Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

NVIDIA – novinky v Omniverse a 3D modely pomocí AI

Autor článku: NVIDIA   
Středa, 11 Srpen 2021 21:23

Tags: A2000 | Nvidia | Nvidia RTX | Omniverse | SIGGRAPH | Studio

Nvidia na Siggraph-2133Bu­douc­nost 3D gra­fi­ky je k vi­dě­ní na vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Si­g­gra­ph. Na le­toš­ním roč­ní­ku Nvi­dia opět před­sta­vu­je ex­klu­ziv­ní vý­ho­dy, které pro­střed­nic­tvím plat­for­my Stu­dio a tech­no­lo­gie Nvi­dia RTX při­ná­ší tvůr­cům ob­sa­hu. První na řadě je Nvi­dia Omni­ver­se, která umožňuje ko­o­pe­ra­ci na­příč pod­po­ro­va­ný­mi ná­stro­ji.

Plat­for­ma Omni­ver­se se dále roz­ši­řu­je o pod­po­ru for­má­tu Blen­der USD, no­vé­ho plu­gi­nu Adobe Sub­stan­ce 3D a roz­ší­ře­ní GA­N­ver­se3D pro snad­něj­ší 3D mo­de­lo­vá­ní s vy­u­ži­tím AI. Omni­ver­se je v sou­čas­né době v ote­vře­né beta verzi zdar­ma pro uži­va­te­le GPU Nvi­dia RTX a Ge­For­ce RTX.

Uve­den také byl nový model GPU Nvi­dia RTX A2000 a k dis­po­zi­ci jsou srp­no­vé Stu­dio ovla­da­če.

Blen­der 3.0 pod­po­ro­ván v Omni­ver­se

Nvi­dia ozná­mi­la, že Blen­der, před­ní svě­to­vá open-sour­ce 3D apli­ka­ce, bude ve verzi Blen­der 3.0 ob­sa­ho­vat pod­po­ru pro Uni­ver­sal Scene De­scrip­ti­on (USD) spo­leč­nos­ti Pixar.

Open-sour­ce 3D sou­bo­ro­vý fra­mework po­sky­tu­je soft­wa­ro­vým part­ne­rům a uměl­cům ně­ko­lik způ­sobů, jak Omni­ver­se vy­u­ží­vat, ať už jde o sa­mot­nou práci s USD, se­sta­ve­ní plu­gi­nu, Con­nec­to­ru, roz­ší­ře­ní nebo apli­ka­ce.

Nvi­dia také před­sta­vi­la ex­pe­ri­men­tál­ní větev Blen­der alpha 3.0 USD, která ob­sa­hu­je vy­spě­lej­ší pod­po­ru USD a ma­te­ri­á­lů. Brzy bude do­stup­ná uži­va­te­lům Blen­de­ru po celém světě.

NVIDIA Blender-2133

Nvi­dia spo­lu­pra­cu­je také s Adobe na novém plu­gi­nu Sub­stan­ce 3D, který umož­ní pod­po­ru ma­te­ri­á­lů ze Sub­stan­ce v Omni­ver­se.
Díky tomu lze ma­te­ri­á­ly vy­tvo­ře­né v Adobe Sub­stan­ce 3D nebo im­por­to­va­né z knihov­ny Sub­stan­ce 3D Asset Lib­ra­ry upra­vo­vat přímo v Omni­ver­se. 3D uměl­ci ušet­ří čas při pro­vá­dě­ní změn, pro­to­že ne­bu­dou muset ex­por­to­vat a znovu na­hrá­vat ma­te­ri­á­ly z apli­ka­cí Sub­stan­ce 3D De­signer a Sub­stan­ce 3D Sam­pler.

3D mo­de­ly po­mo­cí AI

Vy­chá­zí také nové roz­ší­ře­ní GA­N­ver­se3D – Image2­Car, které usnadňuje 3D mo­de­lo­vá­ní po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce. Je to první z ko­lek­ce roz­ší­ře­ní, která budou tvo­řit Omni­ver­se AI Toy Box.

GA­N­ver­se3D byl po­sta­ven na ge­ne­ra­tiv­ní ad­verz­ní síti vy­tré­no­va­né na 2D fo­to­gra­fi­ích, která syn­te­ti­zu­je ně­ko­lik po­hle­dů na ti­sí­ce ob­jek­tů a před­po­ví­dá 3D ge­o­me­t­rii, tex­tu­ru a znač­ky seg­men­ta­ce dílů. Tento pro­ces do­ká­zal z je­di­né fo­to­gra­fie au­to­mo­bi­lu vy­tvo­řit 3D model auta, který může jez­dit po vir­tu­ál­ní scéně, do­pl­ně­ný re­a­lis­tic­ký­mi svět­lo­me­ty, blin­k­ry a koly.

Roz­ší­ře­ní AI Toy Box umožňuje za­čí­na­jí­cím 3D uměl­cům snad­no vy­tvá­řet scény a zku­še­ným uměl­cům při­ná­šet nová vy­lep­še­ní do pra­cov­ních po­stu­pů s více apli­ka­ce­mi.

Nvi­dia RTX A2000

Nvi­dia RTX A2000 se při­po­ju­je k řadě RTX jako nej­vý­kon­něj­ší níz­ko­pro­fi­lo­vý dvou­slo­to­vý gra­fic­ký pro­ce­sor pro 3D tvůr­ce. Nová desk­to­po­vá GPU na­bí­zí nej­no­věj­ší RTX tech­no­lo­gie ar­chi­tek­tu­ry Nvi­dia Am­pe­re včet­ně:

  • RT jádra 2. ge­ne­ra­ce pro ray tra­cing v re­ál­ném čase s až pě­ti­ná­sob­ným vý­ko­nem opro­ti mi­nu­lé ge­ne­ra­ci RTX.
  • Ten­sor jádra 3. ge­ne­ra­ce pro ak­ce­le­ra­ci funk­cí po­mo­cí AI.
  • 2× PCIe 4. ge­ne­ra­ce urych­lu­jí­cí tok dat do a z GPU spo­leč­ně s až 6 GB GPU ECC pa­mě­ti pro vy­kres­lo­vá­ní a ex­port vel­kých sou­bo­rů.

Sys­témy za­lo­že­né na RTX A2000 budou k dis­po­zi­ci od října.

Nvi­dia RTX A2000 má také no­te­boo­ko­vou va­ri­an­tu. Do­stup­ná je již nyní v no­te­bo­o­cích s cer­ti­fi­ka­cí Stu­dio, kon­krét­ně mo­de­lu Le­no­vo Thin­k­Pad P17 Gen 2. Jde o ener­ge­tic­ky nej­ú­spor­něj­ší pro­fe­si­o­nál­ní no­te­boo­ko­vou RTX GPU umožňující její vy­u­ži­tí v ten­kých a leh­kých za­ří­ze­ních.

Srp­no­vé Stu­dio ovla­da­če s pod­po­rou no­vých kre­a­tiv­ních apli­ka­cí

Nej­no­věj­ší Stu­dio ovla­da­če při­dá­va­jí a vy­lep­šu­jí pod­po­ru řady kre­a­tiv­ních apli­ka­cí. Mezi za­jí­ma­vé no­vin­ky patří:

Topaz Shar­pen AI v3.2 na­bí­zí vy­lep­še­ní mo­de­lů umělé in­te­li­gen­ce ak­ce­le­ro­va­ných po­mo­cí Ten­sor jader a při­dá­vá 1,5ná­sob­né roz­ma­zá­ní po­hy­bu a funk­ce Too Soft/Very Blur­ry s vý­raz­ným sní­že­ním ne­žá­dou­cích ar­te­fak­tů.

NVIDIA Topaz Labs Sharpen AI-2133

Vy­lep­še­no bylo také mas­ko­vá­ní v apli­ka­ci díky zpra­co­vá­ní tahů masky v re­ál­ném čase a ovlá­da­cím prv­kům pro over­lay.

NVIDIA vylepsene maskovani-2133

Re­allusi­on Cha­rac­ter Cre­a­tor v3.43, první apli­ka­ce třetí stra­ny s in­te­gra­cí Au­di­o2­Fa­ce, nyní umožňuje tvůr­cům ex­por­to­vat po­sta­vy z pro­gra­mu Cha­rac­ter Cre­a­tor do apli­ka­ce Omni­ver­se jako sou­bo­ry USD. Je­jich meshe jsou kom­pa­ti­bil­ní právě s tech­no­lo­gií Au­di­o2­Fa­ce. Díky tomu mohou být ani­ma­ce ob­li­če­je a rtů zcela ří­ze­ny umě­lou in­te­li­gen­cí pouze na zá­kla­dě hla­so­vé­ho vstu­pu bez ohle­du na jazyk, kte­rým mluví. Pro­ces tvor­by 3D po­stav se tak znač­ně zjed­no­du­ší.

Cap­tu­re One 21 v14.3.0 při­dá­vá nový ná­stroj Magic Brush, který ve zlom­ku sekun­dy vy­tvo­ří kom­plex­ní masky pro úpra­vy vrs­tev na zá­kla­dě ob­sa­hu sním­ku. Tento pro­ces je hard­wa­ro­vě ak­ce­le­ro­ván a při po­u­ži­tí GPU je až 3× rych­lej­ší opro­ti CPU.

Nové Stu­dio no­te­boo­ky

  • No­te­boo­ky s cer­ti­fi­ka­cí Stu­dio splňují ná­roč­né pa­ra­me­t­ry, díky kte­rým jsou skvě­lý­mi po­moc­ní­ky ve zvlá­dá­ní kre­a­tiv­ních úkolů.
  • Le­no­vo P1 Gen 4 je sty­lo­vý a lehký, váží méně než 4 kg. Do­dá­vá se v mnoha kon­fi­gu­ra­cích, včet­ně gra­fic­kých karet Ge­For­ce RTX 3070 a 3080 a no­te­boo­ko­vých gra­fic­kých karet RTX A4000 a A5000.
  • Dell Pre­ci­si­on 7760 je je­jich nej­ten­čí, nejmen­ší a nej­leh­čí 17­pal­co­vá mo­bil­ní pra­cov­ní sta­ni­ce. S gra­fic­kou kar­tou až RTX A5000 a 16 GB vi­deo­pa­mě­ti se skvě­le hodí pro práci s masiv­ní­mi 3D mo­de­ly nebo pra­cov­ní po­stu­py s více apli­ka­ce­mi.
  • Acer Con­ceptD 7 Ezel je vy­ba­ven pa­ten­to­va­ným pan­tem Ezel s 15,6pal­co­vým do­ty­ko­vým 4K PAN­TO­NE dis­ple­jem. K dis­po­zi­ci bude ještě tento měsíc a je také vy­ba­ven až gra­fic­kým pro­ce­so­rem Ge­For­ce RTX 3080 pro no­te­boo­ky a 16 GB vi­deo­pa­mě­ti.
  • Ještě letos se chys­tá na trh HP Zbook Stu­dio G8. Je na­vr­žen pro ná­roč­nou práci ve 3D a v nej­vyš­ší kon­fi­gu­ra­ci na­bíd­ne RTX A5000 nebo Ge­For­ce RTX 3080 pro no­te­boo­ky.

Další mo­de­ly na­bí­zí Nvi­dia Stu­dio Shop. Pra­vi­del­né in­for­mo­vá­ní o no­vin­kách na­bí­zí Nvi­dia Stu­dio news­let­ter.


Mohlo by vás zajímat: