Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na HANNOVER MESSE 2021 Digital Edition

Středa, 24 Březen 2021 16:46

Tags: 2021 | Digital Edition | Hannover Messe | Inovace | Veletrhy | Výstavy

eTicket1-2113Ší­ře­ní ko­ro­na­vi­ru zne­mož­ni­lo uspo­řá­dat tra­dič­ní ve­letrhy, Han­no­ver Messe ne­vy­jí­ma­je. Na dru­hou stra­nu vý­znam­ně urych­li­lo di­gi­ta­li­za­ci eko­no­mi­ky. Au­to­ma­ti­za­ce, data a umělá in­te­li­gen­ce (AI) jsou tak klí­čem k vyšší efek­ti­vi­tě. Zá­sad­ní otáz­ka zní: Jaké stra­te­gie, opat­ře­ní a part­ner­ství za­jis­tí kon­ku­ren­ce­schop­nost vaší spo­leč­nos­ti?

Od­po­vě­di na tuto otáz­ku po­sky­tu­je Han­no­ver Mess­se Di­gi­tal Edi­ti­on – cen­t­rál­ní plat­for­ma pro ino­va­ce, vy­tvá­ře­ní sítí a ori­en­ta­ci ve věku prů­mys­lo­vé trans­for­ma­ce.

V mi­nu­lých le­tech jsme po­skyt­li našim čte­ná­řům mož­nost zís­kat vou­che­ry pro bez­plat­ný vstup na han­no­ver­ské vý­sta­viš­tě. Tuto mož­nost bez­plat­né ná­vštěvy Han­no­ver Messe, i když pouze ve vir­tu­ál­ním světě, na­bí­zí­me ve spo­lu­prá­ci s PRO­ve­letrhy, ofi­ci­ál­ním za­stou­pe­ním De­ut­s­che ­Mes­se v ČR, i letos. Po­řa­da­te­lé měli ten­to­krát hodně času na pří­pra­vu, a tak by byla škoda této pří­le­ži­tos­ti ne­vy­u­žít a po­rov­nat vir­tu­ál­ní Han­no­ver Messe s ji­ný­mi po­dob­ný­mi ak­ce­mi.
Jmé­nem po­řa­da­te­le ve­letr­hu Han­no­ver Messe si tedy do­vo­lu­je­me čte­ná­ře po­zvat na di­gi­tál­ní roč­ník ve­letr­hu, který se usku­teč­ní 12. – 16. dubna 2021.
Po re­gis­tra­ci mají účast­ní­ci vstup na di­gi­tál­ní ve­letrh HM 2021 Di­gi­tal Edi­ti­on a kom­plet­ní do­pro­vod­ný pro­gram zdar­ma po celou dobu jeho tr­vá­ní.
Po re­gis­tra­ci bude kaž­dé­mu ná­vštěv­ní­ko­vi za­slá­na emai­lem per­so­na­li­zo­va­ná vstu­pen­ka.

Pro re­gis­tra­ci klik­ně­te na níže uve­de­ný odkaz. Vlo­že­ný e-kód je plat­ný pro 200 vstu­pe­nek, takže na nic ne­če­kej­te a re­gis­truj­te se včas.

  Registrace na HANNOVER MESSE Digital Edition  

Z re­dakč­ní pošty už víme, že na HM 2021 Di­gi­tal Edi­ti­on roz­hod­ně ne­bu­dou chy­bět spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes nebo Si­e­mens.


Mohlo by vás zajímat: