Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chaos představil V-Ray 5 pro Unreal

Autor článku: Chaos   
Neděle, 22 Srpen 2021 23:49

Tags: Light backing | Unreal engine | V-Ray 5 | Vykreslování

v-ray-5-unreal-2134Chaos vy­dá­vá V-Ray 5 pro Unre­al, novou ak­tu­a­li­za­ci svého pro­dukč­ní­ho ren­de­ro­va­cí­ho plug-inu ur­če­né­ho k im­por­tu V-Ray scén, bake li­ghtingu a vy­kres­lo­vá­ní pa­prs­ko­vě sle­do­va­ných ob­ráz­ků a ani­ma­cí v Unre­al En­gi­ne. Nyní je sada funk­cí V-Ray 5 pří­stup­ná ar­chi­tek­tům a de­sig­né­rům, včet­ně nej­fle­xi­bil­něj­ší sady ná­stro­jů pro light bac­king, které jsou v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci pro Unre­al En­gi­ne 4.

Light bac­king – větší rych­lost, více ovlá­dá­ní

Light bac­king je před­běž­ný vý­po­čet svě­tel a stínů pro (sta­tic­kou) scénu, jejíž in­for­ma­ce jsou poté ulo­že­ny na svě­tel­né mapě. Ren­de­rer poté ví, kde má model ze­svět­lit nebo ztma­vit, čímž vy­tvá­ří iluzi svět­la.
V-Ray 5 na­bí­zí novou úroveň ovlá­dá­ní light bac­kin­gu, roz­ši­řu­je před­vol­by pro­duk­ce o mož­nost zcela při­způ­so­bit na­sta­ve­ní vy­kres­lo­vá­ní. Uži­va­te­lé nyní mohou do­la­dit glo­bál­ní osvět­le­ní, vzor­ko­vá­ní a úrov­ně šumu, takže jsou vždy op­ti­ma­li­zo­vá­ni pro daný pro­jekt.
Unre­al uměl­ci mohou také mno­hem rych­le­ji vy­kres­lo­vat vy­so­ce kva­lit­ní svě­tel­né mapy roz­dě­le­ním svého vy­kres­lo­vá­ní na více po­čí­ta­čů a/nebo vy­u­ži­tím všech do­stup­ných CPU a hard­wa­ru Nvi­dia GPU. Rov­něž bylo vy­tvo­ře­no přímé pro­po­je­ní s Chaos clou­dem pro snad­né vy­kres­lo­vá­ní na vy­žá­dá­ní a vy­tvá­ře­ní až 100 svě­tel­ných map na­jed­nou.

Více o V-Ray 5 pro Unre­al a odkaz ke sta­že­ní 30­den­ní zku­šeb­ní verze na­jde­te na www.chaosgroup.com.


Mohlo by vás zajímat: