Google překladač: English Deutsch

On-line akademie pro podporu výuky od 3E Praha

Autor článku: 3e Praha Engineering   

Tags: 3E Praha Engineering | Akademie | on-line | Podpora | Výuka

P3221449-2014Spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring při­pra­vi­la pra­vi­del­né vy­sí­lá­ní k pod­po­ře výuky na ško­lách. Vždy v úterý a ve stře­du od 11 do 12 hodin je možné se zú­čast­nit výuky CAD (úterý) nebo CAM (stře­da) s lek­to­ry 3E Praha. K oběma té­ma­tům vždy na konci bude při­dá­no ně­ja­ké další za­jí­ma­vé téma z oboru CAD/CAM a 3D tisku. Vy­sí­lá­ní je ur­če­né stu­den­tům a pe­da­go­gům na pod­po­ru výuky a za­ča­lo již 24. břez­na a po­k­ra­ču­je v dal­ších tý­d­nech. Mezi hlav­ní­mi té­ma­ty CAD výuky na­jde­te zá­kla­dy mo­de­lo­vá­ní, ski­co­vá­ní, uži­va­tel­ské pro­stře­dí a doplňkové pro­gra­my, tvor­bu se­stav, úpra­vu dílu v se­sta­vě, roz­vi­nu­tí dílu a další podle vý­u­ko­vé­ho plánu.

Výuka pro­bí­há s vy­u­ži­tím pro­gra­mu So­lid­works. Do ob­las­ti CAM jsou za­řa­ze­ny zá­kla­dy uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí, usta­ve­ní na­čte­né­ho mo­de­lu, ma­nu­ál­ní nebo au­to­ma­tic­ké vy­tvo­ře­ní dráhy ná­stro­je, úpra­va dráhy ná­stro­je, ge­ne­ro­vá­ní NC kódu, de­fi­ni­ce řez­ných pod­mí­nek, práce s útva­ry a další. Výuka pro­bí­há s vy­u­ži­tím pro­gra­mu Sur­f­cam. K dal­ším ob­las­tem patří mě­ře­ní, 3D tisk, vir­tu­ál­ní re­a­li­ta apod.

Vý­u­ko­vý CAD a CAM pro­gram na­lez­ne­te na tomto od­ka­zu včet­ně linku na při­hlá­še­ní do on-line aka­de­mie. Další ter­mí­ny a té­ma­ta budou při­dá­vá­ny.

Plat­né škol­ní li­cen­ce So­lid­works umožňují in­sta­la­ci stu­dent­ských li­cen­cí na do­má­cí PC, což je ide­ál­ní způ­sob, jak se svými žáky a stu­den­ty v této době po­kra­čo­vat ve výuce. Pro školy, které ne­ma­jí plat­ný So­lid­works nebo po­u­ží­va­jí SW, který tuto va­ri­an­tu ne­u­možňuje, exis­tu­je ře­še­ní, které po­mů­že, a to nejen pro dobu za­vře­ných škol. Kon­tak­tuj­te 3E Praha En­gi­nee­ring, kde vám rádi po­ra­dí.


Mohlo by vás zajímat: