Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform nabízí HandySCAN AEROPACK

Středa, 13 Listopad 2019 08:38

Tags: AEROPACK | Creaform | HandySCAN | SmartDENT 3D | VXin­spect | VX­mo­del

handyscan-aeropack-1946Sada pro 3D ske­no­vá­ní Han­dyS­CAN Ae­ro­pack je ur­če­na pře­de­vším pro ře­še­ní spe­ci­fic­kých pro­blé­mů kon­t­ro­ly kva­li­ty le­ta­del, ja­ký­mi jsou na­pří­klad po­sou­ze­ní škod způ­so­be­ných bou­ře­mi nebo ne­ho­da­mi, a také pro kon­t­ro­lu kla­pek a spo­i­le­rů. Han­dyS­CAN Ae­ro­pack lze po­u­žít rov­něž pro re­verz­ní in­že­nýr­ství, údrž­bu a opra­vy a pro návrh těžko do­stup­ných ná­hrad­ních dílů. Kom­plet­ní ře­še­ní ob­sa­hu­je čtyři prvky.

Pře­nos­ný 3D ske­ner Han­dyS­CAN 3D pro přes­ná a opa­ko­va­tel­ná mě­ře­ní v ob­las­ti le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ky, soft­ware Smar­t­DENT 3D pro kon­t­ro­lu po­vrchů le­ta­del a po­sou­ze­ní stavu kla­pek, spo­i­le­rů či trupu, soft­wa­ro­vý modul VXin­spect pro kon­t­ro­lu roz­mě­rů a ko­neč­ně soft­wa­ro­vý modul VX­mo­del pro do­da­teč­nou úpra­vu, který fi­na­li­zu­je a dále zpra­co­vá­vá data 3D ske­no­vá­ní v li­bo­vol­ném CAD ře­še­ní.
Více informací o HandySCAN Aeropacku najdete na www.creaform3d.com.


Mohlo by vás zajímat: