Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Shaderlight 2019 ve verzi 7.1

Pátek, 13 Září 2019 07:19

Tags: Grafika | Rendering | Shaderlight | Shaderlight 2019 | SketrchUp | Světla | Trimble | Verze 7.1 | Vykreslování

Shaderlight 71-1937Spo­leč­nost Sha­der­li­ght, vý­vo­jář softwaru Sha­der­li­ght for Sket­chUp, vy­kres­lo­va­cí­ho do­plň­ku pro Trim­ble Sket­ch­Up, vy­dá­vá ak­tu­a­li­za­ci Sha­der­li­ght 2019, a to ve ver­zi 7.1. Ta nyní umož­ňu­je spe­ci­fi­ko­vat bar­vu Sha­der­li­ght svě­tel ko­re­la­cí tep­lo­ty bar­vy a ne­bo přes při­da­ný ná­stroj pro vý­běr tep­lo­ty ba­rev svě­tel. Tato no­vá funk­ce usnad­ňu­je vy­kres­le­ní re­ál­ně exis­tu­jí­cích sví­ti­del, spe­ci­fi­ko­va­ných tep­lo­tou bar­vy. Pro běž­né ty­py svě­tel jsou k dis­po­zi­ci různé před­vol­by. V pří­tom­nos­ti svě­tel s mě­ní­cí­mi se tep­lo­ta­mi bar­vy mů­že být uži­teč­né upra­vit bí­lý bod vy­kres­le­ní tak, aby vy­tvá­řel ob­ráz­ky bez vý­raz­ných ba­rev­ných od­stí­nů (ne­bo aby se zdů­raz­nil kon­krét­ní ba­rev­ný od­stín).

Sha­der­li­ght 2019 (7.1) pro­to ny­ní ob­sa­hu­je no­vý ovlá­da­cí prvek Vy­vá­že­ní bí­lé (White Ba­lan­ce) v di­a­lo­go­vém okně Na­sta­ve­ní vy­kres­le­ní (Ren­der Set­tings), kte­rý umož­ňu­je spe­ci­fi­ko­vat cí­lo­vý bí­lý bod. Kom­plet­ní spe­ci­fi­ka­ce jsou v an­g­lič­ti­ně na té­to ad­re­se.
Úplné poznámky k vydání jsou k dispozici zde.


Mohlo by vás zajímat: