Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rockwell Automation kupuje Clearpath Robotics

Čtvrtek, 07 Září 2023 15:57

Tags: Akvizice | AMR | Clearpath Robotics | OTTO Motors | Rockwell Automation | Výrobní logistika

OTTO-AMR-2336Rock­well Au­to­mati­on ozná­mil, že po­de­psal ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci Clear­path Ro­bo­tics se síd­lem v ka­nad­ském On­ta­riu, který je líd­rem v ob­las­ti au­to­nomní ro­bo­ti­ky pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce. Au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty (AMR) jsou další hra­ni­cí prů­mys­lo­vé au­to­ma­ti­za­ce a trans­for­ma­ce a tato akvi­zi­ce po­sí­lí ve­dou­cí po­sta­ve­ní Roc­kwellu v ob­las­ti uvá­dě­ní pro­po­je­né­ho pod­ni­ku do ži­vo­ta.

Pře­pra­va dílů a ma­te­ri­á­lů na mon­táž­ní linky a mezi vý­rob­ní­mi buňkami je jed­ním z nej­slo­ži­těj­ších a nej­mé­ně efek­tiv­ních úkolů v prů­mys­lu, což často vede k ome­ze­ní vý­ro­by. Au­to­nomní vý­rob­ní lo­gis­ti­ka změní pra­cov­ní po­stu­py v celém vý­rob­ním zá­vo­dě, což umož­ní vý­raz­né sní­že­ní ná­kla­dů a vyšší pro­voz­ní efek­ti­vi­tu. Di­vi­ze OTTO Mo­tors spo­leč­nos­ti Clear­path na­bí­zí AMR a soft­ware pro sprá­vu vo­zo­vé­ho parku a na­vi­ga­ci, které vý­raz­ně zvy­šu­jí pro­pust­nost a sni­žu­jí ná­kla­dy tím, že za­jiš­ťu­jí, aby kom­po­nen­ty a pod­se­sta­vy byly na místě, když jsou po­tře­ba, a po do­kon­če­ní pře­vá­ží ho­to­vé vý­rob­ky do ná­klad­ní­ho au­to­mo­bi­lu nebo do skla­du.

V kom­bi­na­ci se sil­ný­mi po­kra­ču­jí­cí­mi part­ner­ství­mi Rock­wellu v ob­las­ti pev­ných ro­bo­tic­kých ramen, ře­še­ní­mi, jako je tech­no­lo­gie ne­zá­vis­lých vo­zí­ků, a tra­dič­ním ve­dou­cím po­sta­ve­ním v ob­las­ti pro­gra­mo­va­tel­ných lo­gic­kých ří­di­cích jed­no­tek (PLC) vy­tvo­ří při­dá­ní schop­nos­tí AMR od OTTO Mo­tors kom­plet­ní port­fo­lio per­spek­tiv­ních ře­še­ní pro ma­ni­pu­la­ci s ma­te­ri­á­lem, které nemá v oboru ob­do­by.

Podle In­ter­act Ana­ly­sis se oče­ká­vá, že trh s AMR ve vý­ro­bě po­ros­te v příš­tích pěti le­tech při­bliž­ně o 30 % ročně a do roku 2027 do­sáh­ne od­ha­do­va­né ve­li­kos­ti 6,2 mi­li­ar­dy US do­la­rů. Oče­ká­vá se, že tato akvi­zi­ce při­spě­je k růstu tržeb Rock­wellu ve fiskál­ním roce 2024 o jeden pro­cent­ní bod.

Clear­path byl za­lo­žen v roce 2009 a začal na­bí­zet ro­bo­tic­ké tech­no­lo­gie pro glo­bál­ní vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé trhy a v roce 2015 spus­til di­vi­zi OTTO Mo­tors.

Akvi­zi­ce bude fi­nan­co­vá­na z části vý­no­sů z pro­de­je in­ves­ti­ce Rock­wellu do PTC. Pod­lé­há ob­vyk­lé­mu schvá­le­ní re­gu­lač­ní­mi or­gá­ny a oče­ká­vá se, že bude uza­vře­na v prv­ním čtvrt­le­tí fiskál­ní­ho roku 2024 Rock­wellu. Po uza­vře­ní trans­ak­ce bude Clear­path spa­dat do pro­voz­ní­ho seg­men­tu In­tel­li­gent De­vi­ces Rock­wellu.

Fi­nanč­ním po­rad­cem Rock­wellu byla Gol­d­man Sachs & Co.


Mohlo by vás zajímat: