Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Lumion v12.3 pro architekty

Autor článku: Act-3D   
Pondělí, 07 Březen 2022 19:13

Tags: Act-3D | Ar­chi­tek­tura | Lu­mi­o­n | Stavebnictví | v12.3 | Vizualizace

Lumion-Interior-2210Act-3D ozná­mil vy­dá­ní Lu­mi­o­nu v12.3 pro ar­chi­tek­ty, kteří si mohou vi­zu­a­li­zo­vat každý krás­ný de­tail ve svých ná­vr­zích. Lu­mi­on na­dá­le mění způ­sob, jakým ar­chi­tek­ti vní­ma­jí vy­kres­lo­vá­ní. Vi­zu­a­li­za­ce již není vy­hra­ze­na pouze spe­ci­a­lis­tům. Nyní může každý ar­chi­tekt rych­le a po­ho­dl­ně při­vést své ná­vrhy k ži­vo­tu díky ohro­mu­jí­cí úrov­ni de­tai­lů, re­a­lis­tic­ké­mu osvět­le­ní, re­a­lis­tic­kým tex­tu­rám a dal­ším prv­kům.

Nej­no­věj­ší verze Lu­mi­on 12.3 při­ná­ší to nej­lep­ší ze soft­wa­ru Lu­mi­on. Tato nová verze je k dis­po­zi­ci od 28. února a ob­sa­hu­je nové funk­ce, které ar­chi­tek­tům po­mo­hou snad­no za­chy­tit celou je­jich vizi a dát jí pocit ži­vo­ta. Lu­mi­on 12.3 je bez­plat­ná ak­tu­a­li­za­ce pro stá­va­jí­cí uži­va­te­le Lu­mi­o­nu 12, která při­dá­vá de­sít­ky úžas­ných efek­tů, ná­stro­je pro úspo­ru času při práci a ti­sí­ce pří­rod­nin a dal­ších ob­jek­tů pro in­te­ri­é­ry a ex­te­ri­é­ry.

Po­dí­vej­te se na video, které před­sta­vu­je nové funk­ce a to, jak mohou in­spi­ro­vat ar­chi­tek­ty k tvor­bě je­jich nej­lep­ší práce.

Celá myš­len­ka Lu­mi­o­nu 12.3 spo­čí­vá v tom, že každý de­tail je dů­le­ži­tý. Pro­to­že jsou to právě de­tai­ly, díky kte­rým de­sign pů­so­bí živě. Jsou to právě de­tai­ly, které kli­en­ty a ko­le­gy vtáh­nou do zá­žit­ku, který si za­pa­ma­tu­jí.

Lu­mi­on 12 na­pří­klad umož­nil oka­mži­té při­dá­ní 142 ve­sta­vě­ných prvků po­vr­cho­vých ob­tis­ků na li­bo­vol­ný po­vrch v pro­jek­tu ren­de­rin­gu – a to vše na ně­ko­lik klik­nu­tí. Nyní v Lu­mi­o­nu 12.3 mohou uži­va­te­lé im­por­to­vat vlast­ní ob­tis­ky.

Díky im­por­tu vlast­ních ob­tis­ků mohou ar­chi­tek­ti vy­u­ží­vat větší svo­bo­du při při­způ­so­bo­vá­ní ma­te­ri­á­lů svých ren­de­rů, které tak zís­ka­jí další cha­rak­ter, styl a tex­tu­ru. To ote­ví­rá ši­ro­kou škálu apli­ka­cí, na­pří­klad zob­ra­ze­ní umě­lec­kých děl a ná­stěn­ných maleb v měst­ském pro­stře­dí, krás­ných vzorů na po­vr­ších v in­te­ri­é­ru, re­a­lis­tic­kých ne­do­ko­na­los­tí, jako jsou po­ško­ze­ní a změna barvy stěn, a je­di­neč­ných, lo­ka­li­zo­va­ných ná­pi­sů a dal­ších prvků.

Díky no­vé­mu vo­lu­me­t­ric­ké­mu svě­tel­né­mu efek­tu pro Omni svět­la mohou ar­chi­tek­ti vrhat na svůj pro­jekt nád­her­nou svě­tel­nou záři, jako by ma­lo­va­li svět­lem. Je­di­ným klik­nu­tím mohou dát pro­sto­rům tvar a roz­měr a zá­ro­veň si po­sví­tit na krásu svého ná­vr­hu.

Nové uži­va­tel­ské re­gis­trač­ní znač­ky. Více než sto nově ani­mo­va­ných pří­rod­ních prvků pro živé kra­ji­ny. Mož­nost při­dat do pro­jek­tu Lu­mi­on další vrst­vy. A mnoho dal­ší­ho. Lu­mi­on 12.3 je kom­plet­ní ře­še­ní pro ar­chi­tek­to­nic­kou vi­zu­a­li­za­ci.

Pře­hled všeho, co je v Lu­mi­o­nu 12.3 no­vé­ho, na­jde­te na webo­vých strán­kách.Mohlo by vás zajímat: