Minerva
Google překladač: English Deutsch

Nový Cat S62 Pro s nejpokročilejší termokamerou

Autor článku: Bullitt Group   

Tags: Bullitt Group | CAT | FLIR | Lepton | MSX | Qual­comm | S62 Pro

Cat S62 practise3-2031Bul­litt Group, dr­ži­tel glo­bál­ní li­cen­ce na te­le­fo­ny Cat, před­sta­vu­je nový špič­ko­vý model v ob­las­ti chyt­rých te­le­fo­nů s ter­moka­me­rou, který vy­u­ží­vá sní­mač Lep­ton spo­leč­nos­ti FLIR Sys­tems s nej­vyš­ším do­stup­ným roz­li­še­ním. Cat S62 Pro je třetí ge­ne­ra­cí řady Cat 60 a ex­klu­ziv­ně dis­po­nu­je nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi v rámci pro­gra­mu Ther­mal by FLIR. Díky sní­ma­či FLIR Lep­ton 3.5 a nové apli­ka­ci My­FLIR Pro na­bí­zí Cat S62 Pro ob­rov­ský čtyř­ná­sob­ný ná­růst počtu pi­xe­lů ter­mál­ní­ho ob­ra­zu a bez­kon­ku­renč­ní sadu funk­cí, které jsou ob­sa­že­ny v apli­ka­ci. Cat S62 Pro splňuje po­ža­dav­ky stup­ně krytí IP68 a ame­ric­ké­ho vo­jen­ské­ho stan­dar­du Mil Spec 810H, do­kon­ce je pře­kra­ču­je.

Byl podro­ben přís­ným tes­tům za­hr­nu­jí­cím opa­ko­va­né zkouš­ky odol­nos­ti vůči pádu z výšky 1,8 m na oce­lo­vý po­vrch, včet­ně mnoha pádů na kaž­dou stra­nu a rohy. Úspěš­ně také ab­sol­vo­val ná­roč­né zkouš­ky odol­nos­ti vůči vodě, pra­chu a ne­čis­to­tám, ex­trém­ním tep­lo­tám, vib­ra­cím a drob­ným pádům. Jeho po­u­ží­vá­ní je hy­gi­e­nic­ké – lze jej zcela po­no­řit a snad­no omý­vat mýdly a dez­in­fekč­ní­mi pro­střed­ky nebo čis­tit dez­in­fekč­ní­mi vlh­če­ný­mi ubrous­ky.
Po­pr­vé uži­va­te­lé zís­ká­va­jí pří­stup k tech­no­lo­gii zpra­co­vá­ní ob­ra­zu Vi­vi­dIR od FLIR Sys­tems, vy­lep­še­né funk­ci MSX (Multi-Spectral Dy­na­mic Ima­ging) a tech­no­lo­gii pro­lí­ná­ní nor­mál­ní­ho a ter­mál­ní­ho ob­ra­zu, které jsou do to­ho­to chyt­ré­ho te­le­fo­nu in­te­gro­vá­ny. Mají mož­nost měnit in­ten­zi­tu funk­ce MSX, která pře­krý­vá zvý­raz­ně­né ob­ry­sy v zá­bě­ru na ter­mál­ní obraz. Nebo mohou po­u­žít novou funk­ci pro­lí­ná­ní ob­ra­zů slou­ží­cí ke slou­če­ní ter­mál­ní­ho ob­ra­zu a vi­zu­ál­ní­ho ob­ra­zu z fo­to­a­pa­rá­tu Sony s tech­no­lo­gií Dual Pixel. Tato vy­lep­še­ní do­hro­ma­dy při­ná­še­jí vý­raz­ně vyšší kva­li­tu ob­ra­zu, os­třej­ší de­tai­ly a větší roz­li­še­ní ter­mál­ní­ho ob­ra­zu. Vý­sled­kem je širší kon­text a lepší po­ro­zu­mě­ní zob­ra­ze­né­mu ter­mál­ní­mu ob­ra­zu.

Opro­ti svému před­chůd­ci je tento model o 12 % kom­pakt­něj­ší a má o 10 % větší ob­ra­zov­ku. Je rych­lej­ší, vý­kon­něj­ší a ne­u­vě­ři­tel­ně odol­ný. Jedná se o do­ko­na­lý pra­cov­ní te­le­fon. Nový soft­ware při­ná­ší funk­ce pro pro­vá­dě­ní ana­lýz a vy­tvá­ře­ní zpráv, které se ob­vykle na­chá­ze­jí ve spe­ci­a­li­zo­va­ných špič­ko­vých pro­duk­tech pro ter­mál­ní zob­ra­zo­vá­ní. Izo­ter­my v kom­bi­na­ci s alar­my, in­di­ká­to­ry zná­zorňující mi­ni­mál­ní a ma­xi­mál­ní tep­lo­tu a vy­tvá­ře­ní zpráv in­te­gro­va­né v apli­ka­ci, před­sta­vu­jí pouze ně­ko­lik málo no­vých vý­kon­ných funk­cí, jež na­bí­zí apli­ka­ce My­FLIR Pro v mo­de­lu Cat S62 Pro.
Izo­ter­my s pod­po­rou alar­mů umožňují uži­va­te­lům mo­ni­to­ro­vat vlast­ní tep­lot­ní roz­sah (ja­ký­ko­li roz­sah od -20 °C do +400 °C) a na­sta­vit vý­stra­hy, které je upo­zor­ní, bude-li pří­sluš­ná hod­no­ta spa­dat do da­né­ho roz­sa­hu. Jedná se o velmi uži­teč­nou funk­ci na­pří­klad při sle­do­vá­ní toho, zda stroj­ní za­ří­ze­ní do­sa­hu­je sta­no­ve­né tep­lo­ty. Nebo ji lze po­u­žít ke kon­t­ro­le ne­ob­vykle zvý­še­né tep­lo­ty, či do­kon­ce k ově­ře­ní po­ža­do­va­né­ho roz­pá­le­ní grilu.
Za zmín­ku roz­hod­ně stojí na­vý­še­ní pa­mě­ti, kte­rou nyní tvoří 6 GB RAM a 128 GB ROM, rych­lej­ší či­po­vá sada Qual­comm, sys­tém An­dro­id 10 a velká op­ti­ma­li­zo­va­ná ba­te­rie. Mobil pod­po­ru­je funk­ce An­dro­id En­ter­pri­se včet­ně Zero-Touch a ab­sol­vo­val celou řadu testů tý­ka­jí­cích se re­gis­tra­ce a sta­no­vo­vá­ní zásad s před­ní­mi ře­še­ní­mi EMM.

Cat-S62 Pro-2031

Hlav­ní spe­ci­fi­ka­ce

 • In­te­gro­va­ná ter­moka­me­ra FLIR
  • Pro­fe­si­o­nál­ní sní­mač Lep­ton 3.5
  • HD vý­stup 1440 × 1080 zá­slu­hou tech­no­lo­gie Vi­vi­dIR
  • Li­ne­ár­ní pře­kry­tí MSX z vi­zu­ál­ní ka­me­ry
  • Mě­ři­tel­ný roz­sah od -20 °C do 400 °C
  • Sní­má­ní tepla a mě­ře­ní po­vr­cho­vé tep­lo­ty ze vzdá­le­nos­ti až 30 metrů
  • Fle­xi­bil­ně na­sta­vi­tel­né a po­hyb­li­vé ob­las­ti zájmu s in­di­ká­to­ry „nej­tep­lej­ších“ a „nejchlad­něj­ších“ míst
  • Ho­ri­zon­tál­ní zorné pole roz­ší­ře­né na 57 stupňů za úče­lem za­chy­ce­ní šir­ší­ho zá­bě­ru
  • 9 ba­rev­ných palet, které lze li­bo­vol­ně vy­bí­rat v zá­vis­los­ti na si­tu­a­ci
  • Vy­tvá­ře­ní zpráv ve for­má­tu PDF
 • Vý­kon­ná ba­te­rie 4000 mAh
 • Odol­nost vůči vodě/pra­chu (IP68), tes­to­vá­no vůči pádu z výšky 1,8 m na oce­lo­vý po­vrch, MIL SPEC 810H, Cor­ning Go­ril­la Glass 6
 • Vo­do­těs­ný chyt­rý te­le­fon – při po­no­ře­ní do hloub­ky až 1,5 metru na dobu 35 minut
 • 5,7" FHD+ dis­plej 18 : 9 s vy­so­kým jasem op­ti­ma­li­zo­va­ný pro ven­kov­ní po­u­ži­tí s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou, kte­rou lze ovlá­dat mokrý­mi prsty nebo prsty v ru­ka­vi­cích
 • An­dro­id 10 (s ak­tu­a­li­za­cí na verzi 11)
 • 6 GB RAM, 128 GB ROM, roz­ši­ři­tel­né úlo­žiš­tě (microSD)
 • Os­mi­já­d­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Sna­pdra­gon 660 s frek­ven­cí 2,0 GHz
 • 12Mpx zadní fo­to­a­pa­rát Sony Dual Pixel, 8Mpx před­ní fo­to­a­pa­rát
 • LTE Cat 13, VoLTE, VoWi-Fi, ViLTE
 • Odol­ná pro­tisklu­zo­vá po­gu­mo­va­ná zadní stra­na z TPU
 • Pro­gra­mo­va­tel­né funkč­ní tla­čít­ko vhod­né pro funk­ci Push to Talk (PTT), SOS (apli­ka­ce pro osa­mo­ce­né pra­cov­ní­ky) nebo ke snad­né ak­ti­va­ci ba­ter­ky nebo fo­to­a­pa­rá­tu
 • Blu­e­to­o­th 5.0, NFC
 • Množ­ství vy­bra­ných apli­ka­cí a ob­sa­hu
 • Va­ri­an­ty pro jednu a dvě SIM karty – nano SIM + microSD (sa­mo­stat­né sloty pro microSD a SIM)
 • Dvou­le­tá zá­ru­ka
 • Cer­ti­fi­ka­ce An­dro­id En­ter­pri­se Re­com­men­ded (již brzy)
 • Zá­ru­ka ak­tu­a­li­za­cí za­bez­pe­če­ní po dobu 3 let
 • Pod­po­ra funk­ce re­gis­tra­ce za­ří­ze­ní Zero-Touch

V ČR bude Cat S62 Pro v pro­de­ji během první po­lo­vi­ny srpna za do­po­ru­če­nou ma­lo­ob­chod­ní cenu 17 499 Kč, a to na Mall a CZC. Je možné jej za­kou­pit také pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek www.catphones.com.


Mohlo by vás zajímat: