Google překladač: English Deutsch

Firemní řešení kybernetické ochrany od Acronisu

Autor článku: Acronis   

Tags: Acronis | Cyber Protect 15 | Firemní | Kyberútoky | Ochrana

Cyber Readiness Report Infographic-2037Acro­nis ozná­mil 9. září 2020 uve­de­ní nové verze Acro­nis Cyber Pro­tect 15, fi­rem­ní­ho ře­še­ní in­te­gru­jí­cí zá­lo­ho­vá­ní, di­sas­ter re­co­ve­ry, novou ge­ne­ra­ci ochra­ny proti ma­l­wa­ru, ky­ber­ne­tic­kou ochra­nu a ná­stro­je pro sprá­vu kon­co­vých za­ří­ze­ní. Toto in­te­gro­va­né ře­še­ní eli­mi­nu­je kom­pli­ko­va­nou sprá­vu od­dě­le­ných bez­peč­nost­ních pro­duk­tů a vy­lep­šu­je ochra­nu dat a je­jich do­stup­nost s cílem do­sa­že­ní co nej­vyš­ší pro­duk­ti­vi­ty. Stu­die Acro­nis Cyber Rea­di­ness Re­port, která v sou­vis­los­ti s Covid pan­de­mií oslo­vi­la 3400 or­ga­ni­za­cí po celém světě a vzdá­le­ných pra­cov­ní­ků, od­ha­li­la, že 92 % pod­ni­ků mu­se­lo na­sa­dit nové tech­no­lo­gie k za­bez­pe­če­ní do­má­cích uži­va­te­lů.

A to včet­ně ná­stro­jů pro spo­lu­prá­ci, ochra­nu sou­kro­mí a ky­be­rochra­nu kon­co­vých za­ří­ze­ní.
V těch­to or­ga­ni­za­cích ve fi­rem­ních sí­tích často vy­u­ží­va­jí ně­ko­lik růz­ných ře­še­ní, jež jsou ná­klad­ná, ča­so­vě ná­roč­ná na sprá­vu a pro­voz­ně kom­pli­ko­va­ná. Je­jich ne­do­sta­teč­ná in­te­gra­ce navíc vy­tvá­ří me­ze­ry v obra­ně před ky­ber­ne­tic­ký­mi útoč­ní­ky. Stu­die také zjis­ti­la, že hac­ke­ři cílí na vzdá­le­né pra­cov­ní­ky nej­čas­tě­ji s po­mo­cí phishin­gu, DDoS útoků a útoků na vi­deo­kon­fe­renč­ní apli­ka­ce. Or­ga­ni­za­ce, které mo­der­ni­zu­jí své eko­sys­témy in­te­gro­va­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi ná­stro­ji ne­zís­ká­va­jí jen vyšší úroveň za­bez­pe­če­ní, ale také nižší ná­kla­dy a vyšší pro­duk­ti­vi­tu. Au­to­ma­ti­za­ce a jed­no­du­chá sprá­va v Acro­nis Cyber Pro­tect 15 zna­me­ná, že mi­ni­ma­li­zo­vat ri­zi­ka a vý­pad­ky a zá­ro­veň zvy­šo­vat efek­ti­vi­tu IT týmu může nyní každá spo­leč­nost. Na zá­kla­dě ak­tu­ál­ní úrov­ně ky­ber­ne­tic­kých útoků je Acro­nis Cyber Pro­tect scho­pen kaž­do­roč­ně za­sta­vit útoky ve výši 150 mi­li­o­nů do­la­rů v přímých ztrátách.


Mohlo by vás zajímat: