Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CorelDRAW představil sadu Technical Suite 2021

Autor článku: Corel   
Sobota, 09 Říjen 2021 23:31

Tags: 2021 | Corel | Graphics Suite | Technical Suite

Corel Draw Technical Suite-2-2140Spo­leč­nost Corel roz­ší­ři­la řadu pro­fe­si­o­nál­ních pro­duk­tů Co­rel­DRAW 2021 o nové ex­klu­ziv­ní ak­tu­a­li­za­ce sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021 pro před­pla­ti­te­le a před­sta­vi­la sadu Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021, nej­no­věj­ší vy­dá­ní uce­le­né sady soft­wa­ru pro tvor­bu tech­nic­kých ná­vrhů a do­ku­men­ta­cí. Před­pla­ti­te­lé u obou sad zís­ka­jí fle­xi­bil­ní mož­nost, jak zů­stat v ob­ra­ze s pří­stu­pem k nové dy­na­mic­ké sprá­vě prvků a vy­lep­še­ným po­stu­pům pro spo­lu­prá­ci, které pod­po­ru­jí pro­duk­ti­vi­tu, do­da­teč­ným písmům, kre­a­tiv­ním ša­b­lo­nám a dal­ším prv­kům, které ma­xi­ma­li­zu­jí tvůr­čí po­ten­ci­ál.

Řada pro­duk­tů Co­rel­DRAW 2021 za­hr­nu­je ro­bust­ní sady, které umožňují pro­fe­si­o­nál­ním ná­vr­há­řům pra­co­vat jak, kdy a kde chtě­jí. Díky novým funk­cím, uži­teč­né­mu ob­sa­hu a pod­po­ře nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií na­bí­ze­jí tyto nové ex­klu­ziv­ní ak­tu­a­li­za­ce pro před­pla­ti­te­le kre­a­tiv­ním a tech­nic­kým ná­vr­há­řům ma­xi­mál­ní hod­no­tu a naplňují zá­va­zek Co­re­lu po­sky­to­vat vše, co po­tře­bu­jí k úspě­chu.

CorelDRAW Graphics Suite-2140

Nové ex­klu­ziv­ní ak­tu­a­li­za­ce sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite a Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite pro před­pla­ti­te­le za­hr­nu­jí:

 • Dy­na­mic­kou sprá­vu prvků pro rych­lej­ší práci: Umožňuje pří­stup ke všem prv­kům a je­jich sprá­vu z jed­no­ho cen­t­rál­ní­ho umís­tě­ní a sdí­le­ní sym­bo­lů na­příč týmy. Snad­ná syn­chro­ni­za­ce ak­tu­a­li­za­cí za­jiš­ťu­je, že vždy pra­cu­je­te s nej­ak­tu­ál­něj­ší­mi prvky.
 • Vy­lep­še­né po­stu­py pro efek­tiv­něj­ší spo­lu­prá­ci: Díky vy­lep­še­né­mu po­stu­pu pro spo­lu­prá­ci je práce s ko­le­gy a kli­en­ty na dálku efek­tiv­něj­ší než kdy dříve. Na­bí­zí zjed­no­du­še­ný pro­ces při­hla­šo­vá­ní a vy­lep­še­ní vý­ko­nu pro rych­lej­ší uklá­dá­ní, ote­ví­rá­ní a sdí­le­ní ná­vrhů v clou­du.
 • Nové ná­stro­je pro ty­po­gra­fii pod­po­ru­jí­cí kre­a­ti­vi­tu a še­t­ří­cí čas: Díky no­vé­mu in­te­gro­va­né­mu pří­stu­pu ke knihov­ně písem Go­o­gle Fonts v apli­ka­ci Corel Font Ma­nager lze vy­tvá­řet úžas­né ty­po­gra­fie rych­le­ji než dříve. Lze snad­no pro­chá­zet, vy­hle­dá­vat a pro­hlí­žet více než 1 000 rodin písem z knihov­ny Go­o­gle Fonts, aniž by bylo nutné in­sta­lo­vat písma, která chce­te po­u­ží­vat.

Sada Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021 pře­sa­hu­je rámec gra­fic­ké­ho de­sig­nu, staví na sil­ných strán­kách apli­ka­ce Co­rel­DRAW a na­bí­zí kom­plet­ní ko­lek­ci vý­kon­ných ná­stro­jů ur­če­ných spe­ci­ál­ně pro tvor­bu pro­fe­si­o­nál­ních tech­nic­kých ilu­stra­cí a vi­zu­ál­ní do­ku­men­ta­ce.

Corel Draw Technical Suite-1-2140

Sada Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021 na­bí­zí vý­ji­meč­né ovlá­dá­ní a přes­nost při tvor­bě bez­chyb­né tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce a ná­vrhů. Od vý­ro­by a stro­jí­ren­ství až po ar­chi­tek­tu­ru a vy­spě­lé tech­no­lo­gie – sada Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021 je do­ko­na­lým cen­t­rem pro na­vr­ho­vá­ní po­drob­ných tech­nic­kých ilu­stra­cí, do­ku­men­ta­ce, mar­ke­tingo­vých ma­te­ri­á­lů a dal­ších typů ná­vrhů s na­pros­tou jis­to­tou a mi­mo­řád­nou efek­ti­vi­tou.

Corel Draw Technical Suite-3-2140

Sada Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021 po­sky­tu­je pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti tech­nic­kých ná­vrhů vše, co po­tře­bu­jí k vy­tvá­ře­ní vý­ji­meč­ných ná­vrhů. Umožňuje otevřít 2D a 3D zdro­jo­vé sou­bo­ry, fo­to­gra­fie, do­ku­men­ty a data. V je­di­né kom­plex­ní sadě lze vy­tvá­řet a pu­b­li­ko­vat tech­nic­ké ma­te­ri­á­ly a spo­lu­pra­co­vat na nich. Ilu­strá­to­ři mohou zvý­šit svou pro­duk­ti­vi­tu a vy­tvá­řet slo­ži­té gra­fic­ké ná­vrhy nebo prak­tic­ky ja­ké­ko­li tech­nic­ké ma­te­ri­á­ly s na­pros­tou přes­nos­tí a jis­to­tou.

Sada Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021 na­bí­zí kromě no­vých ex­klu­ziv­ních ak­tu­a­li­za­cí pro před­pla­ti­te­le také ná­sle­du­jí­cí nové funk­ce:

 • Ply­nu­lý pře­chod od 3D ná­vr­hu k ilu­stra­ci: Umožňuje snad­no pře­mě­nit 3D tech­nic­ká data na de­tail­ní tech­nic­ké ilu­stra­ce díky no­vé­mu pra­cov­ní­mu po­stu­pu s vlák­ny im­por­to­va­né­mu ze soft­wa­ru XVL Stu­dia Corel Edi­ti­on, který usnadňuje práci se šrou­bo­vý­mi spoji. Nový ná­stroj pro tvor­bu 3bo­do­vých vlá­ken umožňuje přes­né při­chy­ce­ní ke stra­nám šrou­bu pře­ta­že­ním vlák­na a s po­u­ži­tím no­vé­ho ná­stro­je Ode­brat obrys na jedno klik­nu­tí rych­le od­stra­nit pře­by­teč­né vněj­ší čáry pro­mí­ta­né­ho tvaru.
 • Pře­pra­co­va­ný pří­stup k tech­nic­kým ilu­stra­cím pro rych­lej­ší práci: Pře­pra­co­va­ný ukot­vi­tel­ný panel Pro­mít­nu­tí osy při­ná­ší často po­u­ží­va­né na­sta­ve­ní a ná­stro­je pro tech­nic­ké kres­le­ní do po­pře­dí pra­cov­ní plo­chy pro ilu­stra­ce. Nyní již není nutné pře­pí­nat mezi ukot­vi­tel­ný­mi pa­ne­ly nebo ji­ný­mi ovlá­da­cí­mi prvky uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, aby bylo možno pře­sou­vat ob­jek­ty v ro­vi­ně, pře­sou­vá­ní prvků podél pro­mí­ta­né osy je mno­hem in­tu­i­tiv­něj­ší. Nové zkrat­ky pro­mí­tá­ní umožňují oka­mži­té pro­mí­tá­ní tvarů v pa­ra­lel­ní per­spek­ti­vě a mimo ni. Nové zá­lož­ky pro­mí­tá­ní a mož­nost při­p­nout si vlast­ní na­sta­ve­ní per­spek­ti­vy k ilu­stra­ci pro poz­děj­ší snad­né po­u­ži­tí šetří čas.
 • Mož­nost vy­tvá­řet vlast­ní strán­ky s ná­hrad­ní­mi díly s no­vý­mi, ohro­mu­jí­cí­mi funk­ce­mi: Řada no­vých po­zo­ru­hod­ných funk­cí, které jsou ur­če­ny pro dis­krét­ní vý­rob­ní pro­ce­sy. V apli­ka­ci Corel DE­SIGNER lze im­por­to­vat sou­bo­ry .DES, .CDR a ta­bul­ky do ukot­vi­tel­né­ho pa­ne­lu Zdro­je a spo­jit tech­nic­ké ilu­stra­ce se spe­ci­fi­ka­ce­mi v ta­bul­kách. Práce s pro­po­je­ný­mi pro­střed­ky je snaz­ší, pro­to­že je možné syn­chro­ni­zo­vat změny ná­vrhů a dat při úpra­vách sou­bo­rů na jiném místě. Nová pod­po­ra in­ter­ak­tiv­ních sou­bo­rů SVG zpro­střed­ko­vá­vá in­for­ma­ce o sou­čás­tech ještě pře­hled­ně­ji a usnadňuje pu­b­li­ko­vá­ní plně in­ter­ak­tiv­ní do­ku­men­ta­ce on­li­ne.
 • Mož­nost pře­vo­du tech­nic­kých ná­vrhů na pů­so­bi­vé mar­ke­tingo­vé ma­te­ri­á­ly: Umožňuje pře­kro­čit rámec kla­sic­ké tech­nic­ké ilu­stra­ce díky pří­stu­pu k nej­no­věj­ším apli­ka­cím sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021 pro pro­fe­si­o­nál­ní úpra­vy ob­ráz­ků, sazbu, sprá­vu písem a další.

Hlav­ní apli­ka­ce sady Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021:

 • Corel DE­SIGNER 2021: Přes­né ilu­stra­ce a tech­nic­ké ná­vrhy
 • Co­rel­DRAW 2021: Vek­to­ro­vá ilu­stra­ce a sazba
 • Corel PHOTO-PAINT 2021: Pro­fe­si­o­nál­ní úpra­va ob­ráz­ků
 • XVL Stu­dio Corel Edi­ti­on: Vi­zu­a­li­za­ce a tvor­ba 3D ná­vrhů
 • Co­rel­DRAW.app: Pří­stup k sou­bo­rům, spo­lu­prá­ce a ilu­stra­ce na cestách pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če
 • Co­rel­DRAW.app pro iPad: Apli­ka­ce pro iPad pro vek­to­ro­vou ilu­stra­ci a gra­fic­ké ná­vrhy
 • Power­TRA­CE: Pře­vod rastro­vé gra­fi­ky na vek­to­ro­vou s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce
 • CAP­TU­RE: Ná­stroj pro tvor­bu sním­ků ob­ra­zov­ky
 • Af­ter­Shot 3 HDR: Edi­tor fo­to­gra­fií ve for­má­tu RAW

Pod­poř­te výkon sady Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021 s doplňkem XVL Stu­dio 3D CAD Corel Edi­ti­on

S doplňkem XVL Stu­dio 3D CAD Corel Edi­ti­on lze pře­vá­dět slo­ži­té kom­po­nen­ty a mon­táž­ní celky ve for­má­tu 3D CAD na sro­zu­mi­tel­né vi­zu­a­li­za­ce. Tento vý­kon­ný soft­ware pro tvor­bu 3D pro­jek­tů, který je k dis­po­zi­ci sa­mo­stat­ně k sadě Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite, je plný vy­lep­še­ní v ob­las­ti pro­duk­ti­vi­ty a vý­ko­nu a na­bí­zí i pod­po­ru více for­má­tů sou­bo­rů. Díky efek­tiv­něj­ší­mu pro­ce­su ak­tu­a­li­za­ce ilu­stra­cí se zdro­jo­vý­mi daty ve 3D v apli­ka­ci Corel DE­SIGNER ušet­ří­te čas a s funk­cí au­to­ma­tic­ké­ho roz­po­zná­vá­ní a ak­tu­a­li­za­ce zís­ká­te ještě větší kon­t­ro­lu nad au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ak­tu­a­li­za­ce­mi.

Do­stup­nost a ceny

Sada Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021 je nyní do­stup­ná pro Win­dows 10 a 11, macOS, web, iPad a mo­bil­ní za­ří­ze­ní v češ­ti­ně, an­g­lič­ti­ně, něm­či­ně, ital­šti­ně, fran­couz­šti­ně, špa­něl­šti­ně, bra­zil­ské por­tu­gal­šti­ně, ho­land­šti­ně, pol­šti­ně, ruš­ti­ně, zjed­no­du­še­né čín­šti­ně, tra­dič­ní čín­šti­ně, tu­rečti­ně, švéd­šti­ně a ja­pon­šti­ně. Před­plat­né činí 9250 Kč za rok. Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena tr­va­lé li­cen­ce s roč­ním pro­gra­mem Ma­in­te­nan­ce je 24 050 Kč. Uve­de­né ceny za­hr­nu­jí DPH.

Sada Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite 2021 pro Win­dows 10 a 11 je k dis­po­zi­ci jako sa­mo­stat­ná li­cen­ce v an­g­lič­ti­ně, něm­či­ně, fran­couz­šti­ně a ja­pon­šti­ně. Fi­rem­ní li­cen­ce jsou k dis­po­zi­ci také v češ­ti­ně, špa­něl­šti­ně, ital­šti­ně, bra­zil­ské por­tu­gal­šti­ně, pol­šti­ně, ruš­ti­ně, ho­land­šti­ně, tu­rečti­ně, zjed­no­du­še­né čín­šti­ně a tra­dič­ní čín­šti­ně. (Všech­ny li­cen­ce za­hr­nu­jí do­pl­něk XVL Stu­dio Corel Edi­ti­on v an­g­lič­ti­ně, něm­či­ně, fran­couz­šti­ně nebo ja­pon­šti­ně.) Před­plat­né činí 15 995 Kč za rok. Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena za plnou verzi tr­va­lé li­cen­ce s roč­ním pro­gra­mem Ma­in­te­nan­ce je 37 099 Kč. K dis­po­zi­ci je také up­gra­de na tr­va­lou li­cen­ci s pro­gra­mem Ma­in­te­nan­ce. Uve­de­né ceny za­hr­nu­jí DPH.

Pří­stup k nově in­te­gro­va­né knihov­ně písem Go­o­gle Fonts, funk­cím dy­na­mic­ké sprá­vy prvků a vy­lep­še­ním po­stu­pů pro spo­lu­prá­ci je k dis­po­zi­ci vý­hrad­ně s před­plat­ným sady Co­rel­DRAW Tech­ni­cal Suite, před­plat­ným sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite nebo li­cen­cí s pro­gra­mem Ma­in­te­nan­ce.

Fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci mohou vy­u­žít na­bíd­ku ob­je­mo­vých li­cen­cí a li­cen­cí s pro­gra­mem Ma­in­te­nan­ce, které na­bí­ze­jí vý­ho­dy včet­ně na­sa­ze­ní soft­wa­ru a pod­po­ry vir­tu­a­li­za­ce. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webu www.coreldraw.com/business.

Další informace o společnosti Corel naleznete na adrese www.corel.com.


Mohlo by vás zajímat: