Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Flexibilní a výkonné Pinnacle Studio 24 Ultimate

Autor článku: Corel   
Čtvrtek, 20 Srpen 2020 08:19

Tags: Corel | Pinnacle | Střih | Studio 24 | Ultimate | Video

pinnacle studio 24 ultimate-2034Pin­nacle Stu­dio 24 Ul­ti­ma­te na­bí­zí kom­plet­ní sadu ro­bust­ních ná­stro­jů pro střih videa, které uži­va­te­lům umožňují pro­du­ko­vat ohro­mu­jí­cí, po­kro­či­lá videa. Nej­no­věj­ší verze po­má­há uži­va­te­lům vy­tvá­řet ši­ro­kou škálu so­fis­ti­ko­va­ných spe­ci­ál­ních efek­tů s nově vy­lep­še­ným mas­ko­vá­ním videa. Zdo­ko­na­le­né ovlá­da­cí prvky pro klí­čo­vé sním­ky na­bí­ze­jí vyšší přes­nost stři­hu. Ak­tu­a­li­zo­va­ný edi­tor ti­tul­ků na­bí­zí nové kre­a­tiv­ní mož­nos­ti. Vy­lep­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů stři­hu videa navíc zjed­no­du­šu­je pro­ces stři­hu.

Pin­nacle Stu­dio 24 Ul­ti­ma­te na­bí­zí vyšší pře­no­so­vou rych­lost a vy­lep­še­nou hard­wa­ro­vou ak­ce­le­ra­ci videa Intel Quick Sync a zdokonalenou sadu ná­stro­jů a funk­cí pro střih videa, mezi které patří:

  • Vy­lep­še­ný Edi­tor ti­tul­ků: Umožňuje upra­vo­vat pa­ra­me­t­ry ovlá­da­cích prvků za­lo­že­ných na klí­čo­vých sním­cích a při­dat k textu plně při­způ­so­bi­tel­ný pohyb a spe­ci­ál­ní efek­ty. Umožňuje vy­tvá­řet pů­so­bi­vé úvod­ní ti­tul­ky nebo za­kon­čit video dra­ma­tic­kým sdě­le­ním či kre­a­tiv­ním uve­de­ním au­to­rů.
  • Vy­lep­še­né Mas­ko­vá­ní videa: Po­mo­cí no­vých fle­xi­bil­ních ovlá­da­cích prvků lze při­způ­so­bit masky s přes­nos­tí na jeden sní­mek. Umožňuje ode­bí­rat ne­chtě­né ob­jek­ty, roz­ma­zá­vat tváře, klo­no­vat lidi a se­lek­tiv­ně po­u­ží­vat efek­ty. Na­bí­zí vy­lep­še­né prol­nu­tí a de­tek­ci okra­jů při přes­ném vrstve­ní klipů pro snaz­ší na­hra­ze­ní po­za­dí, zá­mě­nu ob­ra­zo­vek a další.
  • Vy­lep­še­ný Střih videa: Umožňuje zjed­no­du­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů díky vy­lep­še­ným ovlá­da­cím prv­kům pro klí­čo­vé sním­ky a snaz­ší pří­stup k před­vol­bám efek­tů. Šetří čas díky mož­nos­ti vy­tvo­ře­ní a ulo­že­ní před­vo­leb, díl­čích pro­jek­tů a vno­ře­ných klipů pro po­u­ži­tí v bu­dou­cích pro­jek­tech. Nové po­znám­ky k pro­jek­tu usnadňují or­ga­ni­za­ci při pře­pí­ná­ní mezi ví­ce­den­ní­mi pro­jek­ty.
  • Vy­lep­še­né Ovlá­da­cí prvky pro klí­čo­vé sním­ky: Umožňují ko­pí­ro­vat a vklá­dat klí­čo­vé sním­ky na­příč ča­so­vou osou a opa­ko­vat při­způ­so­be­né pře­cho­dy, stři­hy a efek­ty po­mo­cí ně­ko­li­ka klik­nu­tí.
  • No­vin­kou jsou Ani­mo­va­né pře­kry­vy: Ak­tu­a­li­zo­va­ná gra­fi­ka, po­za­dí a ani­mo­va­né pře­kry­vy vy­lep­šu­jí úvody, sek­ven­ce s ti­tul­ky.
  • Ob­no­ve­ní ex­por­tu 5.1 Surround Audio: Umožňuje ex­por­to­vat sou­bo­ry, DVD a Blu-ray disky s 5.1 pro­sto­ro­vým zvu­kem.

Pin­nacle Stu­dio 24 Ul­ti­ma­te pod­po­ru­je 4K, HD a 360° video a na­bí­zí i dy­na­mic­ké pře­cho­dy, prů­hled­nost stopy a fá­zo­vou ani­ma­ci. Mezi další funk­ce patří:

  • Color Gra­ding: Umožňuje při­způ­so­bit vzhled zá­zna­mu díky ovlá­da­cím prv­kům vy­vá­že­ní bílé a to­nál­ních kři­vek, na­sta­ve­ní sy­tos­ti a za­hr­nu­tým před­vol­bám pro­fi­lů LUT pro oka­mži­té ba­rev­né efek­ty pro­fe­sio­nál­ní kva­li­ty.
  • Mul­ti­Cam Cap­tu­re Lite: Umožňuje na­hrá­vat zá­znam ob­ra­zov­ky a webo­vé ka­me­ry a ply­nu­le kom­bi­no­vat zá­zna­my po­mo­cí edi­to­ru zá­zna­mu z více kamer.
  • Pin­nacle MyDVD: Umožňuje vy­pa­lo­vat pro­jek­ty na disky s více než 100 při­způ­so­bi­tel­ný­mi na­bíd­ka­mi a ka­pi­to­la­mi.

Pin­nacle Stu­dio 24 Ul­ti­ma­te je sou­čás­tí řady Pin­nacle Stu­dio, která za­hr­nu­je také Pin­nacle Stu­dio 24 Plus a Pin­nacle Stu­dio 24. Další in­for­ma­ce o soft­wa­ru pro střih videa Pin­nacle Stu­dio na­lez­ne­te v této srov­ná­va­cí ta­bul­ce.

Pro­duk­ty Pin­nacle Stu­dio 24 Ul­ti­ma­te, Pin­nacle Stu­dio 24 Plus a Pin­nacle Stu­dio 24 jsou nyní do­stup­né v češ­ti­ně, an­g­lič­ti­ně, dán­šti­ně, ho­land­šti­ně, fin­šti­ně, fran­couz­šti­ně, něm­či­ně, ital­šti­ně, ja­pon­šti­ně, pol­šti­ně, ruš­ti­ně, špa­něl­šti­ně a švéd­šti­ně. Veš­ke­ré ceny na webo­vých strán­kách Pin­nacle pro český trh jsou uvá­dě­ny v USD a je­jich přes­ná výše v ko­runách zá­vi­sí na ak­tu­ál­ním směn­ném kurzu Kč a USD. Vý­sled­né ceny v čes­kých ko­runách jsou za­lo­že­né na ma­lo­ob­chod­ní ceně uvá­dě­né v USD a jsou uvá­dě­ny včet­ně daně z při­da­né hod­no­ty. K dis­po­zi­ci je i up­gra­de za spe­ci­ál­ní cenu. Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na ad­re­se www.pinnaclesys.com.

Pin­nacle Stu­dio na­lez­ne­te na Fa­ce­boo­ku na ad­re­se www.facebook.com/pinnaclesys.

Další in­for­ma­ce o Pin­nacle a edi­to­ru videa Pin­nacle Stu­dio na­jde­te na www.​pinnaclesys.​com.


Mohlo by vás zajímat: