Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dva webináře o Bin Pickingu od Photonea tento týden

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 29 Květen 2023 13:40

Tags: Bin Picking | Photoneo | PhoXi | Studio | Webináře

Photoneo-bin picking-2322Bin Pic­king je tech­no­lo­gie, při které robot spo­lu­pra­cu­je s 3D (HD) prů­mys­lo­vou ka­me­rou. Ra­me­no ro­bo­ta vy­bí­rá na­ho­di­le na­vr­še­né díly z bedny a podle pře­dem sta­no­ve­né­ho al­go­rit­mu je dále již or­ga­ni­zo­va­ně pře­dá­vá k dal­ší­mu zpra­co­vá­ní. Bin Pic­king Stu­dio je kom­bi­na­cí vý­kon­né­ho hard­wa­ru pro 3D vi­dě­ní, který před­sta­vu­je řada ske­ne­rů PhoXi, a in­te­li­gent­ní­ho soft­wa­ru pro na­sta­ve­ní ode­bí­rá­ní.

To, co byste hle­da­li u 4 růz­ných do­da­va­te­lů, zís­ká­te u Pho­to­nea v jed­nom ba­líč­ku.

První úvod­ní ško­le­ní za­čí­ná 30. květ­na, takže si po­spěš­te a za­re­gis­truj­te se!

Na prv­ním kurzu se se­zná­mí­te s Bin Pic­king Stu­di­em – do­ko­na­lým soft­warem pro po­kro­či­lé ro­bo­tic­ké vy­chys­tá­vá­ní. Ve dru­hém kurzu se hlou­bě­ji po­no­ří­te do au­to­ma­ti­zač­ních pro­blé­mů, které mů­že­te s tímto ná­stro­jem řešit.

1. Kurz: Úvod do Bin Picking Studia

Úterý 30. květ­na, 9:30 hodin stře­do­ev­rop­ské­ho času

Program

09:30 – 10:00 – Po­ža­dav­ky na stro­jo­vé vi­dě­ní a hlav­ní pře­káž­ky
10:00 – 11:00 – Vy­chys­tá­vá­ní beden po­mo­cí Pho­to­nea
11:00 – 11:30 – Prak­tic­ká ukáz­ka + otáz­ky a od­po­vě­di
11:40 – 12:00 – Lo­ca­tor Stu­dio od Pho­to­nea

Photoneo-bin picking-uvod


2. kurz: Staňte se mistrem v Bin Pickingu

Čtvrtek 1. červ­na, 9:30 stře­do­ev­rop­ské­ho času

Program

09:30 – 09:45 – Pro­dej­ní před­sta­ve­ní spo­leč­nos­ti Pho­to­neo a je­jích pro­duk­tů
09:45 – 12:00 – Te­o­rie Bin Pic­king Stu­dia, včet­ně kon­fi­gu­ra­ce ob­jek­tu, me­to­dy ucho­pe­ní, lo­ka­li­za­ce a ka­lib­ra­ce
12:00 – 13:00 – Pře­stáv­ka na oběd
13:00 – 13:30 – Kon­fi­gu­ra­ce pro­stře­dí a na­sta­ve­ní
13:30 – 14:30 – Pří­pad po­u­ži­tí a ukáz­ka

Photoneo-bin picking-mistrovstvi

Pozn. redakce: I když je Photoneo slovenská firma, webináře budou v angličtině.Mohlo by vás zajímat: