Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble kupuje společnost B2W Software

Autor článku: Trimble   
Čtvrtek, 29 Září 2022 22:48

Tags: Akvizice | B2W Software | Správa staveb | Stavebnictví | Trimble

OnePlatform-2239Spo­leč­nost Trim­ble ozná­mi­la, že pře­vza­la sou­kro­mou spo­leč­nost B2W Soft­ware, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le ře­še­ní pro od­ha­dy a pro­voz v ob­las­ti těž­ké­ho sta­veb­ní­ho prů­mys­lu. Fi­nanč­ní pod­mín­ky ne­by­ly zve­řej­ně­ny. S při­je­tím zá­ko­na o in­ves­ti­cích do in­fra­stru­k­tu­ry a pra­cov­ních mís­tech (In­fra­struc­tu­re In­vest­ment and Jobs Act – IIJA) a další le­gisla­ti­vy tý­ka­jí­cí se in­fra­stru­k­tu­­ry po celém světě sta­veb­ní or­ga­ni­za­ce rych­le sle­du­jí di­gi­ta­li­za­ci svých pro­ce­sů a čin­nos­tí.

Vzhle­dem k tomu, že in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty jsou stále slo­ži­těj­ší, budou pro zlep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, zvý­še­ní efek­ti­vi­ty a udr­ži­tel­nos­ti ne­zbyt­ně nutné po­znatky a ana­lý­zy za­lo­že­né na da­tech.
Při­dá­ní kom­plex­ní sady před­sta­veb­ních a pro­voz­ních funk­cí spo­leč­nos­ti B2W roz­ší­ří již tak roz­sáh­lé port­fo­lio spo­leč­nos­ti Trim­ble v ob­las­ti sta­veb­ní in­fra­stru­k­tu­­ry a Trim­ble Con­structi­on One, což je úče­lo­vě vy­tvo­ře­ná pro­po­je­ná plat­for­ma pro sprá­vu sta­veb. In­te­gro­va­ná sada apli­ka­cí B2W za­hr­nu­je od­ha­dy, plá­no­vá­ní, sle­do­vá­ní v te­ré­nu, údrž­bu za­ří­ze­ní, sběr dat a busi­ness in­tel­li­gen­ce. Kom­bi­na­cí těch­to funk­cí s bo­ha­tý­mi daty z te­ré­nu, ře­še­ní­mi pro ří­ze­ní pro­jek­tů, fi­nan­cí a ří­ze­ní lid­ské­ho ka­pi­tá­lu od Trim­ble budou moci sta­veb­ní do­da­va­te­lé no­vý­mi způ­so­by pře­kle­nout pro­past mezi kan­ce­lá­ří a te­ré­nem, což pod­po­ří transpa­rent­nost, efek­ti­vi­tu a v ko­neč­ném dů­sled­ku i zis­ko­vost.
B2W bude vy­ka­zo­vána jako sou­část seg­men­tu Bu­do­vy a in­frastruk­tu­ra.

Spo­leč­nost Per­kins Coie LLP pů­so­bi­la jako práv­ní po­rad­ce spo­leč­nos­ti Trim­ble. Spo­leč­nost Piper San­dler & Co. pů­so­bi­la jako fi­nanč­ní po­rad­ce a Foley Hoag LLP jako práv­ní po­rad­ce spo­leč­nos­ti B2W Soft­ware.


Mohlo by vás zajímat: