Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Růst prodeje autonomních mobilních robotů MiR v roce 2021 o 42 %

Pondělí, 31 Leden 2022 16:43

Tags: 2021 | AMR | Autonimní | Mibilní | MiR | MiR1350 | MiR600 | Prodeje | Roboty | Trh

MiR600 a MiR1350-2205Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­nal v loňském roce 42% ná­růst pro­dejů opro­ti roku 2020. Pro­si­nec při­tom pro spo­leč­nost před­sta­vo­val re­kord­ní měsíc s téměř 300 do­da­ný­mi ro­bo­ty, což je více než v kte­rém­ko­liv před­cho­zím mě­sí­ci. V roce 2021 MiR vý­raz­ně rostl na­vzdo­ry ne­do­stat­ku kom­po­nent, a to díky zá­kaz­ní­kům, které pře­svěd­či­la hod­no­ta bez­peč­ných, spo­leh­li­vých a snad­no zpro­vozni­tel­ných AMR ro­bo­tů.

Do roku 2022 vstu­pu­je MiR s vel­ký­mi oče­ká­vá­ní­mi, že růst bude po­kra­čo­vat s dal­ším vy­so­kým po­čtem ob­jed­ná­vek.

Nové sek­to­ry ob­je­vu­jí vý­kon­něj­ší mo­bil­ní ro­bo­ty MiR

Od roku 2015, ve kte­rém MiR na trh uvedl svého prv­ní­ho ro­bo­ta, byly pro­duk­ty spo­leč­nos­ti ob­lí­be­né zejmé­na v au­to­mo­bi­lo­vém a elek­tro­tech­nic­kém prů­mys­lu u vel­kých nad­ná­rod­ních firem jako jsou Toy­o­ta, Ford či Fau­re­cia. Za­tím­co tyto trhy na­dá­le in­ves­tu­jí do ro­bo­tů AMR, MiR nyní za­zna­me­ná­vá také sil­nou po­ptáv­ku od spo­leč­nos­tí z od­vět­vích lo­gis­ti­ky a spo­třeb­ní­ho zboží (CPG), které op­ti­ma­li­zu­jí a au­to­ma­ti­zu­jí svou vni­t­ro­pod­ni­ko­vou pře­pra­vu. Nové, vý­kon­něj­ší ro­bo­ty – Mi­R600 a Mi­R1350 uve­de­né v roce 2021 – jsou v no­vých sek­to­rech ty nej­pro­dá­va­něj­ší.
Nové ro­bo­ty Mi­R600 a Mi­R1350 dále roz­ší­ři­ly trh, mohou nyní pra­co­vat ve více pro­stře­dích a pře­pra­vo­vat těžší ná­kla­dy. Mi­R250 Hook, další nové ře­še­ní z loňského roku, je po­pu­lár­ní v lo­gis­tic­kém sek­to­ru, který do té doby čekal na efek­tiv­něj­ší za­po­je­ní růz­ných typů pře­prav­ních vo­zí­ků. Bylo po­tě­šu­jí­cí vidět pod­ni­ky těžit z výhod těch­to no­vých ře­še­ní.

Efek­tiv­ní fleet ma­nage­ment je zá­sad­ní

Stále více spo­leč­nos­tí se v rámci ros­tou­cí­ho glo­bál­ní­ho tren­du au­to­nomní do­pra­vy za­mě­řu­je na to, jak AMR ro­bo­ty in­te­gro­vat s vlast­ní­mi au­to­ma­ti­zač­ní­mi ře­še­ní­mi. K ře­še­ní těch­to po­třeb ob­sa­hu­je velký počet no­vých zá­kaz­nic­kých pro­jek­tů soft­ware pro sprá­vu flo­til ro­bo­tů Mi­R­Fle­et.
Zá­kaz­ní­ci Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots se za­mě­řu­jí na efek­tiv­ní vy­u­ži­tí více mo­bil­ních ro­bo­tů sou­čas­ně, a Mi­R­Fle­et zde hraje klí­čo­vou roli. Bez ohle­du na od­vět­ví každá spo­leč­nost má přís­né po­ža­dav­ky na uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost, na­vi­ga­ci, šká­lo­va­tel­nost a bez­peč­nost. Oceňují schop­nost in­te­gra­ce kom­plet­ních a spo­leh­li­vých uce­le­ných ře­še­ní do je­jich vlast­ních IT sys­té­mů. Mi­R­Fle­et soft­ware po­má­há vy­bí­rat efek­tiv­ní trasy AMR ro­bo­tů a vy­u­ží­vá tak je­jich plný po­ten­ci­ál.

MiR roste, aby pod­po­řil po­ptáv­ku

Pro uspo­ko­je­ní ros­tou­cí po­ptáv­ky, plá­nu­je spo­leč­nost v roce 2022 při­jmout za­měst­nan­ce na více než 50 vol­ných pra­cov­ních míst v dán­ském sídle i po celém světě, včet­ně Se­ver­ní Ame­ri­ky, nej­rych­le­ji ros­tou­cím trhem MiR. Hlav­ní kan­ce­lář spo­leč­nos­ti bude síd­lit v Cobot Hub cen­t­ru v Ode­n­se, které je nyní bu­do­vá­no ve spo­lu­prá­ci s Uni­ver­sal Ro­bots, ve­dou­cím do­da­va­te­lem ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.mobile-industrial-robots.com.

Videa o jed­no­du­chém na­sta­ve­ní a pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů, pří­pa­do­vé stu­die a kom­ple­men­tár­ní ná­stro­je na­lez­ne­te na  youtube.com.


Mohlo by vás zajímat: