Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představuje se BricsCAD Mechanical ve verzi 20

Pátek, 08 Listopad 2019 16:13

Tags: 3D CAD | Bricscad | dwg | Mechanical | Ultimate | Verze 20

BricsCAD Mechanical-V20-2-1945Brics­CAD Me­cha­ni­cal – sou­část sa­dy Brics­CAD Ul­ti­ma­te, pra­cu­jí­cí s DWG for­má­tem – na­bí­zí ve ver­zi 20 nové a roz­ší­ře­né pra­cov­ní po­stu­py pro pří­mé 3D pa­ra­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní, se­sta­vy a de­sign ple­chů. In­ter­ak­tiv­ní panel ku­sov­ní­ku (BOM) po­má­há vy­tvá­řet a for­má­to­vat BOM ta­bul­ky rych­le­ji a přes­ně­ji, funk­ce Ex­plo­ded View vy­tvá­ří ví­ce­o­sé roz­lo­že­né ná­hle­dy s au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­va­ný­mi ří­dí­cí­mi čá­ra­mi a ta­gy.

Brics­CAD Me­cha­ni­cal vy­lep­šu­je své pa­ra­me­t­ric­ké mož­nos­ti ome­ze­ní­mi za­lo­že­ný­mi na ge­o­me­t­rii, ome­ze­ní­mi cesty a novou funk­cí po­tla­če­ní pa­ra­me­t­ric­ké­ho uka­za­te­le. Při­by­ly i ví­ce­pa­ra­me­t­ric­ké ani­ma­ce s klí­čo­vý­mi sním­ky. Nové ná­stro­je pro roz­vr­že­ní vý­kre­sů umo­ž­ňu­jí vy­tvo­řit ná­hle­dy vý­kre­sů v kva­li­tě kon­cep­tu až de­setkrát rych­le­ji než dří­ve, Brics­CAD Me­cha­ni­cal V20 na­bí­zí rov­něž dva nové prvky pro navrhování ple­chových dílů: le­mo­vá­ní a pan­ty, které umož­ňu­jí rych­lé a přes­né vy­rov­ná­ní a spo­jo­vá­ní sou­čás­tí z ple­chu. Obě funk­ce jsou ří­ze­ny pa­ra­me­t­ric­ky.
Třicetidenní zkušební verzi získáte na www.bricsys.com.


Mohlo by vás zajímat: