Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bluebeam Revu 2019 – Přesnost, rychlost a standardizace

Čtvrtek, 31 Říjen 2019 12:55

Tags: Bluebeam | CAD | eXtreme | Nemetschek Group | Rendering | Revu 2019 | Standard | Vykreslování

bluebeam reve-1944Nej­no­věj­ší verze Revu 2019 spo­leč­nos­ti Blu­e­be­am, jež je sou­čás­tí Ne­met­s­chek Group, umo­ž­ňu­je hlad­ší a rych­lej­ší při­bli­žo­vá­ní a od­da­lo­vá­ní, a to díky no­vé­mu hard­wa­ro­vě zrych­le­né­mu vy­kres­lo­va­cí­mu en­gi­nu. Stej­ně tak rych­lej­ší je ob­no­ve­ní ne­bo do­ba na­hrá­vá­ní, a to vše bez ohle­du na ve­li­kost na­sta­ve­ní pro­jek­to­vé­ho do­ku­men­tu. Dá­le Re­vu 2019 na­bí­zí funk­ce pro ode­bra­ná množ­ství a od­ha­dy ná­kla­dů, au­to­ma­tic­kou vý­zvu k na­sta­ve­ní mě­řít­ka nebo mož­nost na­sta­ve­ní ne­zá­vis­lých jed­no­tek pro rů­z­né typy mě­ře­ní.

Nový kon­fi­gu­rač­ní edi­tor (Con­fi­gu­rati­on Edi­tor) v Revu 2019 zjed­no­du­šu­je roz­mís­tě­ní pro­jek­tu na­příč týmy a or­ga­ni­za­ce­mi, vy­lep­šu­je práci se stan­dar­dy a za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­nost pro­jek­tů. V sou­čas­né době vy­u­ží­vá Revu 1,6 mi­li­o­nů uži­va­te­lů po celém světě. Blu­e­be­am Revu 2019 se na­bí­zí k pro­de­ji ve ver­zích Stan­dard, CAD a eX­tre­me pro­střed­nic­tvím ce­lo­svě­to­vé sí­tě pro­dej­ců.


Mohlo by vás zajímat: