Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Enscape vychází ve verzi 2.6

Středa, 16 Říjen 2019 14:45

Tags: 2.6 | Enscape | Osvětlení | Rendering | Vykreslení

Emscape lighting releasegrafik kl-1-1942Soft­ware Ens­ca­pe na­bí­zí ve ver­zi 2.6 pře­pra­co­va­ný vý­po­čet al­go­rit­mů osvět­le­ní, aby na­bí­dl lep­ší věr­nost od­ra­zu a přes­né ne­pří­mé osvět­le­ní jak u skle­ně­ných bu­dov, tak in­te­ri­é­rů s umě­lým osvět­le­ním, re­flex­ní­mi před­mě­ty a slo­ži­tý­mi stíny. Další no­vin­kou je edi­tor ma­te­ri­á­lů Ar­chi­CAD Ma­te­rial Edi­tor s mož­nos­tí mno­ha na­sta­ve­ní pa­ra­me­t­rů včet­ně hr­bo­lů ne­bo hru­bos­ti. Pře­pra­co­vá­na byla na­sta­ve­ní (třeba přes­ná ka­lib­ra­ce), kte­rá lze ny­ní ulo­žit pří­mo do CAD sou­bo­ru. Roz­ší­řil se počet po­lo­žek v knihov­ně o více než 300 no­vých mo­de­lů lidí, tro­pic­kých rost­lin, po­tra­vin apod.

Mezi další funk­ce patří např. MSI in­sta­lá­tor, mož­nost čí­sel­né­ho vstu­pu, funk­ce pro umís­tě­ní po­lo­žek v Re­vi­tu, plná pod­po­ra Re­vi­tu 2020, nižší ná­ro­ky na vy­u­ži­tí pa­mě­ti, ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě vi­di­tel­né ovla­da­če Rift S nebo vy­lep­še­né stíny Slun­ce pro vy­kres­le­ní.
Pokud jste ještě nikdy nezkoušeli Enscape, stáhněte si 14denní zkušební verzi a vyzkoušejte si ji zdarma.
Jste-li uživatelé Enscapu, aktualizujte na verzi 2.6.


Mohlo by vás zajímat: