Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Acro­nis True Image 2020 repli­ku­je zá­lo­hy do clou­du

Středa, 21 Srpen 2019 11:50

Tags: 2020 | Acronis | Cloud | Ochrana dat | True Image

ATI-simple-interface-1934Chrá­nit svá data je be­ze­spo­ru pr­vot­ním zá­jmem nejen kon­struk­té­rů a pro­jek­tan­tů. Z to­ho­to hle­dis­ka je dobré vědět, že Acro­nis ohlá­sil no­vou verzi pro­duk­tu osob­ní ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny Acro­nis True Image 2020, která umožňuje uži­va­te­lům au­to­ma­tic­ky repli­ko­vat lo­kál­ní zá­lo­hy do clou­du. Tak se stává prv­ním ře­še­ním, jež au­to­ma­ti­zu­je vět­ši­nou od­bor­ní­ků do­po­ru­čo­va­né zá­lo­ho­va­cí pra­vi­dlo 3-2-1. Repli­kač­ní funk­ce Dual Pro­tecti­on je ale jen jed­nou z více než stov­ky ino­va­cí a vy­lep­še­ní za­bu­do­va­ných do soft­wa­ru Acro­nis True Image 2020, která jsou za­mě­ře­na na další zlep­še­ní vý­kon­nos­ti, uži­va­tel­ské­ho ovlá­dá­ní a úrov­ně bez­peč­nos­ti.

Acro­nis True Image 2020 je verzí, která uvádí do ži­vo­ta vizi ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny kom­bi­nu­jí­cí tra­dič­ní ochra­nu dat a ky­ber­ne­tic­kou bez­peč­nost do jed­no­ho ře­še­ní. Vý­sled­kem to­ho­to pří­stu­pu je, že ak­tu­ál­ní pro­dukt je je­di­ným osob­ním ře­še­ním, které za­jiš­ťu­je všech pět vek­to­rů ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny – bez­pe­čí, do­stup­nost, sou­kro­mí, au­ten­ti­ci­tu a za­bez­pe­če­ní dat (SAPAS). To zna­me­ná, že Acro­nis True Image 2020 po­sky­tu­je snad­nou, efek­tiv­ní a bez­peč­nou ky­ber­ne­tic­kou ochra­nu do­má­cím uži­va­te­lům, spo­tře­bi­te­lům a malým kan­ce­lá­řím.

No­vin­ky v Acro­nis True Image 2020

 • Du­ál­ní ochra­na mož­nost au­to­ma­tic­ky repli­ko­vat lo­kál­ní zá­lo­hy do clou­du, takže máte vždy k dis­po­zi­ci ale­spoň jednu zá­lo­hu off­si­te.
 • Cen­t­rum ozná­me­ní umožňuje uži­va­te­lům sle­do­vat stav zá­lo­ho­vá­ní a rych­le řešit pro­blémy s cílem zlep­šit ochra­nu.
 • Lepší zá­lo­ho­vá­ní při­ná­ší lepší výkon, rych­lej­ší zá­lo­ho­vá­ní/ob­no­ve­ní a pro­chá­ze­ní clou­do­vých záloh.
 • Vy­lep­še­ná An­ti­ma­l­ware ochra­na zabraňuje úto­kům na ukon­če­ní slu­žeb, po­sky­tu­je lepší pře­hled a zlep­šu­je cel­ko­vý výkon.
 • Lepší ří­ze­ní spo­tře­by umožňuje na­sta­vit mi­ni­mál­ní úroveň na­bi­tí ba­te­rie, při kte­rém se bude zá­lo­ho­vá­ní spouš­tět.
 • Zá­lo­ho­vá­ní na vy­bra­né Wi-Fi umožňuje uži­va­te­lům zvo­lit při­po­je­ní (bez­peč­ná, ne­pla­ce­ná), přes která se bude zá­lo­ho­vat.
 • Uži­va­te­lé Macu mohou nyní snad­no ob­no­vit svaz­ky APFS (Apple File Sys­tem) na novém po­čí­ta­či. Uži­va­te­lé si nově mohou vy­brat, jest­li má zá­lo­ho­vá­ní pro­bí­hat i v re­ži­mu Power Nap.

Se­znam vy­bra­ných novinek z více než 100 vy­lep­še­ní nové verze 2020:

 • Nový da­shbo­ard pro za­čí­na­jí­cí uži­va­te­le,
 • při­dá­na mož­nost no­ta­ri­za­ce pro uži­va­te­le Apple,
 • snaz­ší ob­no­va disků APFS (Apple File Sys­tem),
 • pod­po­ra Flash disků pro při­dá­ní ovla­da­čů v Uni­ver­sal Re­s­to­re,
 • pře­pra­co­va­ný pro­ces tvor­by spouš­tě­cí­ho média,
 • vy­lep­še­ná práce s Wi-Fi v za­vá­dě­cích mé­di­ích,
 • zprá­vy o zá­lo­ho­vá­ní jsou nyní vi­di­tel­něj­ší,
 • ak­tu­a­li­zo­va­né zá­hla­ví ob­ra­zo­vek pro­duk­tu,
 • vy­lep­še­né mož­nos­ti de­tek­ce škod­li­vé­ho soft­wa­ru,
 • sní­že­ní fa­leš­ných po­pla­chů v ak­tiv­ní ochra­ně Acro­nis,
 • vy­lep­še­né UI a UX pro první spuš­tě­ní pro­duk­tu,
 • rych­lej­ší spouš­tě­ní clou­do­vé kon­zo­le,
 • při­dán „důvod de­te­ko­vá­ní“ do anti-ma­l­ware roz­hra­ní,
 • de­tek­ce útoků za­sta­vu­jí­cí služ­by a pro­ce­sy,
 • syn­chro­ni­zo­va­ná ex­pi­ra­ce plat­nos­ti před­plat­né­ho se ser­ve­rem,
 • vy­lep­še­né UX v pří­pa­dě kon­flik­tů li­cen­cí / pří­liš mnoho ak­ti­va­cí,
 • při­dá­na mož­nost zá­lo­ho­vá­ní na úkor re­ži­mu spán­ku na Macu,
 • od­stra­ně­ní li­mi­tu počtu verzí clou­do­vých záloh,
 • ne­vy­ža­du­je re­start Win­dows Ex­plo­re­ru po ak­tu­a­li­za­ci,
 • ne tak častý po­ža­da­vek na re­start po ak­tu­a­li­za­ci pro­duk­tu,
 • zob­ra­ze­ní cest k zá­lo­ho­va­ným datům v kon­zo­le.

Cena a do­stup­nost

Do­stup­né jsou tři edice Acro­nis True Image 2020:

 • Stan­dard je tr­va­lá li­cen­ce pro zá­kaz­ní­ky pouze s lo­kál­ní­mi zá­lo­ha­mi, bez po­tře­by zá­lo­ho­vá­ní v clou­du. Sou­čás­tí je mož­nost lo­kál­ní­ho zá­lo­ho­vá­ní ne­o­me­ze­né­ho počtu mo­bil­ních za­ří­ze­ní. Cena za­čí­ná na 1321 Kč za jeden po­čí­tač.
 • Advan­ced je jed­no­le­té před­plat­né s 250 GB místa na Acro­nis Cloud Sto­rage a s pří­stu­pem ke všem clou­do­vým funkč­nos­tem. Sou­čás­tí je mož­nost lo­kál­ní­ho i clou­do­vé­ho zá­lo­ho­vá­ní ne­o­me­ze­né­ho počtu mo­bil­ních za­ří­ze­ní. Cena za­čí­ná na 1321 Kč za 1 po­čí­tač.
 • Pre­mi­um je jed­no­le­té před­plat­né ob­sa­hu­jí­cí blockcha­i­no­vou au­ten­ti­za­ci a mož­nost elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su, s 1 TB úlo­žiš­těm v clou­du. Cena za­čí­ná na 2644 Kč za 1 po­čí­tač.

Všech­ny verze ob­sa­hu­jí tech­no­lo­gii Acro­nis Acti­ve Pro­tecti­on. Před­pla­ti­te­lé si mohou do­kou­pit do­da­teč­ný pro­stor v clou­du dle po­tře­by.


Mohlo by vás zajímat: