Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chaos získává Cylindo

Pondělí, 11 Duben 2022 00:10

Tags: 3D obchod | 3D vizualizace | Chaos | Cylindo | Platforma | Vizualizace

Chaos Cylindo-2215Chaos, který se ne­dáv­no spo­jil sí Ens­ca­pem, ozná­mil akvi­zi­ci plat­for­my Cylin­do pro 3D vi­zu­a­li­za­ci pro­duk­tů pro ob­chod. Cylin­do usnadňuje vi­zu­a­li­za­ci pro­duk­tů pro znač­ky a pro­dej­ce tím, že po­sky­tu­je vy­ni­ka­jí­cí vi­zu­a­li­za­ci pro­duk­tů v rámci celé cesty ku­pu­jí­cí­ho. Tato akvi­zi­ce umožňuje spo­je­ným spo­leč­nos­tem dále roz­ví­jet je­jich vizi vy­tvo­ře­ní před­ní­ho kom­plex­ní­ho eko­sys­té­mu 3D vi­zu­a­li­za­ce.

Cylin­do a Chaos budou spo­leč­ně po­kra­čo­vat v de­mo­kra­ti­za­ci vi­zu­a­li­za­ce a zpří­stupňovat 3D, AR a VR obsah všem.

Cylin­do usnadňuje vi­zu­a­li­za­ci a pro­dej pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím své webo­vé služ­by, která umožňuje čtyři kvin­ti­li­o­ny va­ri­ant pro­duk­tů a ob­slu­hu­je 18 mi­li­o­nů uži­va­te­lů mě­síč­ně. Tech­no­lo­gie Cylin­do trans­for­mu­je jed­no­du­chá pro­duk­to­vá data do 3D fo­to­re­a­lis­tic­ké­ho ob­sa­hu, který lze snad­no kde­ko­li vy­u­žít. Plat­for­ma po­sky­tu­je kom­plex­ní ře­še­ní pro snad­nou tvor­bu, sprá­vu a dis­tri­buci fo­to­re­a­lis­tic­kých vi­zu­a­li­za­cí pro­duk­tů. Plat­for­mu Cylin­do po­u­ží­va­jí špič­ko­ví pro­dej­ci ná­byt­ku.

Cylin­do bude i na­dá­le fun­go­vat jako ne­zá­vis­lá znač­ka, která bude úzce spo­lu­pra­co­vat s týmem Cha­o­su. I na­dá­le budou vy­ví­je­ny a na­bí­ze­ny všech­ny služ­by a ře­še­ní Cylin­do.


Mohlo by vás zajímat: