Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chaos Czech vydává Corona Renderer 5 pro 3ds Max

Pátek, 08 Listopad 2019 15:23

Tags: 3ds Max | Chaos | Corona | Czech | Renderer 5 | Rendering | Vykreslování

Corona Renderer 5-1945Spo­leč­nost Chaos Czech (dříve Ren­der Le­gi­on) vy­dá­vá Co­ro­na Ren­de­rer 5 pro 3ds Max. Jde o vy­kres­lo­va­cí en­gi­ne s fo­to­re­a­lis­tic­kým vý­sled­kem. No­vá ver­ze zpra­co­vá­vá ge­o­me­t­rii až 20­krát rych­le­ji díky ná­stro­ji 2.5 Dis­pla­ce­ment, který vy­u­ží­vá po­lo­vi­nu pa­mě­ti pro scé­ny s ná­roč­ným ge­ne­ro­vá­ním ge­o­me­t­rie po­mo­cí výš­ko­vé ma­py (dis­pla­ce­ment), takže není po­tře­ba ku­po­vat nej­no­věj­ší CPU ne­bo ví­ce pa­mě­ti, jak říká spo­luza­kla­da­tel Chaos Czech Adam Ho­to­vý. Podle tes­to­vá­ní v The Boun­da­ry se vy­u­ži­tí pa­mě­ti při 5K ren­de­ro­vá­ní sní­ži­lo ze 130 GB (stará me­to­da) na 60 GB (s funk­cí 2.5 Dis­pla­ce­ment).

Co­ro­na Ren­de­rer 5 sta­ví na vý­vo­ji Co­ro­ny 4, tak­že na­bí­zí nová vy­lep­še­ní a až o 20 % rych­lej­ší vy­kres­lo­vá­ní pro kaus­tic­ké efek­ty jako cho­vá­ní svět­la na vo­dě v ba­zé­nu, di­a­man­tech a skle. Co­ro­na Ren­de­rer 5 také při­ná­ší nové op­ti­ma­li­za­ce úlo­žiš­tě ge­o­me­t­rie, vý­po­čtů od­les­ku a zá­ře a scén s vel­kým po­čtem si­tu­a­cí. Vy­kres­lo­vá­ní map Co­ro­na­Co­lor­Correct a Co­ro­na­Distan­ce je ta­ké rych­lej­ší. Co­ro­na Ren­de­rer 5 je do­stup­ná Au­to­de­sk 3ds Max x64, verze 2013-2020, ce­na za mě­síč­ní před­plat­né či­ní 28,50 do­la­rů u jed­né pra­cov­ní sta­ni­ce a tři vy­kres­lo­va­cích uzlů. Roč­ní ce­na je 330 do­la­rů.
Nejnovější verzi je ke stažení na adrese corona-renderer.com/download.


Mohlo by vás zajímat: