Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

atum3D & Mitsubishi představí UV pryskyřici

Středa, 30 Říjen 2019 09:24

Tags: 3D tisk | Atum3D | DLP | DLP Station | Materiály | Mitsubishi | UV pryskyřice

atum3D DLP Station-1944Na ve­letr­hu Form­next 2019, kte­rý se bu­de ko­nat pří­ští mě­síc (19. – 22. 11. 2019) ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem, před­sta­ví spo­leč­nos­ti atum­3DMitsu­bis­hi Che­mi­cal no­vě vy­vi­nu­tou UV prys­ky­ři­ci pro 3D tis­kár­ny DLP Stati­on. Di­a­be­am, jak se no­vá UV prys­ky­ři­ce jme­nu­je, má spe­ci­fic­ké vlast­nos­ti jak pro te­pel­nou odol­nost, tak pro­ti ná­ra­zu, kte­rých se prý běž­ně u fo­to­vy­tvr­di­tel­ných prys­ky­řič­ných ma­te­ri­á­lů ne­dá snad­no do­sáh­nout. Prys­ky­ři­ce mů­že ztuh­nout pod svě­tel­em 365 nm a také má vy­so­kou odol­nost proti po­škrá­bá­ní, což se ho­dí pro 3D tisk kry­tů a rá­mů pro in­te­ri­é­ry aut a dí­lů pro dlou­ho­do­bou vnitř­ní vý­ba­vu.

3D tis­kár­na DLP Stati­on 5 na­bí­zí prá­vě jak vl­no­vou délku 365 nm, tak i 405 nm a její ote­vře­ná plat­for­ma pro prys­ky­ři­ce umo­ž­ňu­je uži­va­te­lům vy­brat si z roz­díl­ných roz­li­še­ní a vl­no­vých délek.
Zájemci si budou moci prohlédnout nový materiál a dozvědět se více o jeho aplikacích na Formnextu 2019, na stáncích Mitsubishi Chemical a atum3D.


Mohlo by vás zajímat: