Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Čtyři tiskárny CraftBot nové řady Flow od CraftUnique

Pátek, 15 Listopad 2019 09:59

Tags: 3D tiskárny | CraftBot | CraftUnique | FFF | Flow | IDEX | Řady

craftbots-1946Ma­ďar­ský vý­rob­ce CraftUnique před­sta­vu­je no­vou řa­du 3D tis­ká­ren Craft­Bot, kte­rá bu­de mít ná­zev Craft­Bot Flow a ob­sa­ho­vat FFF tis­kár­ny no­vé ge­ne­ra­ce se čtyř­mi růz­ný­mi sys­témy: se dvě­ma sa­mo­stat­ný­mi vý­tlač­ní­ky a dvěma ne­zá­vis­lý­mi dvo­ji­tý­mi vý­tlač­ní­ky (IDEX). Půjde o tis­kár­ny Craft­Bot Flow, Flow XL, Flow IDEX a Flow IDEX XL. Craft­Bot Flow je ur­če­na pro kaž­do­den­ní po­u­ži­tí a na­bí­zí tis­ko­vou plo­chu 300 × 200 × 250 mm, rych­lost tisku až 200 mm/s, trysku pra­cu­jí­cí s tep­lo­ta­mi až 300 °C a vy­hří­va­né lůžko s tep­lo­tou mezi 60 – 100 °C.

Craft­Bot Flow XL je ur­če­na pro tisk vět­ších dílů s tis­ko­vou plo­chou 300 × 200 × 500 mm. Řa­da IDEX Flow ob­sa­hu­je dvo­ji­té vý­tlač­ní­ky (lze tak tisk­nout z více ma­te­ri­á­lů sou­čas­ně) a vět­ší tis­ko­vou plo­chu – Craft­Bot Flow IDEX 450 × 250 × 250 mm, za­tím­co IDEX XL 450 × 250 × 500 mm. Lůžka všech tis­ká­ren jsou kom­bi­na­cí kovu, tvr­ze­né­ho skla a po­ly­i­mi­do­vé­ho po­ta­hu Kap­ton. Dále ob­sa­hu­jí 5pal­co­vý ba­rev­ný, do­ty­ko­vý dis­plej, sys­tém au­to­ma­tic­ké­ho na­sta­ve­ní lůžka nebo mož­nost sle­do­vá­ní ma­te­ri­á­lu. Na tis­kár­ny na­bí­zí firma pě­ti­le­tou zá­ru­ku.
Více informací na craftbot.com, nebo nové tiskárny můžete uvidět na výstavě Formnext ve Frankfurtu ve dnech 19. až 22. 11. 2019 v hale 12.1 na stánku A109.


Mohlo by vás zajímat: