Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3ntr přichází s FFF 3D tiskárnou Spectral 30

Pátek, 22 Listopad 2019 14:20

Tags: 3D tiskárny | 3ntr | Clean Sky Pro­ject | FFF | Polymery | Spectral 30

3ntr-SPECTRAL30-3D-printer-19473D tis­kár­na Spec­t­ral 30, která bu­de na trh uve­de­na firmou 3ntr za­čát­kem pří­ští­ho ro­ku, na­bí­zí 3D tisk při vy­so­kých tep­lo­tách (až 500 °C) a mož­nost prá­ce s po­ly­me­ry jako PEEK, Ultem, PEI nebo PEKK. Vý­voj tis­kár­ny, kte­rý pro­bě­hl ve spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi Re­scollAi­r­bus, je vý­sled­kem pro­je­k­tu Clean Sky, vý­zkum­né­ho pro­gra­mu na sní­že­ní emi­sí CO2 a sní­že­ní hluku le­ta­del, pod­po­ro­va­né­ho Ev­rop­skou unií. Tis­kár­na Spectral 30 ob­sa­hu­je čty­ři trys­ky s prů­mě­rem 1,75 mm, jež mo­hou rych­le mě­nit ma­te­ri­á­ly, au­to­ma­tic­ké na­sta­ve­ní lůžka, au­to­ma­tic­kou ka­lib­ra­ci, 10­" do­ty­ko­vý dis­plej a tis­ko­vou plo­chu 300 × 300 × 300 mm.

Sa­mot­ná tis­kár­na má roz­mě­ry 1158 × 882 × 1788 mm. Kro­mě vý­še zmí­ně­ných pra­cu­je s ma­te­ri­á­ly PAEK, PPSU, ABS, ABS_esd, ABS HD, ABS FAST, ASA, Car­bon+, Ig­lidur, Nylon+, nPO­WER, Glass+, PCABS, PETG a zWAX.


Mohlo by vás zajímat: