Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

2D kreslení a 3D modelování s CorelCAD 2020

Středa, 29 Leden 2020 11:57

Tags: 2020 | 2D kreslení | 3D Modelování | CAD | Corel | CorelCAD

corelCAD2020-2005Co­rel­CAD 2020 je pro­fe­si­o­nál­ní a ce­no­vě do­stup­né CAD ře­še­ní, které ze­fek­tivňuje 2D kres­le­ní, 3D mo­de­lo­vá­ní a 3D tis­ko­vé pro­ce­sy. Nové fil­try Lasso Se­lecti­on a Layer group umožňují uži­va­te­lům pra­co­vat efe­k­tiv­ně­ji a vy­lep­še­né kóto­va­cí a Mul­ti­Lea­der ná­stro­je, uži­va­tel­ské bloky a 3D funk­ce na­bí­ze­jí ještě lepší ovlá­dá­ní. Co­rel­CAD 2020, který je k di­s­po­zi­ci pro Win­dows a MacOS, zvy­šu­je účin­nost v celém spek­tru de­signo­vých, ar­chi­tek­to­nic­kých a in­že­nýr­ských pro­jek­tů. I při práci se slo­ži­tý­mi sou­bo­ry, které mohou mít stov­ky vrs­tev, umožňují nové fil­try sku­pin vrs­tev uži­va­te­lům se­sku­pe­ní re­fe­renč­ních vrs­tev do­hro­ma­dy k zís­ká­ní rych­lé­ho a snad­né­ho pří­stu­pu ke kon­krét­ním ob­las­tem vý­kre­su.

Vy­lep­še­ní uži­va­tel­ských bloků za­hr­nu­jí novou mož­nost ulo­že­ní pro snad­né sdí­le­ní a nový tes­to­va­cí režim pro vy­hod­no­ce­ní cho­vá­ní bloků, což za­jiš­ťu­je spl­ně­ní spe­ci­fi­ka­cí bez nut­nos­ti opus­tit edi­tor bloků.
Nový ná­stroj Laso pro výběr a vy­lep­še­né funk­ce ome­ze­né­ho kres­le­ní umožňují uži­va­te­lům přes­ně určit ob­jekt, který má být vy­brán, a způ­sob zob­ra­ze­ní roz­mě­ro­vých ome­ze­ní. Nová vzor­ko­va­cí funk­ce na­bí­zí vy­lep­še­ní ko­pí­ro­va­cí­ho ná­stro­je, což usnadňuje du­pli­ko­vá­ní ob­jek­tů podél cesty v růz­ných tva­rech a vy­tvá­ře­ní za­da­né­ho počtu kopií v li­ne­ár­ním vzoru. Ná­stro­je ob­lí­be­né uži­va­te­li, včet­ně šra­fo­vá­ní, kóto­vá­ní a ro­to­vá­ní, jsou vy­la­dě­ny tak, aby byly in­tu­i­tiv­něj­ší.
Nové pří­ka­zy „Posun hrany“ a „Pře­vést hrany“ umožňují uži­va­te­lům snad­no vy­tvá­řet 2D drá­tě­né ob­jek­ty z hran 3D těles nebo po­vrchů.
CAD ná­vrhy je možné zob­ra­zo­vat s úpl­ný­mi de­tai­ly vy­tvo­ře­ním vrs­tev v PDF sou­bo­rech, které od­po­ví­da­jí vrst­vám v pů­vod­ním DWG sou­bo­ru. Efek­ti­vi­ta pro­jek­tu je zlep­še­na díky mož­nos­ti dáv­ko­vé­ho tisku ví­ce­vý­kre­so­vých sou­bo­rů do je­di­né­ho PDF.
Uži­va­te­lé Co­rel­CAD 2020 ve Win­dows nyní mohou určit a ex­tra­ho­vat sadu atri­bu­tů ob­jek­tů a/nebo bloků, které lze zob­ra­zit v ta­bul­ce na vý­kre­su nebo je ulo­žit do ex­ter­ní­ho sou­bo­ru pro snad­né sdí­le­ní. Prů­vod­ce umožňuje uži­va­te­lům zís­ká­vat data přímo z tech­nic­ké­ho vý­kre­su a vy­tvá­řet ta­bul­ky au­to­ma­ti­zu­jí­cí vy­tvá­ře­ní ku­sov­ní­ků, ka­ta­lo­gů dílů, se­zna­mů ob­jed­ná­vek a dal­ších.
Apli­ka­ce Co­rel­CAD 2020 je k dis­po­zi­ci v an­g­lič­ti­ně, něm­či­ně, špa­něl­šti­ně, fran­couz­šti­ně, bra­zil­ské por­tu­gal­šti­ně, ital­šti­ně, češ­ti­ně, pol­šti­ně, ruš­ti­ně, tu­rečti­ně, zjed­no­du­še­né čín­šti­ně, tra­dič­ní čín­šti­ně, ja­pon­šti­ně a ko­rej­šti­ně. Cena je 699 USD / 829,99 € / 799,99 GBP za plnou verzi a 199 USD / 239,99 € / 232,99 GBP za ak­tu­a­li­za­ci star­ší verze. K dis­po­zi­ci jsou také vzdě­lá­va­cí a hro­mad­né li­cen­ce.
Ceny GBP a EUR za­hr­nu­jí DPH.

Více informací na www.coreldraw.com.


Mohlo by vás zajímat: