Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Acronis True Image 2021 zálohuje i ochrání proti malwaru

Pátek, 21 Srpen 2020 08:02

Tags: 2021 | Acronis | Kybernetická ochrana | malware | Ransomware | True Image | Zálohování

Acronis True Image 2021-Survival Kit-2034Acro­nis ohlá­sil 20. srpna 2020 Acro­nis True Image 2021, novou verzi pro­duk­tu osob­ní ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny. Ta in­te­gru­je po­kro­či­lé funkč­nos­ti ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti s osob­ním zá­lo­ho­vá­ním a vy­tvá­ří tak uce­le­né ře­še­ní ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny do­stup­né pro do­má­cí uži­va­te­le, pro­fe­si­o­ná­ly na volné noze a malé firmy po celém světě. Za­čle­ně­ním funk­cí ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny typu za­bez­pe­če­ní proti ma­l­wa­ru v re­ál­ném čase, an­ti­vi­ro­vé­ho ske­no­vá­ní, fil­tro­vá­ní webo­vých strá­nek a ochra­ny vi­deo­kon­fe­ren­cí po­sky­tu­je ře­še­ní Acro­nis True Image uži­va­te­lům kom­plet­ní ky­ber­ne­tic­kou ochra­nu.

Sjed­no­ce­ním všech ne­zbyt­ných prvků ochra­ny do jed­no­ho ře­še­ní zís­ká­va­jí jed­not­liv­ci i malé spo­leč­nos­ti uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vý ná­stroj k vý­znam­né­mu zlep­še­ní bez­peč­nos­ti svých dat a za­ří­ze­ní.
Nová verze při­chá­zí z po­hle­du po­kra­ču­jí­cí epi­de­mie COVID-19, jež uká­za­la me­ze­ry do­sa­vad­ních ře­še­ní a stra­te­gií, v pravý čas. Za­bez­pe­če­ní za­ří­ze­ní pra­cov­ní­ků na dálku ne­by­lo nikdy dů­le­ži­těj­ší – zejmé­na v si­tu­a­ci, kdy dle jed­no­ho z prů­zku­mů 47 % z nich ne­do­sta­lo jasné po­ky­ny, jak pra­co­vat bez­peč­ně z domu.
Se zá­vis­los­tí na mo­der­ních za­ří­ze­ních typu po­čí­ta­čů, chyt­rých te­le­fo­nů a table­tů mají data stále vyšší hod­no­tu. Hac­ke­ři vy­ví­je­jí so­fis­ti­ko­va­něj­ší tech­ni­ky k je­jich na­pa­de­ní, což je jeden z dů­vo­dů, proč AV-Test re­gis­tru­je více než 350 tisíc ma­l­wa­ro­vých hro­zeb každý den.

Pro­to­že zá­lo­ho­va­cí soft­ware a zá­lo­ho­va­né sou­bo­ry jsou čas­tý­mi cíli útoků, aby zne­mož­ni­ly pří­pad­nou ob­no­vu, sa­mot­né zá­lo­ho­va­cí ře­še­ní již ne­sta­čí. Po­dob­ně kon­venč­ní ře­še­ní ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti ne­po­sky­tu­jí ochra­nu dat a je­jich ob­no­vu po úspěš­ném útoku. Spo­lé­hat se na ně­ko­lik růz­ných ne­spo­lu­pra­cu­jí­cích ře­še­ní zna­me­ná bez­peč­nost­ní me­ze­ry, vyšší ná­kla­dy a kom­pli­ko­va­nou sprá­vu.
In­te­gro­va­né ře­še­ní Acro­nis True Image 2021 tuto me­ze­ru vyplňuje, ze­fek­tivňuje, zjed­no­du­šu­je a zpří­stupňuje ochra­nu a za­bez­pe­če­ní. Uži­va­te­lé mají díky tomu k dis­po­zi­ci au­ten­tic­ká, ne­změ­ně­ná data bez ja­ké­ho­ko­liv škod­li­vé­ho kódu, jež mohou po­u­žít k bez­peč­né­mu zá­lo­ho­vá­ní. Do­ká­žou v před­sti­hu za­sta­vit ja­ké­ko­liv ma­l­wa­ro­vé útoky a rych­le ob­no­vit za­sa­že­né sou­bo­ry. Zjed­no­du­šu­jí sprá­vu svého za­bez­pe­če­ní a zá­lo­ho­vá­ní s po­mo­cí in­te­gro­va­né­ho, in­tu­i­tiv­ní­ho roz­hra­ní.

In­te­gra­ce zna­me­ná špič­ko­vou ky­ber­ne­tic­kou ochra­nu

V po­sled­ních ně­ko­li­ka le­tech byl Acro­nis True Image je­di­ným ře­še­ním pro osob­ní zá­lo­ho­vá­ní se za­bu­do­va­nou ochra­nou proti ran­so­m­wa­ru a blo­ko­vá­ní proti crypto­jackin­gu, které vy­u­ží­va­lo umělé in­te­li­gen­ce a be­ha­vi­o­rál­ní heu­ris­ti­ky k za­sta­ve­ní útoků v re­ál­ném čase, při­čemž au­to­ma­tic­ky ob­no­vo­va­lo za­sa­že­né sou­bo­ry.
S uve­de­ním verze 2021 byly tyto funkč­nos­ti roz­ší­ře­ny o po­kro­či­lou an­ti­ma­l­wa­ro­vou tech­no­lo­gii, která je nyní také sou­čás­tí clou­do­vé na­bíd­ky Acro­nis Cyber Pro­tect Cloud. Tato nová ge­ne­ra­ce ochra­ny proti ma­l­wa­ru byla tes­to­vá­na ne­zá­vis­lý­mi la­bo­ra­to­ře­mi Virus Bul­le­tinAV-Test jako ře­še­ní se 100 % účin­nos­tí a nu­lo­vý­mi fa­leš­ný­mi po­zi­ti­vy.

Vý­sled­kem toho je nová verze Acro­nis True Image 2021 ob­sa­hu­jí­cí:

  • • Ochra­nu v re­ál­ném čase s pod­po­rou umělé in­te­li­gen­ce za­sta­vu­jí­cí veš­ke­rý ma­l­ware včet­ně zero-day útoků
  •  • An­ti­vi­ro­vé ske­no­vá­ní ce­lé­ho sys­té­mu či ri­zi­ko­vých sou­bo­rů
  •  • Fil­tro­vá­ní webu au­to­ma­tic­ky blo­ku­jí­cí uži­va­te­le Win­dows od na­ka­že­ných strá­nek
  •  • Ochra­na vi­deo­kon­fe­renč­ních apli­ka­cí jako Zoom, Cisco Webex a Micro­soft Teams
  •  • Kom­plet­ní de­tek­ce za­lo­že­ná na be­ha­vi­o­rál­ní ana­lý­ze a sig­na­tur­ních ana­ly­tic­kých já­drech
  •  • Se­znam ob­jek­tů v ka­ran­té­ně a se­znam vý­ji­mek umožňující uži­va­te­lům au­to­ma­tic­ky izo­lo­vat po­ten­ci­ál­ní hroz­by a ne­chat schvá­le­né pro­gra­my pra­co­vat bez pře­ru­še­ní.

Více in­for­ma­cí o Acro­nis True Image 2021 včet­ně ce­ní­ku je k dis­po­zi­ci na www.acronis.cz.


Mohlo by vás zajímat: