Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Začal veletrh Hannover Messe 21 Digital Edition

Pondělí, 12 Duben 2021 09:52

Tags: 2021 | Digital Edition | Hannover Messe | Inovace | Veletrhy | Výstavy

3DEX2021001-2116Roz­bě­hl se také do­pro­vod­ný kon­fe­renč­ní pro­gram. Už v 8:00 se před­sta­vi­la part­ner­ská země ve­letr­hu In­donésie. Za­hří­va­cí kolo před ofi­ci­ál­ním uví­tá­ním zpro­střed­ko­vala mo­de­rá­tor­ka Car­men Hent­s­chel s Dr. Jo­che­nem Köckle­rem, před­se­dou správ­ní rady ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti De­ut­sche Messe. Jen dou­fám, že další pro­gram ne­bu­de ve zna­me­ní to­ho­to kola.

Z ce­lé­ho, podle pro­gra­mu asi 15­mi­nu­to­vé­ho, ži­vé­ho pře­no­su jsem byl stavu sle­do­vat cca 3 mi­nu­ty nikterak os­t­ré­ho ob­ra­zu, jinak se mi stále dě­la­ly mžit­ky před očima, tedy to­či­lo se stále ko­leč­ko, že se něco děje, ale obraz stál. A na­jed­nou střih, pořad skon­čil. Už jsem se o tom pře­svěd­čil ně­ko­li­krát v prů­bě­hu růz­ných před­cho­zích vir­tu­ál­ních ve­letrhů a kon­fe­ren­ci. Di­gi­tál­ní edice, vir­tu­ál­ní a on-line akce roz­hod­ně ne­bu­dou pa­t­řit k mým ob­lí­be­ným. A to na­vzdo­ry tomu, že při tis­ko­vé kon­fe­ren­ci si mohu „v klidu“ při­pra­vit otáz­ky, v pří­pa­dě an­g­lic­ky kla­de­ných do­ta­zů si ještě ově­řit vý­ra­zy, u nichž si úplně nejsem jistý je­jich vý­zna­mem, nebo si pros­tě někam na chvil­ku od­běh­nout. Kvi­tu­ji ovšem snahu po­řa­da­te­lů HM21 na­bíd­nout zá­jem­cům na­hra­né zá­zna­my kon­fe­ren­cí ihned po je­jich skon­če­ní.
Před­po­klá­dám, že stej­nou mož­nost budou mít i ofi­ci­ál­ní ná­vštěv­ní­ci Han­no­ver Messe 21 Di­gi­tal Edi­ti­on a tedy ná­vštěv­ní­ci na­še­ho por­tá­lu CAD.​cz, zvláš­tě pokud vy­u­ži­li naší na­bíd­ky vy­u­žít volné vstu­pen­ky. Pokud jste tak ještě ne­u­či­ni­li, ně­ja­ké volňásky zbý­va­jí. Če­ka­jí na vás nejen kon­fe­ren­ce, ale hlav­ně vy­sta­vo­va­te­lé na svých stán­cích. Hannover Messe 21 trvá do pátku 16. dubna.


Mohlo by vás zajímat: