Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

FLIR a ANSYS partnery pro autonomní vozidla

Středa, 08 Leden 2020 15:47

Tags: ANSYS | Autonomní vozidla | Chodci | Detekce | FLIR | Partnerství | Teplotní senzory

FlirAnsys-2002Spo­leč­nos­ti FLIR Sys­temsANSYS spo­lu­pra­cu­jí na po­sky­to­vá­ní scho­p­­nos­tí de­tek­ce ne­bez­pe­čí pro bu­dou­cí asis­to­va­né ří­ze­ní a au­to­nomní vo­zi­dla (AV) – po­si­lu­jí­cí schop­nost vý­rob­ců au­to­mo­bi­lů za­jiš­ťo­vat vyšší bez­peč­nost vo­zi­del. Díky tech­nic­ké spo­lu­prá­ci in­te­gru­je FLIR Sys­tems plně fy­zic­ký tep­lot­ní sen­zor do špič­ko­vé­ho AN­SYS­si­mu­lá­to­ru jízdy, který bude mo­de­lo­vat, tes­to­vat a ově­řo­vat vzor­ky ter­mál­ních ka­mer v ultra re­a­lis­tic­kém vir­tu­ál­ním světě. Sou­čas­né AV sen­zo­ry a po­kro­či­lé asi­s­tenč­ní sys­témy pro ři­di­če (ADAS) ne­mo­hou spo­leh­li­vě iden­ti­fi­ko­vat ob­jek­ty ve tmě a při smogu, ne­pří­z­ni­vém po­ča­sí, stí­nech a slu­neč­ním zá­ře­ní.

Ter­mál­ní ka­me­ry však za těch­to pod­mí­nek mohou účin­ně de­te­ko­vat a kla­si­fi­ko­vat ob­jek­ty. In­te­gra­ce tep­lot­ní­ho sen­zo­ru FLIR Sys­tems do ANSYS Vr­x­pe­ri­en­ce umož­ní kon­struk­té­rům si­mu­lo­vat ti­sí­ce scé­ná­řů jízdy během miliónu mil za pouhé dny a re­du­ko­vat fy­zic­ké pro­to­ty­py. In­že­ný­ři mohou také si­mu­lo­vat ne­ob­vyk­lé a ob­tíž­né scé­ná­ře, ve kte­rých do­mi­nu­jí te­pel­né pod­mín­ky, včet­ně stře­tů se zvěří a roz­li­šo­vá­ní chod­ců od ostat­ních ob­jek­tů na vo­zov­ce v pro­stře­dí s níz­kým kon­tras­tem. Nové ře­še­ní ADAS zkrá­tí OEM dobu vý­vo­je op­ti­ma­li­za­cí umís­tě­ní ter­mál­ních kamer pro po­u­ži­tí v sys­té­mech, jako je au­to­ma­tic­ké nou­zo­vé brz­dě­ní (AEB) a v bu­dou­cích AV pro kri­tic­ké hle­dis­ko de­tek­ce chod­ců.
Další informace o automobilových řešeních FLIR Systems naleznete na www.flir.com/safercars.


Mohlo by vás zajímat: