Google překladač: English Deutsch

Distribuční dohoda HTC a Dellu a aktualizace Vive Focus Plus

Autor článku: HTC   

Tags: Dell | Distribuční dohoda | Firemní použití | Headsety | HTC | Nové funkce | Vive | Vive Focus Plus

HTC Vive-2049Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 27. lis­to­pa­du no­vin­ky, které ocení pře­de­vším fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci. Díky nové do­ho­dě se spo­leč­nos­tí Dell zís­ka­jí pří­stup k ře­še­ní pra­cov­ních sta­nic kom­bi­nu­jí­cích XR a VR od je­di­né­ho do­da­va­te­le. Ten je snad­no vy­ba­ví nej­růz­něj­ší­mi se­sta­va­mi s vy­u­ži­tím vir­tu­ál­ní re­a­li­ty Vive a vy­ře­ší i ko­merč­ní li­cen­ci a zá­ru­ky ba­líč­ku Vive En­ter­pri­se. Na­sa­ze­ní dnes velmi žá­da­né vzdá­le­né spo­lu­prá­ce tak bude dílem oka­mži­ku. Nemé­ně dů­le­ži­té jsou ak­tu­a­li­za­ce ne­zá­vis­lé­ho he­ad­se­tu Vive Focus Plus, které doplňují pod­po­ru funk­cí, které jsou ve fi­rem­ním pro­stře­dí ve­li­ce žá­da­né.

Ne­chy­bí mezi nimi vzdá­le­ná sprá­va he­ad­se­tů, pod­po­ra za­bez­pe­če­né­ho VPN při­po­je­ní, zá­znam dění na ob­ra­zov­kách ani jeho sdí­le­ní pro­střed­nic­tvím tech­no­lo­gie Mi­ra­cast. Vy­lep­še­ní se do­čkal i režim ki­osku, který umož­ňu­je v pří­pa­dě po­tře­by pro­mě­nit Vive Focus Plus v jed­no­úče­lo­vé za­ří­ze­ní. Zdo­ko­na­le­ní se do­čka­la dále sada pro vý­vo­já­ře soft­waru Vive Wave SDK, která kromě ji­né­ho in­te­gru­je i API pro roz­po­zná­vá­ní po­hy­bu a gest rukou.

XR jako cesta k efek­tiv­něj­ší ko­o­pe­ra­ci a pře­ko­ná­vá­ní vzdá­le­nos­ti

Díky spo­lu­prá­ci HTC Vive a spo­leč­nos­ti Dell, která je jed­ním z nej­vět­ších do­da­va­te­lů fi­rem­ních IT ře­še­ní budou mít spo­leč­nos­ti snad­ný pří­stup k nej­mo­der­něj­ší­mu HW i SW. Snad­no tak vy­u­ži­jí na­pří­klad i ne­dáv­no před­sta­ve­ný balík HTC Vive XR Suite a s ním mul­tiplat­form­ní pří­stup k vir­tu­ál­ním schůzkám, pre­zen­ta­cím a vzdá­le­né spo­lu­prá­ci.

Vive Focus Plus za­jis­tí spo­je­ní na cestách i pre­zen­ta­ce kli­en­tům

Zpří­stup­ně­ním při­po­je­ní po­mo­cí VPN se HTC Vive Focus Plus stává per­fekt­ním za­ří­ze­ním, které umož­ní ko­le­gům účast na vir­tu­ál­ních schůz­kách i na ces­tách nebo z do­má­cí kan­ce­lá­ře. VPN za­jis­tí bez­pre­ce­dent­ní za­bez­pe­če­ní šif­ro­va­né­ho pře­no­su za všech okol­nos­tí. Funk­ce na­hrá­vá­ní ob­ra­zov­ky najde vy­u­ži­tí na­pří­klad při pří­pra­vě pre­zen­ta­cí, nebo do­da­teč­nou ana­lý­zu vý­cvi­ku za­měst­nan­ců ve VR. Ten lze navíc snad­no sle­do­vat i v re­ál­ném čase pro­střed­nic­tvím PC, table­tu či te­le­vi­zo­ru díky nové pod­po­ře tech­no­lo­gie Mi­ra­cast. Vzdá­le­ná sprá­va he­ad­se­tů umož­ní IT od­dě­le­ním pro­vá­dět na­sta­ve­ní he­ad­se­tu a in­sta­lo­vat na něj vlast­ní apli­ka­ce a je­jich ak­tu­a­li­za­ce na dálku. Prak­tic­kým do­plň­kem je nově mož­nost bez­peč­né­ho off-line pro­vo­zu a ne­o­me­ze­ný režim ki­o­sek s jehož po­mo­cí mo­hou firmy he­ad­set pro­mě­nit v jed­no­úče­lo­vé za­ří­ze­ní na kte­rém běží jen vy­bra­ný soft­ware.

Nový SDK plat­for­my Vive Wave usnadňuje pří­pra­vu soft­wa­ru

He­ad­set HTC Vive Focus Plus vy­u­ží­vá pro svůj běh plat­for­my Vive Wave, která také ob­dr­že­la v po­sled­ním mě­sí­ci ak­tu­a­li­za­ci. Nový Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit (SDK) verze 3.2 při­ná­ší ná­sle­du­jí­cí změny:

  • Zjed­no­du­še­ní vý­vo­jář­ské­ho pro­ce­su pro XR apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí Wave Unity XR Plu­gin nej­no­věj­ší verze Unity (2019.4+) nebo nej­no­věj­ších Wave plu­gi­nů pro Unre­al En­gi­ne 4.24 a 4.25
  • Sní­že­ní času ite­ra­ce při vý­vo­ji s po­mo­cí ná­stro­jů Bundle Pre­view a Sha­der Stripping
  • API pro roz­po­zná­vá­ní po­hy­bu rukou a gest
  • Pod­po­ra po­hle­du skrz he­ad­set, která umožňuje uži­va­te­lům po­hled do re­ál­né­ho světa pou­hým stisk­nu­tím tla­čít­ka
  • Adap­tiv­ní kva­li­ta vy­kres­lo­vá­ní a FO­Ve­o­va­né vy­kres­lo­vá­ní jsou nyní v zá­kla­du ak­tiv­ní. De­ak­ti­va­ce funk­ci je možná v na­sta­ve­ní Wa­ve­VR

Více in­for­ma­cí lze na­lézt na strán­kách enterprise.vive.com.


Mohlo by vás zajímat: