Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán Corona Renderer 7 pro 3ds Max

Autor článku: Chaos Czech   
Čtvrtek, 29 Červenec 2021 00:05

Tags: 3ds Max | Chaos Czech | Co­ro­na Ren­de­rer 7

Corona 7-2131Chaos Czech uvedl na trh Co­ro­na Ren­de­rer 7 pro 3ds Max, ak­tu­a­li­za­ci na­vr­že­nou tak, aby vy­lep­ši­la re­a­lis­tič­nost 3D scén a zvý­ši­la rych­los­ti vy­kres­lo­vá­ní. Co­ro­na Ren­de­rer 7 usnadňuje uměl­cům vy­nik­nout od fo­to­re­a­lis­tic­kých tka­nin až po roz­sáh­lé efek­ty ob­lo­hy. S 35 no­vý­mi před­vol­ba­mi pro sklo, kov a tka­ni­nu usnadňuje nový Physic­al Ma­te­ri­al na­sta­ve­ní hy­perre­a­lis­tic­kých scén během ně­ko­li­ka minut.

Přestože je pro za­čá­teč­ní­ky in­tu­i­tiv­ní, při­chá­zí Phy­s­i­cal Ma­te­rial také s ně­ko­li­ka funk­ce­mi pro hlub­ší ovlá­dá­ní, včet­ně pa­ra­me­t­rů Sheen pro vy­tvá­ře­ní fo­to­re­a­lis­tic­kých látek jako je samet, a Clear­coat (prů­hled­ný lak), který umožňuje uži­va­te­lům při­dá­vat laky na ob­jek­ty jako jsou au­to­mo­bi­ly, aniž by vy­pa­da­ly umě­lo­hmot­ně. Aby byla za­cho­vá­na kom­pa­ti­bi­li­ta s již exis­tu­jí­cí­mi scé­na­mi, bude před­cho­zí Co­ro­na Ma­te­rial stále k dis­po­zi­ci jako star­ší mož­nost.
V Co­ro­na Ren­de­rer 7 nyní mohou uměl­ci přes­ně vy­kres­lit di­gi­tál­ní slun­ce a po­ča­sí z ja­ké­ho­ko­li útesu nebo mra­kodra­pu po­mo­cí no­vé­ho pa­ra­me­t­ru nad­moř­ské výšky, který vy­u­ží­vá data z re­ál­né­ho světa, k vý­po­čtu, jak bude ob­lo­ha vy­pa­dat z ja­ké­ko­li výšky. Nový Vo­lu­me Ef­fect me­zi­tím vy­lep­šu­je vzhled roz­sáh­lých scén tím, že vzdá­le­né ob­jek­ty, jako jsou hory, při­ro­ze­ně pře­krý­vá at­mo­sfé­rou. Tento efekt je nejen snad­ně­ji ovla­da­tel­ný než ma­te­ri­ál Glo­bal Vo­lu­me, ale také se rych­le­ji vy­kres­lu­je.
Chce­te-li si vy­zkou­šet Co­ro­na Ren­de­rer 7 pro 3ds Max, na­vštiv­te web Chaos Czech.
Co­ro­na Ren­de­rer 7 je nyní k dis­po­zi­ci pro 64­bi­to­vý 3ds Max 2014–2022. Ceny jsou za­lo­že­ny na před­plat­ném s mě­síč­ní­mi sazba­mi sta­no­ve­ný­mi na 28,50 USD a roč­ní­mi na 330 USD.
Bez­plat­ná 45­den­ní ko­merč­ní zku­šeb­ní verze je také k dis­po­zi­ci na corona-renderer.com/download.


Mohlo by vás zajímat: