Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aktualizace Autodesk BIM 360 Design o Civil 3D

Pátek, 01 Listopad 2019 09:11

Tags: Autodesk | BIM 360 | Civil 3D | Cloud | Projekty | Spolupráce | Stavebnictví

Autodesk BIM 360 Collaboration for Civil 3D-1944Spo­leč­nost Au­to­de­sk ozná­mi­la roz­ší­ře­ní soft­wa­ru Au­to­de­sk BIM 360 De­sign o Au­to­de­sk Civil 3D. Dí­ky to­mu se na­bí­zí jed­not­né, clou­do­vé a kom­plex­ní ře­še­ní pro spo­lu­prá­ci tý­mů na cel­ko­vých pro­jek­tech s ho­ri­zon­tál­ní­mi i ver­ti­kál­ní­mi struk­tu­ra­mi. Před­pla­ti­te­lé BIM 360 De­sign a Ci­vil 3D tedy mo­hou spo­lu­pra­co­vat s pro­jek­to­vý­mi part­ne­ry kdy­ko­liv a od­kud­ko­liv. Me­zi dal­ší klí­čo­vé prvky patří pro­po­je­ní dat bě­hem ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu, zob­ra­ze­ní změn v pro­jek­tu a do­pa­du no­vých in­for­ma­cí na prá­ci nebo cen­t­ra­li­zo­va­ná sprá­va dat a kaž­do­den­ních ak­ti­vit. 

Dá se také přistupovat k his­to­ric­kým da­tům, snad­né jsou pře­su­ny od jed­no­ho tý­mu ke dru­hé­mu, je tu mož­nost vy­u­žít v te­ré­nu mo­bil­ní za­ří­ze­ní pro spo­lu­prá­ci a sprá­vu dat ne­bo mož­nost upra­vo­vat ve­li­kost pro­jek­tu v clou­du podle po­tře­by, bez nut­nos­ti co­ko­liv na­hrá­vat, sta­ho­vat či udr­žo­vat vlast­ní ser­ve­ry.
Pro vy­u­ži­tí této no­vin­ky je po­tře­ba verze Au­to­de­sk Civil 3D 2020.2. Tento up­da­te si mohou uži­va­te­lé stáh­nout ze svého Au­to­de­sk Ac­countu. Pro in­te­li­gent­ní syn­chro­ni­za­ci pro­jek­tů včet­ně de­tek­ce re­fe­ren­cí je rov­něž po­tře­ba ak­tu­ál­ní verze sys­té­mo­vé kom­po­nen­ty Au­to­de­sk Desktop Con­nec­tor. Obojí je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní i na www.​cadstudio.​cz/​download.
Více in­for­ma­cí v češ­ti­ně na­jde­te na www.civil3d.cz.


Mohlo by vás zajímat: