Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simcenter System Analyst od Siemensu

Úterý, 29 Říjen 2019 10:15

Tags: Analýzy | CAE | FMU | Siemens | Simcenter | Simulace | System Analyst

Simcenter System Analyst-1944Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware nově na­bí­zí pro­gram Sim­cen­ter Sys­tem Ana­lyst pro sys­té­mo­vou si­mu­la­ci mo­de­lů a ana­lý­zu mnoha va­ri­ant ná­vr­hu, např. podle lo­kál­ní­ho trhu. Plat­for­ma Sim­cen­ter Sys­tem Ana­lyst je ur­če­na pro vět­ši­nu prů­mys­lo­vých firem, které mohou in­te­gro­vat jak ar­chi­tek­tu­ru sys­té­mo­vé si­mu­la­ce mo­de­lů (při­pra­vit se dá se softwary Sim­cen­ter Ame­sim nebo Sim­cen­ter Sys­tem Ar­chi­tect), tak knihov­ny v da­ta­bá­zi (za­lo­že­né na Sim­cen­ter Ame­si­mu, Si­mu­lin­ku nebo jiném ná­stro­ji s pod­po­rou stan­dar­du FMU). Na­sta­ve­ní si­mu­la­ce mo­de­lů je jed­no­du­ché a zvlád­ne je i v CAE ne­zku­še­ný ope­rá­tor.

Místo přímé se­sta­vy a kon­fi­gu­ra­ce mo­de­lů vy­be­re z da­ta­bá­ze sys­té­mo­vou ar­chi­tek­tu­ru, kom­po­nen­ty a scé­ná­ře. Lze tak vy­hod­no­tit stov­ky sys­té­mo­vých va­ri­ant a vy­brat pří­sluš­né pa­ra­me­t­ry a kom­po­nen­ty.
Pro více informací navštivte tento odkaz.


Mohlo by vás zajímat: