Google překladač: English Deutsch

Vozíky pro psy AnyoneGo získaly Red Dot Design 2021

Autor článku: AnyoneGo   

Tags: AnyoneGo | Jan Jiránek | Ocenění | Red Dot Design 2021 | Vozíky pro psy

reddot anyonego-2115Startup Any­o­ne­Go zís­kal za své vo­zí­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy pres­tiž­ní cenu Red Dot Pro­duct De­sign Award. Tyto po­můc­ky pro po­hy­bo­vě po­sti­že­ná zví­řa­ta jsou prv­ním pro­duk­tem svého druhu na světě, který vy­so­ce uzná­va­né oce­ně­ní or­ga­ni­za­ce Red Dot ob­dr­žel. Nej­no­věj­ší iPad, ro­bo­tic­ká pro­té­za z USA, elek­tric­ký skútr z Ja­pon­ska nebo ino­va­tiv­ní ma­te­ri­á­ly z Ně­mec­ka…

Mezi tyto a další ino­va­tiv­ní pro­duk­ty z ce­lé­ho světa oce­ně­né pres­tiž­ní cenou Red Dot De­sign award se nyní řadí i české vo­zí­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy Any­o­ne­Go.

Me­zi­ná­rod­ní po­ro­ta or­ga­ni­za­ce Red Dot oce­ni­la uni­kát­ní vozík Any­o­ne­Go vy­rá­bě­ný na míru na 3D tis­kár­nách v sou­tě­ži za­mě­ře­né na pro­duk­to­vý de­sign. Pro Jana Ji­rán­ka, hlav­ní­ho de­sig­né­ra Any­o­ne­Go, jde o první oce­ně­ní Red Dot De­sign Award v jeho dlou­hé ka­ri­é­ře de­sig­né­ra s mnoha zku­še­nost­mi a úspě­chy.
Ino­va­tiv­ní po­hy­bo­vé po­můc­ky pro zví­řa­ta Any­o­ne­Go se po tří­le­tém vý­vo­ji za­ča­ly ofi­ci­ál­ně pro­dá­vat vloni na pod­zim a do vy­bra­ných zemí Ev­ro­py za­mí­ři­ly na za­čát­ku le­toš­ní­ho roku. Za krát­kou dobu oslo­vi­ly nejen více než stov­ku zá­kaz­ní­ků v do­mov­ském Česku, ale pej­sky ve vo­zí­cích Any­o­ne­Go už mohou lidé po­tkat i na uli­cích ve Fran­cii, Ně­mec­ku, Itá­lii, Slo­ven­sku nebo Pol­sku. Oce­ně­ní Red Dot je dal­ším pun­cem kva­li­ty a pré­mi­o­vé­ho ino­va­tiv­ní­ho de­sig­nu, který ma­ji­te­lé po­sti­že­ných pejsků oceňují.
Do jed­no­ho z dal­ších roč­ní­ků plá­nu­je Any­o­ne­Go při­hlá­sit i při­pra­vo­va­ný lid­ský vozík, který vy­tvo­ří zcela novou ka­te­go­rii de­sig­nu i funkč­nos­ti.
Každý vozík Any­o­ne­Go je vy­rá­běn na míru pro kon­krét­ní­ho psa ve čtyřech zá­klad­ních ve­li­kos­tech a pěti mož­ných bar­vách. Díky ino­va­tiv­ním de­signo­vým prv­kům lze vozík snad­no upra­vit pro ma­xi­mál­ní po­hod­lí jeho „uži­va­te­le.“
Kromě vo­zí­ků pro hen­di­ke­po­va­ná zví­řa­ta na­bí­zí firma Any­o­ne­Go také psí or­té­zy na před­ní zá­pěs­tí a cho­dí­cí vaky. Pro další in­for­ma­ce na­vštiv­te strán­ky www.anyonego.com.

 


Mohlo by vás zajímat: