Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BigRep představuje čtyři materiály pro velkoformátový 3D tisk

Středa, 13 Listopad 2019 09:03

Tags: 3D tisk | BigRep | BVOH | Materiály | PA6/66 | PET-CF | PLX | Velkoformátovy

BR RGB BigR Pro-1946Bi­gRep roz­ši­řu­je své port­fo­lio ma­te­ri­á­lů a uvádí je na trh na ve­letr­hu Fab­tech 2019 v Chi­ca­gu (11.– 14. 11. 2019). Čtyři nové cer­ti­fi­ko­va­né ma­te­ri­á­ly jsou ur­če­ny pro vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­ko­vé sys­témy Bi­gRep Pro, Edge a Stu­dio G2. Jde o PLX, PET-CF, PA6/66 a pod­půr­ný ma­te­ri­ál BVOH. PLX je de­ri­vá­tem or­ga­nic­kých slou­če­nin a umožňuje až o 80 % rych­lej­ší tisk než kla­sic­ké PLA a tisk sil­něj­ších dílů než po­mo­cí ABS, a to bez ja­kých­ko­liv mo­di­fi­ka­cí tis­kár­ny. PET-CF je uh­lí­kem vy­ztu­že­né vlák­no ur­če­ná pře­de­vším pro sys­tém Stu­dio G2, který na­bí­zí sta­bi­li­tu roz­mě­rů a níz­kou ab­sorp­ci vlh­kos­ti.

Do­ve­de vy­ro­bit pevné sou­čás­ti s te­pel­nou odol­nos­tí až do 100 °C. PA6/66 je vy­so­ce odol­ný, a při­tom lehký ter­mo­plas­tic­ký ma­te­ri­ál, který se vy­zna­ču­je vy­so­kou tu­hos­tí a odol­nos­tí vůči teplu a che­mi­ká­li­ím. Má po­dob­né vlast­nos­ti jako Nylon PA6 a hodí se pro ob­rá­bě­cí za­ří­ze­ní, formy, vzory nebo sou­čás­ti pro kon­co­vé vy­u­ži­tí. A ko­neč­ně pod­půr­ný ma­te­ri­ál BVOH je vodou roz­pus­ti­tel­né vlák­no vhod­né pro tisk slo­ži­tých funkč­ních pro­to­ty­pů.
Zprávu o nových materiálech v pdf v angličtině si můžete stáhnout zde.


Mohlo by vás zajímat: