li­ze se dá po­u­žít na vy­bra­né mo­de­ly pro změ­ře­ní vý­ko­nu CPU při sle­do­vá­ní pa­pr­sku, při­čemž ve­li­kost mo­de­lů v pa­mě­ti je v roz­sa­hu 392 MB až 2,3 GB. Pro stá­va­jí­cí uži­va­te­le je bench­mark ke sta­že­ní zdar­ma, pro pro­dej­ce po­čí­ta­čo­vých vý­rob­ků a slu­žeb sto­jí 2500 do­la­rů.


Mohlo by vás zajímat: