Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AGCO a Trimble zakládají PTx Trimble

Úterý, 09 Duben 2024 22:48

Tags: AGCO | JCA Technologies | Joint Venture | PTx Trimble | Trimble | Zemědělství

PTx Trimble-2415AGCO Corp.Trim­ble ozná­mi­ly uza­vře­ní trans­ak­ce spo­leč­né­ho pod­ni­ku (Joint Ven­tu­re). Spo­leč­ný pod­nik, známý pod ná­zvem PTx Trim­ble, spo­ju­je ak­ti­vi­ty Trim­ble v ob­las­ti přes­né­ho ze­mě­děl­ství a JCA Tech­no­lo­gies od AGCO a vy­tvá­ří novou spo­leč­nost, která bude lépe slou­žit ze­mě­děl­cům s to­vár­ním vy­ba­ve­ním a apli­ka­ce­mi pro mo­der­ni­za­ci na trhu přes­né­ho ze­mě­děl­ství se smí­še­ným vo­zo­vým par­kem.

AGCO zís­ka­la 85% podíl v PTx Trim­ble a Trim­ble bude mít 15% podíl. Do bu­douc­na bude spo­leč­ný pod­nik PTx Trim­ble kon­so­li­do­ván do fi­nanč­ních vý­ka­zů AGCO.

Vy­tvo­ře­ní PTx Trim­ble roz­ši­řu­je kom­plex­ní na­bíd­ku tech­no­lo­gií AGCO v ob­las­ti na­vá­dě­ní, au­to­no­mie, přes­né­ho po­stři­ku, pro­po­je­né­ho ze­mě­děl­ství, sprá­vy dat a udr­ži­tel­nos­ti.
Oče­ká­vá se, že kon­so­li­do­va­né tržby AGCO v ob­las­ti pre­ciz­ní ag­ro­tech­ni­ky nyní do roku 2028 pře­sáh­nou 2,0 mi­li­ar­dy do­la­rů, a oče­ká­vá se, že tato trans­ak­ce bude mít v prv­ním celém roce po uza­vře­ní akreč­ní vliv na růst tržeb AGCO, pro­fil upra­ve­né pro­voz­ní marže a upra­ve­ný zisk na akcii. AGCO fi­nan­co­va­la trans­ak­ci kom­bi­na­cí ne­dáv­no vy­da­ných pri­o­rit­ních ne­za­jiš­tě­ných dlu­ho­pi­sů v hod­no­tě 1,1 mi­li­ar­dy USD, ter­mí­no­va­né­ho úvěru ve výši 500 mi­li­o­nů USD, dal­ších vý­půj­ček a po­klad­ní ho­to­vos­ti.


Mohlo by vás zajímat: