Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

K dispozici je HCL CAMWorks 2024

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 04 Leden 2024 00:06

Tags: 3E Praha Engineering | CAD/CAM | CAMWorks 2024 | CNC | HCL Software | Webinar

CAMWorks-2024-2401Nová verze HCL CAM­Works 2024 při­ná­ší ši­ro­kou škálu vy­lep­še­ní a no­vých funk­cí, které umož­ní plně vy­u­ží­vat po­ten­ci­ál CNC stro­jů a zrych­lí pro­ces pří­pra­vy vý­rob­ních dat. Na novou verzi upo­zor­ňuje web 3E Praha En­gi­nee­rin­gu. In­sta­lač­ní data pro CAM­Works 2024 jsou k dis­po­zi­ci po při­hlá­še­ní do sekce CAM­Works Down­lo­ads Area.

První ofi­ci­ál­ní verzi pro­duk­tu CAM­Works 2024 SP0 mohou vy­u­ží­vat všich­ni uži­va­te­lé, je­jichž ak­tu­a­li­zač­ní ser­vis platí mi­ni­mál­ně do 15. září 2023.

V této nové verzi mů­že­te oče­ká­vat zvý­še­nou sta­bi­li­tu sys­té­mu a při­dá­ní no­vých funk­cí, které usnad­ní tvor­bu tech­no­lo­gií jak ve fré­zo­va­cím, tak i v sou­struž­nic­kém pro­stře­dí. Pře­hled no­vi­nek mů­že­te zhléd­nout ZDE.
De­tail­ní sou­pis no­vi­nek mů­že­te najít v do­ku­men­tu cw_whats_­new.pdf.

Webinář Představujeme HCL CAMWorks 2024

HCL Soft­ware, vý­vo­jář CAM­Works, při­pra­vil na úterý 16. ledna 2024 od 10 hodin (i když tento den ozna­ču­je v e-mailu jako čtvr­tek) webi­nář na se­zná­me­ní se s NO­VÝ­MI funk­ce­mi a vy­lep­še­ní­mi v CAM­Works 2024.
HCL CAM­Works 2024 ob­sa­hu­je ně­ko­lik no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní, které po­má­ha­jí ušet­řit čas pro­gra­mo­vá­ní, zkrá­tit dobu ob­rá­bě­cí­ho cyklu a zlep­šit kva­li­tu. Mezi hlav­ní vy­lep­še­ní patří pro­gra­mo­vá­ní s ohle­dem na stroj, Vo­lu­Turn, mož­nos­ti ví­ce­o­sé­ho a pě­ti­o­sé­ho hru­bo­vá­ní a ně­ko­lik vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní. Nej­no­věj­ší verze CAM­Works kom­bi­nu­je nové tech­no­lo­gie s plně in­te­gro­va­ným CAD/CAM, au­to­ma­tic­kým roz­po­zná­vá­ním prvků a ob­rá­bě­ním na zá­kla­dě zna­los­tí s TechDB. HCL CAM­Works dává uži­va­te­lům mož­nost pro­gra­mo­vat chytře­ji a ob­rá­bět rych­le­ji.

REGISTRACE NA WEBINÁŘ

 


Mohlo by vás zajímat: