Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Corel představil nové Pinnacle Studio 25 Ultimate

Autor článku: Corel   
Čtvrtek, 26 Srpen 2021 20:59

Tags: Corel | Pinnacle | Studio 25 | Ultimate | Video

Pinnacle Studio 25 Ultimate - Smart Object Tracking EN-2135Nové Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te na­bí­zí kom­plet­ní sadu vý­kon­ných ná­stro­jů pro střih videa a bo­ha­tý výběr kre­a­tiv­ních efek­tů, které uži­va­te­lům umožňují do­sáh­nout pů­so­bi­vých vý­sled­ků. Díky no­vé­mu in­te­li­gent­ní­mu tra­so­vá­ní ob­jek­tů, vy­lep­še­ným mož­nos­tem mas­ko­vá­ní videa, zvý­še­né­mu vý­ko­nu a bo­ha­tým tvůr­čím mož­nos­tem umožňuje Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te rych­le­ji a snad­ně­ji vy­tvá­řet vy­spě­lé fil­mo­vé pro­duk­ce.

Pin­nacle Stu­dio je již dlou­ho známé svou roz­sáh­lou ko­lek­cí funk­cí a efek­tů, které uži­va­te­lům umožňují vy­tvá­řet po­kro­či­lé a je­di­neč­né vi­deo­pro­duk­ce. Verze 25 Ul­ti­ma­te ještě více usnadňuje vy­tvá­ře­ní ohro­mu­jí­cích, pro­fe­si­o­nál­ně pů­so­bí­cích vý­sled­ků díky funk­cím, které zjed­no­du­šu­jí pra­cov­ní po­stu­py stři­hu a na­bí­ze­jí uži­va­te­lům do­ko­na­lou přes­nost a kon­t­ro­lu nad kaž­dou částí je­jich vi­deo­pro­jek­tu.

Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te na­bí­zí po­kro­či­lou sadu ná­stro­jů pro střih videa a špič­ko­vé efek­ty, se kte­rý­mi pře­ko­ná­te i ta nej­vyš­ší oče­ká­vá­ní při tvor­bě filmů. Mezi nové ak­tu­a­li­za­ce patří:

  • NO­VIN­KA! Re­ži­my prol­nu­tí: Pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu a do­dá­vá vi­deím umě­lec­ký styl díky mož­nos­ti vy­tvá­řet pře­kryv­né efek­ty, pro­lí­nat mas­ko­va­né ob­las­ti nebo vy­tvá­řet svě­tel­né od­les­ky či jiné ba­rev­né a ex­po­zič­ní efek­ty.
  • NO­VIN­KA! In­te­li­gent­ní tra­so­vá­ní ob­jek­tů: Po­mo­cí no­vé­ho tra­so­vá­ní po­hy­bu lze sle­do­vat ja­ký­ko­li ob­jekt ve videu. Tato in­te­li­gent­ní tech­no­lo­gie au­to­ma­ti­zu­je pro­ces opě­tov­né­ho vy­tvá­ře­ní masky tím, že roz­po­zná pů­vod­ní mas­ko­va­ný ob­jekt a sle­du­je jej ve vy­bra­ném úseku videa, což šetří čas, pro­to­že není nutné znovu vy­tvá­řet masky pro každý sní­mek.
  • NO­VIN­KA! Roz­ší­ře­né funk­ce pro střih zvuku: S no­vý­mi funk­ce­mi bude zvuk vždy ostrý, čistý a je­di­neč­ný. Po­mo­cí funk­ce sní­že­ní šumu lze iden­ti­fi­ko­vat a od­stra­nit ne­žá­dou­cí zvuky, aby byl ko­men­tář nebo hu­deb­ní klip zře­tel­ně sly­šet. Po­mo­cí funk­ce šká­lo­vá­ní výšky lze snad­no měnit výšku/frek­ven­ci zvuku a ex­pe­ri­men­to­vat se zvu­kem mí­chá­ním více zvu­ko­vých ka­ná­lů v pro­sto­ro­vém zvuku 5.1.
  • NO­VIN­KA! Im­port 8K videa: Na­bí­zí vý­raz­ně vyšší roz­li­še­ní, barvy a ne­u­vě­ři­tel­ně kva­lit­ní zvuk při im­por­tu 8K videa.
  • VY­LEP­ŠE­NÍ! Modul pro tvor­bu masek Ul­ti­ma­te: Díky řadě vy­lep­še­ní roz­hra­ní a ná­stro­jů lze snad­ně­ji a efek­tiv­ně­ji vy­tvá­řet a spra­vo­vat masky. Nové se­sku­pe­né ná­stro­je pro kres­le­ní usnadňují práci s rastro­vý­mi a vek­to­ro­vý­mi tvary a pohyb mezi nimi pro zdo­ko­na­le­ní masek. Navíc lze vy­u­žít nové mož­nos­ti pře­vo­du masek klipů na masky stop, im­por­to­vat vno­ře­né pro­jek­ty do masek pa­ne­lů a mnoho dal­ší­ho.
  • NO­VIN­KA! Vy­lep­še­ní vy­žá­da­ná uži­va­te­li: Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te re­a­gu­je na zpět­nou vazbu ko­mu­ni­ty a zjed­no­du­šu­je pra­cov­ní po­stu­py stři­hu díky vy­lep­še­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a novým kre­a­tiv­ním efek­tům. Po­sky­tu­je na­pros­tou kon­t­ro­lu nad ti­tul­ky s vy­lep­še­ným edi­to­rem ti­tul­ků, který nyní za­hr­nu­je ovlá­da­cí prvky pro klí­čo­vé sním­ky pro ve­li­kost písma a barvu. Ex­pe­ri­men­tuj­te s vy­lep­še­ný­mi ovlá­da­cí­mi prvky pro 3D ob­jek­ty a no­vý­mi kre­a­tiv­ní­mi efek­ty a užij­te si rych­lej­ší a ply­nu­lej­ší pro­ces stři­hu díky zvý­še­né­mu vý­ko­nu na­příč apli­ka­cí.

Zdo­ko­na­le­né ovlá­da­cí prvky Color Gra­ding v apli­ka­ci Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te dá­va­jí tvůr­čí svo­bo­du při na­sta­ve­ní tónu a at­mo­sfé­ry pro­du­ko­va­né­ho videa po­mo­cí ba­rev­ných efek­tů v ki­ne­ma­to­gra­fic­ké kva­li­tě. Umožňují na­hrá­vat zá­znam ob­ra­zov­ky a webo­vé ka­me­ry a po­mo­cí edi­to­ru zá­zna­mu ply­nu­le kom­bi­no­vat zá­zna­my z více kamer s po­u­ži­tím pro­duk­tu Mul­ti­Cam Cap­tu­re Lite a vy­pa­lo­vat pro­jek­ty na disky s více než 100 při­způ­so­bi­tel­ných na­bí­dek, ka­pi­tol a dal­ších mož­nos­tí s pro­duk­tem Pin­nacle MyDVD.

Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te je sou­čás­tí řady Pin­nacle Stu­dio, která za­hr­nu­je také Pin­nacle Stu­dio 25 Plus a Pin­nacle Stu­dio 25. Další in­for­ma­ce o soft­wa­ru pro střih videa Pin­nacle Stu­dio na­lez­ne­te v této srov­ná­va­cí ta­bul­ce.

Do­stup­nost

Pin­nacle Stu­dio 25 Ul­ti­ma­te, Pin­nacle Stu­dio 25 Plus a Pin­nacle Stu­dio 25 jsou k dis­po­zi­ci v češ­ti­ně, an­g­lič­ti­ně, něm­či­ně, fran­couz­šti­ně, ital­šti­ně, špa­něl­šti­ně, ni­zo­zemš­ti­ně, pol­šti­ně, ruš­ti­ně, fin­šti­ně, dán­šti­ně, švéd­šti­ně a ja­pon­šti­ně. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se www.pinnaclesys.com.

Využijte užitečné výukové zdroje na adrese learn.corel.com.

Noví zákazníci Studio Backlot také obdrží 10denní neomezený přístup ke školením Pinnacle Studio od Class on Demand (školení je k dispozici v angličtině a francouzštině).


Mohlo by vás zajímat: