Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Daz Bridges – export do Blenderu, 3ds Max, Cinema 4D, Maya

Úterý, 04 Srpen 2020 09:56

Tags: 3ds Max | Blender | Bridge | Cinema 3D | DAZ | Grafika | Maya | Studio

Daz2Maya-Blender-3ds Max-Cinema 4D-2032Spo­leč­nost Daz 3D ozná­mi­la uve­de­ní čtyř 3D da­to­vých mostů, které uži­va­te­lům umožňují pře­ná­šet obsah z Daz Stu­dia, bez­plat­né­ho 3D soft­wa­ru spo­leč­nos­ti Daz, do pro­gra­mů Maya, Blen­der, Ci­ne­ma 4D a 3ds Max. Kro­mě toho spo­leč­nost Daz ozná­mi­la, že uži­va­te­lé si nyní mohou za­kou­pit na­tiv­ní for­má­ty sou­bo­rů kom­pa­ti­bil­ní s tě­mi­to čtyř­mi 3D pro­gra­my, takže 3D uměl­ci si mohou vy­brat co­ko­liv z na­bíd­ky jed­no­ho z nej­vět­ších tr­žišť 3D ob­sa­hu a po­u­žít to v jimi pre­fe­ro­va­ném soft­wa­ru. Daz tr­žiš­tě umož­ňu­je stov­kám tisíc ak­tiv­ních uži­va­te­lů mě­síč­ně pří­stup k vy­so­ce kva­lit­ním, mor­fic­kým a re­pre­zen­ta­tiv­ním lid­ským mo­de­lům, jakož i kom­pa­ti­bil­ní­mu ob­le­če­ní, vo­zi­dlům a pro­stře­dím.

Jako špič­ko­vý 3D sys­tém po­stav s roz­­ma­ni­tou kni­hov­nou pro­duk­tů stu­di­o­vé kva­li­ty se Daz fi­gu­ry po­u­ží­va­jí v tvůr­čích a ko­merč­ních umě­lec­kých dí­lech od fandů a de­sig­né­rů na plný úva­zek až po vý­vo­já­ře her a de­sig­né­ry fil­mo­vé pro­duk­ce.
Vzhle­dem k ši­ro­ké­mu a roz­ma­ni­té­mu po­u­ži­tí Daz ob­sa­hu chtěl Daz za­jis­tit, aby ja­ký­ko­li 3D umě­lec mohl vy­u­ží­vat na­bí­ze­ný obsah bez ohle­du na své soft­wa­ro­vé pre­fe­ren­ce. S ohle­dem na to se Daz sna­žil najít ře­še­ní, aby si 3D uměl­ci mohli vzít svou 3D kni­hov­nu kde­ko­li, kde tvoří.
Za­tím­co 3D umění a ani­ma­cím ne­u­stá­le na­růs­ta­la po­pu­la­ri­ta, noví uži­va­te­lé prů­běž­ně ex­po­nen­ci­ál­ně rost­li a hle­da­li svoje lidi s více časem k učení se novým do­ved­nos­tem a ob­je­vo­vá­ní no­vých kre­a­tiv­ních od­by­tišť. Jak se zájem o 3D umění prud­ce zvý­šil, Daz po­kra­čo­val v po­si­lo­vá­ní svých tech­no­lo­gic­kých na­bí­dek na pod­po­ru růstu a kul­ti­va­ce umě­lec­kých ko­mu­nit.
Před­sta­ve­ní tech­no­lo­gic­kých ře­še­ní pro uži­va­te­le ji­ných 3D soft­wa­rů pro pře­nos ob­sa­hu do jimi pre­fe­ro­va­né­ho soft­wa­ru po­skyt­ne uměl­cům, ná­vr­há­řům a ilu­strá­to­rům rych­lý a snad­ný vý­stup pro vy­tvá­ře­ní a pře­nos vy­so­ce při­způ­so­bi­tel­ných 3D mo­de­lů. To také může před­sta­vo­vat fi­nanč­ní pří­le­ži­tos­ti pro uměl­ce jak zpe­ně­žit své 3D mo­de­ly, pro­to­že Daz po­sky­tu­je pří­le­ži­tost pro 3D uměl­ce pro­dá­vat svá pů­vod­ní díla na Daz tr­žiš­ti s více než mi­li­o­nem zob­ra­ze­ní strá­nek mě­síč­ně a mi­li­o­ny do­la­rů za­pla­ce­ný­mi do me­zi­ná­rod­ní sítě při­spí­va­jí­cích uměl­ců.

Chce­te-li se do­zvě­dět více, stáh­ně­te si Stu­dio zdar­ma a po­u­žij­te Daz bridge podle svého vý­bě­ru, nebo zís­kej­te Daz obsah pro svůj soft­ware dle vý­bě­ru na www.daz3d.com.


Mohlo by vás zajímat: