Google překladač: English Deutsch

LG a ASSA ABLOY vyvíjejí automatizované posuvné dveře

Autor článku: LG & ASSA ABLOY   

Tags: Architektura | Assa AbloyDveře | LG Electronics.Stavebnictví | OLED | Stavební prvky

Transparent OLED Automatic Door 03-2051Spo­leč­nost LG Electro­nics (LG) po­de­psa­la me­mo­ran­dum o vý­vo­ji se spo­leč­nos­tí ASSA ABLOY En­t­ran­ce Sys­tems, která je svě­to­vou jed­nič­kou v ob­las­ti ven­kov­ních, prů­mys­lo­vých i re­zi­dent­ních dveří. Spo­leč­ně vy­ví­je­jí au­to­ma­ti­zo­va­né dveře s tech­no­lo­gií transpa­rent­ní­ho OLED. Ino­va­tiv­ní ře­še­ní, které při­ne­se zcela novou zá­kaz­nic­kou zku­še­nost, bylo, spolu s pří­kla­dy ko­merč­ní­ho vy­u­ži­tí, před­sta­ve­no mi­nu­lý týden. Nový pro­dukt spo­ju­je prů­hled­ný LG OLED dis­plej (model 55EW5G) a soft­wa­ro­vé ře­še­ní pro sprá­vu ob­sa­hu LG Su­per­Sign spolu s au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi po­suv­ný­mi dveř­mi ze skla od švéd­ské­ho vý­rob­ce ASSA ABLOY En­t­ran­ce Sys­tems.

Kromě po­ho­dl­né­ho a bez­do­ty­ko­vé­ho pří­stu­pu do budov a dal­ších míst, jako jsou na­pří­klad le­tiš­tě, při­ná­še­jí transpa­rent­ní OLED au­to­ma­ti­zo­va­né dveře nové pří­le­ži­tos­ti, jak při­ví­tat zá­kaz­ní­ky, ko­mu­ni­ko­vat se za­měst­nan­ci či zá­kaz­ní­kům při­ro­ze­ně sdě­lo­vat mar­ke­tingo­vá sdě­le­ní.
Díky tech­no­lo­gii pa­ne­lu LG OLED s ná­zvem WRGB, vy­u­ží­va­jí­cí pi­xe­ly emi­tu­jí­cí svět­lo, se dveře pyšní přes­ný­mi barva­mi, nad­stan­dard­ním jasem i vy­so­kým kon­tras­tem. Pro­to­že je tech­no­lo­gie transpa­rent­ní­ho OLED va­ri­a­bil­ní, lze ji snad­no při­způ­so­bit růz­ným dve­řím a vcho­dům. Prů­hled­nost navíc zna­me­ná, že lze snad­no vidět ob­jek­ty na druhé stra­ně dveří, a tak jsou tyto dis­ple­je bez­peč­né a v symbióze s oko­lím, zá­ro­veň ale po­sky­tu­jí uži­teč­né in­for­ma­ce. Díky ro­bust­ní­mu de­sig­nu s tvr­ze­ným sklem na­bí­ze­jí au­to­ma­ti­zo­va­né po­suv­né dveře také vy­ni­ka­jí­cí odol­nost a vy­so­kou bez­peč­nost.


Mohlo by vás zajímat: