Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nástupce Acronis True Image poskytuje ucelenou ochranu

Pondělí, 13 Září 2021 22:42

Tags: Acronis | Cyber Protect | Kybernetické útoky | Ochrana | Zebra Systems

Acronis Cyber Protection-2136Acro­nis uvedl 8. září v 16:00 Acro­nis Cyber Pro­tect Home Of­fi­ce, novou verzi ře­še­ní ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny pro do­má­cí po­u­ži­tí a malé kan­ce­lá­ře. A 24 hodin poté se­zná­mi­la s novou verzí od­bor­né no­vi­ná­ře spo­leč­nost Zebra Sys­tems, dis­tri­bu­tor Acro­ni­su. Nový název vzni­kl ze spo­je­ní dvou hlav­ních ochra­n před sou­čas­ný­mi ky­ber­ne­tic­ký­mi ri­zi­ky – Data pro­tecti­on a Cyber secu­ri­ty = Cyber Pro­tect. Od­rá­ží tak in­te­gra­ci ši­ro­ké­ho spek­tra funk­cí nut­ných ke kom­plex­ní ochra­ně.

Po­tře­ba efek­tiv­ní ochra­ny dat a ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti se stala běž­nou praxí v kaž­do­den­ním ži­vo­tě. Za­tím­co or­ga­ni­za­ce se spo­lé­ha­jí na ne­u­stá­lou do­stup­nost a in­te­gri­tu svých dat, jed­not­liv­ci po­sí­la­jí a do­stá­va­jí velká množ­ství cit­li­vých in­for­ma­cí přes vzdá­le­ná spo­je­ní. Me­zi­tím hac­ke­ři ale roz­ší­ři­li dosah a zvý­ši­li so­fis­ti­ko­va­nost útoků, takže ani malé firmy dnes nejsou v bez­pe­čí.
Od roku 2017, kdy in­te­gro­val anti-ran­so­m­wa­ro­vou ochra­nu, vy­lep­šu­je Acro­nis své ře­še­ní s ohle­dem na ob­je­vu­jí­cí se nové výzvy. Po­stup­ně při­dá­val ochra­nu proti ma­l­wa­ru, crypto­jackin­gu a fil­tro­vá­ní webu, takže se po­su­nu­lo od zá­lo­ho­va­cí­ho pro­duk­tu k uce­le­né­mu ře­še­ní osob­ní ky­ber­ne­tic­ké ochra­ny s ochra­nou nejen záloh, ale i sa­mot­ných za­ří­ze­ní.

Nový Acro­nis Cyber Pro­tect Home Of­fi­ce mimo jiné umí:

  • zá­lo­ho­vat a chrá­nit za­ří­ze­ní PC, Mac, iOS a An­dro­id
  • an­ti­ma­l­wa­ro­vou a an­ti­ran­so­m­wa­ro­vou ochra­nu
  • webo­vé fil­tro­vá­ní a ochra­nu vi­deo­kon­fe­ren­cí
  • ar­chi­vo­vat star­ší sou­bo­ry
  • ob­no­vo­vat zá­lo­hy na hard­wa­ro­vě od­liš­ný stroj
  • klo­no­vat pevné disky
  • vy­čis­tit po­čí­tač a mnoho dal­ší­ho

Acro­nis Cyber Pro­tect Home Of­fi­ce už uži­va­te­lé ne­po­ří­dí s tr­va­lou li­cen­cí, ale pouze s roč­ním před­plat­ným a ve třech va­ri­an­tách – Es­sen­ti­als, Advan­ced a Pre­mi­um, které se liší po­sky­to­va­ný­mi služ­ba­mi. Pod­po­ro­vá­ny jsou ope­rač­ní sys­témy Win­dows, macOS, An­dro­id a iOS, po­sled­ní dva s ome­ze­nou do­stup­nos­tí funk­cí.
Více o Acro­nis Cyber Pro­tect Home Of­fi­ce včet­ně ce­ní­ku na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat: