Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Act-3D ohlásil dostupnost Lumionu 10

Pondělí, 18 Listopad 2019 10:52

Tags: Act-3D | Lumionu 10 | Matching | Movie | Panorama | Photo | Renderování | Vykreslení

Lumion 10-Displacement Mapping-1947Nová verze na­bí­zí jemné pro­kres­le­ní stro­mů a rost­lin ve vy­so­ké kva­li­tě, ná­hle­dy před sa­mot­ným vy­kres­lo­vá­ním a mnohé další nové či vy­lep­še­né funk­ce. Ná­hle­dy ve vy­so­ké kva­li­tě před sa­mot­ným spuš­tě­ním ren­de­ro­vá­ní umožňují pro­hléd­nout si, jaký dopad budou mít efek­ty v mó­dech Photo, Movie nebo Pa­no­ra­ma na ko­neč­ný vý­sle­dek, takže lze pro­vést pří­pad­né po­třeb­né změny v osvět­le­ní, stí­nech, ma­te­ri­á­lech či po­zi­ci ka­me­ry. Pro oži­ve­ní ma­te­ri­á­lů a cel­ko­vé­ho de­sig­nu se na­bí­zí pro­fi­ly či ob­ry­sy díky ma­po­vá­ní po­su­nů u 167 ma­te­ri­á­lů včet­ně dřeva, drs­né­ho po­vrchu cihel, hr­bol­ků štěr­ku aj.

Novou funk­cí je umís­tě­ní malby, stačí jen myší najet na plo­chu a po­mo­cí štět­ce si vy­brat motiv. Lu­mi­on 10 také při­chá­zí s funk­cí Photo Matching, výš­ko­vý­mi ma­pa­mi OSM, no­vý­mi ob­jek­ty a ma­te­ri­á­ly atd. V pro­fe­si­o­nál­ní verzi Lu­mi­on 10 Pro dále na­jde­me 62 no­vých mo­de­lů pro jemné vy­kres­le­ní pří­rod­ních prvků do nejmen­ší­ho de­tai­lu, 3D stro­my, rost­li­ny, keře a další. Lu­mi­on 10 Pro také ob­sa­hu­je mód Real Skies at night (tedy re­ál­ná ob­lo­ha v noci) s ti­sí­ci zá­ří­cích hvězd, pří­pad­­ně po­hle­dem na Mléč­nou dráhu.
Více informací o novinkách najdete na lumion.com nebo na webu českého distributora www.lumion3d, kde se můžete seznámit i aktuálními s cenami upgradů z různých starších verzí.


Mohlo by vás zajímat: