Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce a produktivita v CorelDRAW Graphics Suite 2021

Čtvrtek, 11 Březen 2021 01:01

Tags: 2021 | CorelDRAW | Grafika | Graphics Suite | Produktivita | Spolupráce

Corel005-2111Corel před­sta­vil 9. břez­na 2021 novou pro­duk­to­vou řadu Corel­DRAW 2021 za­hr­nu­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní gra­fic­ký soft­ware Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021. Nová sada je k dis­po­zi­ci pro Win­dows a Mac a za­mě­řu­je se na spo­lu­prá­ci a pří­stup k ná­stro­jům nové ge­ne­ra­ce, které zjed­no­du­šu­jí pro­ces tvor­by a kon­t­ro­ly ná­vrhů. Pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu s fle­xi­bil­ním ná­vr­hář­ským pro­stře­dím a uži­va­te­lům umožňuje mít pro­jek­ty včet­ně je­jich jed­not­li­vých prvků pod na­pros­tou kon­t­ro­lou.

S po­kro­či­lý­mi mož­nost­mi pro ilu­stra­ce a úpra­vy fo­to­gra­fií mohou ná­vr­há­ři na­pl­nit své kre­a­tiv­ní vize v re­kord­ním čase. S ohle­dem na ne­u­stá­le se mě­ní­cí pra­co­viš­tě je nyní apli­ka­ce Co­rel­DRAW.app op­ti­ma­li­zo­vá­na i pro do­ty­ko­vé ovlá­dá­ní a nově do­stup­ná pro iPad, což pro­fe­si­o­nál­ním gra­fi­kům umožňuje před­vést svou kre­a­ti­vi­tu od­kud­ko­li a prak­tic­ky na ja­kém­ko­li za­ří­ze­ní.

CorelDRAWapp for iPad-2111

Nové ná­stro­je pro spo­lu­prá­ci umožňují týmům sdí­let in­spi­ra­ci a zpět­nou vazbu v re­ál­ném čase, ať už jsou na druhé stra­ně města, nebo druhé stra­ně světa. V Co­re­lu pře­zkou­ma­li pra­cov­ní po­stu­py uži­va­te­lů a pro­ved­li roz­sáh­lá vy­lep­še­ní na­příč sadou, aby po­moh­li ná­vr­há­řům po­mo­ci pře­jít od ná­pa­dů k fi­nál­ní­mu vý­stu­pu v re­kord­ním čase.

CorelDRAW GS 2021 Mac Win-2111

Mezi hlav­ní vý­ho­dy sady Co­rel­DRAW s ohle­dem na spo­lu­prá­ci, pro­duk­ti­vi­tu a do­ko­na­lé vý­sled­ky patří (a většina jsou novinky nebo vylepšení):

Efek­tiv­ní ná­stro­je pro spo­lu­prá­ci nové ge­ne­ra­ce umožňují zů­stat tvůr­cům v kon­tak­tu, mít pro­jek­ty pod kon­t­ro­lou a spo­lu­pra­co­vat od­kud­ko­li a v re­ál­ném čase.

 • Da­shbo­ard: Panel da­shbo­ard v apli­ka­cích Co­rel­DRAW 2021 a Co­rel­DRAW.app fun­gu­je jako cen­t­rum spo­lu­prá­ce, ob­sa­hu­je všech­ny sou­bo­ry ná­vr­hu v clou­du a po je­di­ném klik­nu­tí zob­ra­zí ná­hled, počet členů týmu a ko­men­tá­řů a stav pro­jek­tu. Umožňuje sdí­let ná­vrhy přímo z apli­ka­ce Co­rel­DRAW 2021 bez nut­nos­ti ote­ví­rá­ní jed­not­li­vých sou­bo­rů.
 • Živé ko­men­tá­ře: Re­cen­zen­ti a schva­lo­va­te­lé nyní mohou při­dá­vat ko­men­tá­ře a po­znám­ky k do­ku­men­tu v apli­ka­ci Co­rel­DRAW.app a zpět­ná vazba se oka­mži­tě zob­ra­zí v pra­cov­ním sou­bo­ru au­to­ra ná­vr­hu v apli­ka­ci Co­rel­DRAW 2021 v sys­té­mu Win­dows nebo Mac. Sdí­le­ní po­zná­mek a ko­men­tá­řů v re­ál­ném čase eli­mi­nu­je pro­dle­vy a zrych­lu­je pro­ces schva­lo­vá­ní.
 • In­te­gra­ce s Micro­soft Teams: Fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci mohou zob­ra­zo­vat a upra­vo­vat sou­bo­ry ná­vr­hu v apli­ka­ci Co­rel­DRAW.app pro Teams. Apli­ka­ce umožňuje při­hlá­še­ní ke kor­po­rát­ní­mu účtu Micro­soft 365 a vy­tvá­ře­ní no­vých ná­vrhů a spo­lu­prá­ci na kon­t­ro­le ná­vrhů se členy týmu přímo v rámci ka­ná­lů Teams.

Nová fle­xi­bil­ní ná­vr­hář­ská plo­cha umožňuje uži­va­te­lům pra­co­vat efek­tiv­ně­ji a zís­kat větší kon­t­ro­lu nad pro­jek­ty a prvky.

 • Zob­ra­ze­ní více strá­nek: Umožňuje zob­ra­zo­vat, spra­vo­vat a upra­vo­vat všech­ny di­gi­tál­ní prvky pro­jek­tu v je­di­ném zob­ra­ze­ní. Lze pře­sou­vat a ko­pí­ro­vat ob­jek­ty mezi strán­ka­mi, po­rov­ná­vat ná­vrhy vedle sebe a volně po­sou­vat a or­ga­ni­zo­vat strán­ky.
 • Ukot­vi­tel­ný panel / in­spek­tor Strán­ky: Zob­ra­zu­je všech­ny strán­ky ná­vr­hu v novém zob­ra­ze­ní mříž­ky mi­ni­a­tur, které usnadňuje sprá­vu a řa­ze­ní strá­nek. Umožňuje pro­chá­zet pro­jekt, při­dá­vat, od­st­raňovat a pře­jme­no­vá­vat strán­ky a je­di­ným klik­nu­tím pře­pí­nat re­ži­my mezi zob­ra­ze­ním jedné strán­ky a novým zob­ra­ze­ním více strá­nek.
 • Ex­port více prvků: S fle­xi­bil­ní­mi mož­nost­mi vý­stu­pu strá­nek a ob­jek­tů šetří čas, a navíc umožňuje vy­tvo­řit při­způ­so­be­ný se­znam prvků pro ex­port je­di­ným klik­nu­tím. Umožňuje ex­por­to­vat stej­ný prvek ná­vr­hu v růz­ných ve­li­kos­tech, roz­li­še­ních a for­má­tech na­jed­nou, což je ide­ál­ní pro ná­vrhy webo­vých a mo­bil­ních apli­ka­cí, nebo snad­no ex­por­to­vat ně­ko­lik po­lo­žek s po­u­ži­tím iden­tic­ké­ho na­sta­ve­ní. Umožňuje ode­sí­lat strán­ky nebo ob­jek­ty do růz­ných stan­dard­ních for­má­tů, včet­ně PDF.

Po­kro­či­lé funk­ce pro ilu­stra­ce na­bí­ze­jí ohro­mu­jí­cí vý­sled­ky v re­kord­ním čase a s přes­ný­mi mož­nost­mi sazby a ino­va­tiv­ní ná­stro­je zjed­no­du­šu­jí kom­pli­ko­va­né pra­cov­ní po­stu­py.

 • Per­spek­tiv­ní kres­le­ní: Umožňuje kres­lit ob­jek­ty nebo ilu­stro­va­né scény v per­spek­ti­vě rych­le­ji a snad­ně­ji. K vý­bě­ru na­bí­zí jed­no­úběž­ní­ko­vou, dvou­úběž­ní­ko­vou nebo troj­ú­běž­ní­ko­vou per­spek­ti­vu, na­kres­lit nebo při­dat exis­tu­jí­cí sku­pi­nu ob­jek­tů na sdí­le­né ro­vi­ně per­spek­ti­vy a volně pře­sou­vat a upra­vo­vat ob­jek­ty bez ztrá­ty per­spek­ti­vy.
 • Vo­di­cí linky a nová funk­ce Chy­tat sebe sama: Umožňuje spra­vo­vat vlast­ní vo­di­cí linky a pře­pí­nat po­hle­dy z glo­bál­ní­ho mě­řít­ka na roz­mě­ry strán­ky je­di­ným klik­nu­tím. S funk­cí Chy­tat sebe sama navíc lze rych­le a přes­ně pře­sou­vat a trans­for­mo­vat prvky ná­vr­hu s novou mož­nos­tí vy­pí­nat a za­pí­nat při­chy­tá­vá­ní.

S pro­gre­siv­ní­mi úpra­va­mi fo­to­gra­fií na­bí­zí apli­ka­ce Corel PHOTO-PAINT 2021 rych­lej­ší a snaz­ší cestu k do­ko­na­lým ob­ráz­kům, které pře­ko­na­jí oče­ká­vá­ní kli­en­tů.

Corel PHOTO-PAINT 2021 Mac-Adjustments Inspector-2111

 • Ukot­vi­tel­ný panel / in­spek­tor Úprav: Zpří­stupňuje nej­dů­le­ži­těj­ší a často po­u­ží­va­né fil­try, což umožňuje pra­co­vat rych­le, ne­de­struk­tiv­ně, v re­ál­ném čase a v kon­tex­tu. Umožňuje rych­le izo­lo­vat ob­jek­ty a ob­las­ti v rámci ob­ráz­ků s po­mo­cí no­vé­ho re­ži­mu lo­kál­ních úprav. Navíc lze ulo­žit na­sta­ve­ní pro další po­u­ži­tí a při­způ­so­bit ob­lí­be­né fil­try pro oka­mži­té za­há­je­ní práce.
 • Na­hra­dit barvy: Ná­stroj Na­hra­dit barvy je k dis­po­zi­ci na novém ukot­vi­tel­ném pa­ne­lu / in­spek­to­ru Úprav a umožňuje pro­vá­dět cí­le­né a čisté úpra­vy od­stí­nu, sy­tos­ti a jasu ob­ráz­ku. S tímto novým pra­cov­ním po­stu­pem pro úpra­vu barev mohou ná­vr­há­ři do­sáh­nout při­ro­ze­něj­ších vý­sled­ků při úpra­vě fo­to­gra­fií v re­kord­ním čase.
 • Pod­po­ra HEIF: Umožňuje vy­u­žít fo­to­gra­fie po­ří­ze­né na te­le­fo­nech iPho­ne s pod­po­rou sou­bo­rů HEIF (High Ef­fi­ci­ency Image File) v obou apli­ka­cích Corel PHOTO-PAINT a Co­rel­DRAW 2021.


Co­rel­DRAW na­bí­zí pod­po­ru na­příč plat­for­ma­mi pro Win­dows, Mac, web, iPad a další mo­bil­ní za­ří­ze­ní.

 • Na­tiv­ní pod­po­ra pro Apple si­li­con: Sada Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021 pro Mac je na­vr­že­na tak, aby mohla vy­u­ží­vat výhod vý­ji­meč­né­ho vý­ko­nu čipu Apple M1. Na­bíd­ky, okna a zob­ra­ze­ní, pole a po­pis­ky, tla­čít­ka a další prvky uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní navíc od­rá­že­jí to nej­no­věj­ší v sys­té­mu macOS Big Sur.
 • Apli­ka­ce Co­rel­DRAW.app op­ti­ma­li­zo­va­ná pro do­ty­ko­vé ovlá­dá­ní: S novým uži­va­tel­ským pro­stře­dím op­ti­ma­li­zo­va­ným pro do­ty­ko­vé ovlá­dá­ní po­sou­vá webo­vá apli­ka­ce Co­rel­DRAW.app hra­ni­ce mož­né­ho na mo­bil­ních za­ří­ze­ních a table­tech.
 • Co­rel­DRAW.app pro iPad: Nová apli­ka­ce pro iPad usnadňuje tvor­bu ná­vrhů na cestách a umožňuje kon­t­ro­lo­vat sdí­le­né sou­bo­ry ná­vrhů a při­dá­vat k nim po­znám­ky, ať už jste kde­ko­li.
 • Výkon pro zob­ra­ze­ní ve Win­dows 10: Sada Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021 je op­ti­ma­li­zo­vá­na tak, aby plně vy­u­ží­va­la gra­fic­ký pro­ce­sor (GPU) sys­té­mu Win­dows a na­bí­ze­la až 14,6krát ply­nu­lej­ší po­sou­vá­ní a 4,4krát ply­nu­lej­ší při­bli­žo­vá­ní.

Pro­duk­to­vá řada Co­rel­DRAW 2021 na­bí­zí gra­fic­ká ře­še­ní, která splňují ši­ro­kou škálu kre­a­tiv­ních po­třeb.
Corel také před­sta­vu­je nové sady Co­rel­DRAW Es­sen­ti­als 2021 a Co­rel­DRAW Stan­dard 2021, které na­bí­ze­jí kre­a­tiv­ním uži­va­te­lům a malým fir­mám vý­kon­ná a do­stup­ná ře­še­ní šitá na míru je­jich po­tře­bám. Další in­for­ma­ce, ceny a po­rov­ná­ní na­lez­ne­te na ad­re­se www.​coreldraw.​com/​family.

Do­stup­nost a ceny sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021
Sada Co­rel­DRAW Gra­phics Suite 2021, která je k dis­po­zi­ci pro Win­dows a Mac, je do­stup­ná v češ­ti­ně, an­g­lič­ti­ně, něm­či­ně, ital­šti­ně, pol­šti­ně, fran­couz­šti­ně, špa­něl­šti­ně, bra­zil­ské por­tu­gal­šti­ně, ho­land­šti­ně, ruš­ti­ně, zjed­no­du­še­né čín­šti­ně, tra­dič­ní čín­šti­ně, tu­rečti­ně a ja­pon­šti­ně a nově také ve švéd­šti­ně.

Před­plat­né činí 9250 Kč za rok. Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena tr­va­lé li­cen­ce je 18 500 Kč. Ceny za­hr­nu­jí DPH.

Funk­ce pro spo­lu­prá­ci v apli­ka­ci Co­rel­DRAW.app jsou k dis­po­zi­ci pouze pro­střed­nic­tvím před­plat­né­ho sady Co­rel­DRAW Gra­phics Suite, li­cen­ce s pro­gra­mem Ma­in­te­nan­ce nebo před­plat­né­ho Co­rel­DRAW.app Pro pro zá­kaz­ní­ky s tr­va­lou li­cen­cí.

Apli­ka­ce Co­rel­DRAW.app pro Micro­soft Teams je k dis­po­zi­ci ex­klu­ziv­ně s apli­ka­cí Co­rel­DRAW.app En­ter­pri­se, která je sou­čás­tí na­bíd­ky Co­rel­DRAW Busi­ness & En­ter­pri­se a vy­ža­du­je účet Micro­soft 365. Další in­for­ma­ce o mož­nos­tech li­cen­cí pro firmy, včet­ně ob­je­mo­vých li­cen­cí, údrž­by, na­sa­ze­ní soft­wa­ru a vir­tu­a­li­za­ce, zís­ká­te na ad­re­se www.coreldraw.com/business.

Další in­for­ma­ce a bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi ke sta­že­ní na­lez­ne­te na ad­re­se www.coreldraw.com.


Mohlo by vás zajímat: