Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Technodat zve na virtuální Hannover Messe 2021

Středa, 31 Březen 2021 14:39

Tags: 2021 | Dassault Systemès | Digital Edition | Hannover Messe | Technodat

HM2021DE Technodat-2114Pan­de­mie do­zní­vá. Firmy hle­da­jí způ­so­by, jak se znovu na­dech­nout. V době krize a loc­kdow­nů se na­pl­no uká­za­la síla di­gi­ta­li­za­ce. Vez­mě­te to jako pří­le­ži­tost pro re­start fun­go­vá­ní vaší firmy s ma­xi­mál­ní pod­po­rou di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií. Na Han­no­ver Messe Di­gi­tal Edi­ti­on vás krok za kro­kem pro­ve­de­me svě­tem agil­ních fi­rem­ních po­stu­pů. Po­tkej­me se 12.–16. dubna 2021 na Han­no­ver Messe Di­gi­tal Edi­ti­on!

Tech­no­dat vám bude spolu s Dassault Systèmes k dis­po­zi­ci.
Více o ak­tu­ál­ních té­ma­tech a mož­nost zís­ká­ní volné vstu­pen­ky ZDE.

 


Mohlo by vás zajímat: