Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Epic Games vydává Unreal Engine ve verzi 4.23

Pátek, 06 Září 2019 08:34

Tags: Chaos | Eoic Games | HoloLens | Niagara VFX | UE4 | Unreal engine

UnrealEngine blog unreal-engine-4-23-1936Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je ná­stro­je pro vir­tu­ál­ní pro­duk­ci nové ge­ne­ra­ce (pro do­sa­že­ní vý­sled­né kva­li­ty ob­ra­zo­vých bodů v re­ál­ném čase), vý­vo­jář­ské ná­stro­je pro ma­xi­mál­ní výkon nebo fy­zi­kál­ní a de­strukč­ní efek­ty v masiv­ním mě­řít­ku a při fil­mo­vé kva­li­tě (v rámci Cha­o­su, s in­te­gra­cí Ni­a­ga­ry VFX pro do­da­teč­né efek­ty jako prach a kouř). Vý­sled­ných zá­bě­rů lze nyní díky Unre­al En­gi­nu 4.23 do­sáh­nout přímo živě při na­tá­če­ní, kdy LED stěny od nDis­play do­ve­dou pro­po­jit sku­teč­né herce s fo­to­re­a­lis­tic­kým pro­stře­dím Unre­al En­gi­ne na po­za­dí a za­chy­tit in­ter­ak­tiv­ní a přes­né svět­lo nebo od­ra­zy.

Dále lze in­ter­ak­tiv­ně ve více li­dech zkou­mat di­gi­tál­ní pro­stře­dí UE4 po­mo­cí no­vých VR ná­stro­jů, Live Link ná­stro­jů a vzdá­le­ně ovlá­dat UE4 z iPadu. Jako beta se před­sta­vu­je vy­lep­še­né sle­do­vá­ní pa­prsku v re­ál­ném čase s pod­po­rou do­da­teč­ných ma­te­ri­á­lů a typů ge­o­me­t­rie. V beta verzi jsou Stre­a­ming a Run­ti­me Vir­tu­al Tex­tu­ring pro dě­le­ní vel­kých tex­tur po­mo­cí dlaž­dic nebo nový sys­tém Unre­al In­si­ghts pro sběr, ana­lý­zy a zob­ra­ze­ní dat v UE4. Pod­po­ra Ho­lo­Lens 2 již není ve fázi beta, ale v plném na­sa­ze­ní s mnoha funk­ce­mi.
Více na www.unrealengine.com.


Mohlo by vás zajímat: